Now showing items 1-20 of 102

 • Accumulation of Poly(3-hydroxybutyrate) Helps Bacterial Cells to Survive Freezing 

  Obruča, Stanislav; Sedláček, Petr; Mravec, Filip; Kučera, Dan; Benešová, Pavla; Márová, Ivana (PLoS, 2016-06-17)
  Accumulation of polyhydroxybutyrate (PHB) seems to be a common metabolic strategy adopted by many bacteria to cope with cold environments. This work aimed at evaluating and understanding the cryoprotective effect of PHB. ...
 • Adsorpce mikrobiálních buněk na modelové biologické povrchy 

  Mikušová, Janka
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie modelového sorpčného povrchu vhodného pre štúdium adsorpcie bakteriálneho kmeňa Lactobacillus rhamnosus ako reprezentatívneho probiotického bakeriálneho kmeňa. Vytvorenie sorpčného ...
 • Aplikace pro vizualizaci senzorických dat v operačním systému Android 

  Sedláček, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření aplikace pro operační systém Android, jenž má za úkol stáhnout z webového cloudu Xively uložená senzorická data. Práce obsahuje praktickou a teoretickou část. První kapitola se zaměřuje ...
 • ARC filtry s moderními aktivními prvky 

  Sedláček, Petr
  Cílem této práce je porovnat na příkladu dolní a horní propusti jejich vlastnosti různými metodami syntézy. V práci jsou nejdříve rozebrány vlastnosti a charakteristiky filtrů, realizace filtrů vyšších řádů s využitím ...
 • Biopolymerní hydrogely pro zemědělské a environmentální aplikace 

  Ondruch, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj a charakterizaci aplikačních hydrogelových materiálů určených k zemědělskému využití. V experimentální části byly na základě literární rešerše navrženy a optimalizovány různé způsoby ...
 • Biotechnologická produkce sophorolipidů 

  Šimšová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá mikrobiální produkcí sophorolipidů kvasinkami rodu Starmerella. Teoretická část obsahuje obecnou charakteristiku biosurfaktantů s podrobnějším zaměřením na sophorolipidy. Jsou zde popsány možnosti ...
 • Charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií 

  Černá, Klára
  Cílem diplomové práce je charakterizace adsorbčních vlastností probiotických bakterií. Charakterizace byla provedena pomocí navržené a zoptimalizované spektrofotometrické metody stanovení adheze probiotických bakterií k ...
 • Difúze organických molekul v hydrogelovém prostředí 

  Holubová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá studiem hydrogelů vzniklých fázovou separací hyaluronanu s opačně nabitými tenzidy cetyltrimethylamonium bromid (CTAB) a Septonex. Navazuje na bakalářskou práci a rozšiřuje znalosti o podrobnou ...
 • Difúzní procesy v modifikovaných huminových gelech 

  Grunt, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Modifikací postupu přípravy gelů vznikly celkem čtyři typy vzorků. Huminové gely byly připraveny jednak rozpuštěním huminových ...
 • Disociační chování přírodních biokoloidů 

  Karbanová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium disociačního chování přírodních biokoloidů, a to konkrétně huminových kyselin a fulvinových kyselin. Huminové a fulvinové kyseliny jsou přírodní, heterogenní, vysokomolekulární ...
 • Enkapsulace půdních bakterií v hydrogelových nosičích 

  Orišková, Sofia
  Náplňou bakalárskej práce bolo vypracovať literárnu rešerš na tému inokulácie pôdnych baktérií, zhrnutím enkapsulačných techník a nosičových systémov vhodných pre poľnohospodárske účely. Na základe týchto údajov bol navrhnutý ...
 • Experimentální studium a teoretické modelování transdermálního transportu aktivních látek z gelových matric 

  Palanová, Veronika
  Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom a experimentálnym štúdiom transdermálneho transportu farmaceuticky pôsobiacich aktívnych látok z gélových matríc s obsahom humínovej látky. Modelom kožnej absorpčnej membrány ...
 • Experimentální studium adsorpce bakteriálních buněk na pevné povrchy 

  Kahanovská, Kristína
  Kľúčovou náplňou diplomovej práce bola optimalizácia laboratórnych modelových systémov ako inovativného nástroja pre experimentálne štúdium adsorpcie bakteriálnych buniek na pevné povrchy. Pri opise živých biologických ...
 • Fázově separované hydrogely z mikroemulzí 

  Kacvinská, Katarína
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu fázovo separovaného hydrogélu z mikroemulzie. Popisuje možnú prípravu, ktorej základom je mikroemulzia so solubilizovaným olejom v hydrofóbnych častiach katiónaktívneho tenzidu ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...
 • Fyzikálně-chemická charakterizace 3-hydroxybutyrátu ve vztahu k jeho bioprotektivním účinkům 

  Kahanovská, Kristína
  Hlavným cieľom práce bolo overiť bioprotektívne vlastnosti 3-hydroxybutyrátu (3HB) z hľadiska jeho vplyvu na denaturáciu proteínu (konkrétne lipázy) a stanoviť relevantné fyzikálno-chemické charakteristiky 3HB, ktoré by ...
 • How Humic Acids Affect the Rheological and Transport Properties of Hydrogels 

  Klučáková, Martina; Smilek, Jiří; Sedláček, Petr (MDPI, 2019-04-19)
  Humic acids are often regarded as substances with a supramolecular structure which plays an important role in Nature. Their addition into hydrogels can affect their behavior and functioning in different applications. This ...
 • Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl návrh hybridního lokalizačního zařízení, které je schopno lokalizace uvnitř i vně budov. Lokalizace uvnitř budov je dosažena pomocí technologie Ultra Wideband a venkovní lokalizace je ...
 • Hydrogely huminových kyselin - experimentální model i aplikační forma 

  Sedláček, Petr
  Tato disertační práce je zaměřena na využití hydrogelových forem huminových kyselin v základním i aplikovaném výzkumu tohoto cenného přírodního materiálu. Hlavní pozornost je věnována interakci fyzikálního gelu huminových ...
 • Inkorporace polyelektrolytových aktivních složek do hydrogelových matric – vliv na mechanické a transportní vlastnosti 

  Dušenková, Alica
  Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je skúmanie vplyvu inkorporovaných polyelektrolytových zložiek v modelovom hydrogéli na výsledné mechanické a transportné vlastnosti. Ako modelový materiál bol zvolený polyvinylalkoholový ...