Now showing items 1-20 of 121

 • Akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS 

  Foltýn, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem akvizice služby pro zabezpečení emailové komunikace dle ISMS ve společnosti zprostředkovávající obchodování na finančních trzích. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části jsou ...
 • Bezpečnostní rizika sociálních sítí a jejich prevence 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních rizik a hrozeb sociálních sítí. Práce zahrnuje základní informace o nejznámějších online sociálních sítích typu Facebook, Twitter a Instagram. V práci je analyzována ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na střední a vyšší odborné škole 

  Kornelly, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zavedením ISMS na konkrétní střední škole. Cílem práce je poskytnutí vlastních doporučení a návrhů na zlepšení současné situace. Úvodní část vysvětluje základní jednotlivé pojmy ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na základní škole 

  Kolajova, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a stručný popis ...
 • Bytový dům v Jihlavě, stavebně technologická příprava stavby. 

  Figura, Tomáš
  Tématem diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy realizace Bytového domu v Jihlavě. Bytový dům je navržen jako stavba s garážemi a bytovými jednotkami. Ve spodní části objektu je postaven železobetonový ...
 • Current-fluctuation measurements of amperometric gas sensors prepared by three different technology procedures 

  Sedlák, Petr; Kuberský, Petr; Škarvada, Pavel; Hamáček, Aleš; Sedláková, Vlasta; Majzner, Jiří; Nešpůrek, Stanislav; Šikula, Josef (Polish Academy of Sciences, 2016-12-13)
  The paper focuses on usage of noise measurement (electric current-fluctuation measurement) for evaluation of electrochemical sensors which were prepared by different fabrication processes: (i) lift-off and drop-casting ...
 • Elastic moduli and elastic anisotropy of cold sprayed metallic coatings 

  Seiner, Hanuš; Čížek, Jan; Sedlák, Petr; Huang, Renzhong; Čupera, Jan; Dlouhý, Ivo; Landa, Michal (Elsevier, 2016-04-15)
  Resonant ultrasound spectroscopy is applied to analyze the elastic anisotropy of thick copper, aluminum, titanium, and nickel coatings prepared by cold spraying and to determine the respective elastic moduli. The results ...
 • Experimentální pracoviště pro měření teplotních závislostí 

  Riško, Miroslav
  Bakalárska práca s názvom „Experimentálne pracovisko pre meranie teplotných závislosti“ sa zaoberá sprevádzkovaním staršieho kryostatu pre účely merania elektrických a šumových charakteristík vzorky PZT keramiky a QCM ...
 • Finanční deriváty v praxi 

  Dalekorejová, Petra
  Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a ...
 • Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku 

  Konečný, Pavel
  Práce je zaměřena na řešení fyzické bezpečnosti organizace působící v segmentu metalurgie. V analytické části jsou identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické bezpečnosti dle norem ČSN ISO/IEC řady 27 000. ...
 • Fyzikální vlastnosti sterilizační páry 

  Kotlánová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá nalezením, měřením a hodnocením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry dle normy ČSN EN 285+A2, což je první krok pro nahrazení zastaralých procesů této analýzy ...
 • GAP analýza systému řízení bezpečnosti informací 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na GAP analýzu systému řízení bezpečnosti informací. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. První část pojednává o teoretických východiscích problematiky informační a ...
 • Implementace nařízení GDPR na informační systém KolejNet 

  Krýzová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu bezpečnosti ochrany osobních údajů v informačním systému kolejní sítě VUT - KolejNet. Dále je část této práce věnována implementaci nařízení GDPR a bezpečnostních opatření ...
 • Informační bezpečnost jako ukazatel výkonnosti podniku 

  Gancarčik, Rastislav
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh metodického postupu pre hodnotenie výkonnosti podniku z pohľadu informačnej bezpečnosti, pričom táto výkonnosť sa posudzuje na základe splnenia noriem ISO/IEC 27001:2013, zákona č. ...
 • Informační bezpečnost v malém podniku 

  Priesnitz, Pavel
  Cílem této diplomové práce je popis zavedení systému bezpečnosti informací do specifického malého podniku. Teoretická část práce shrnuje poznatky a informace o normách a metodikách, vztahujících se k tématu. Analytická ...
 • Komerční a obytný objekt, ul. Brněnská, Kuřim, stavebně technologická příprava stavby. 

  Humelič, Robin
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby komerčního a obytného objektu v Kuřimi. Práce obsahuje studii realizace všech prováděných prací, zařízení staveniště, časový a finanční plán, návrh hlavních ...
 • Komplexní řešení komunikační infrastruktury rodinného domu 

  Křížová, Romana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem univerzálního řešení komunikační infrastruktury rodinného domu za účelem jeho rekonstrukce, jehož součástí jsou podpůrné rozvody napájení. První část je zaměřena na analýzu rodinného domu, ...
 • Kontinuální měření kvality páry 

  Rageh, Akram
  Diplomová práce se zabývá měřením, analýzou a následným nalezením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry. Tato práce si klade za cíl určit, kritické parametry systému vyvíječe páry pro ...
 • Levné zařízení pro neinvazivní detekci průtoku krve 

  Mívalt, Filip
  Měření průtoku krve využitím Dopplerova jevu je hojně využívaná metoda pro posuzování stavu cév. Touto metodou mohou být diagnostikovány patologie jako stenóza, aneurysma, či žilní nedostatečnost. V posledních letech byly ...
 • Management informační bezpečnosti pro řízení přístupů ve firmě 

  Benedikti, Tomáš
  Tato práce se zaobírá metodikami systémového přístupu k řízení přístupů ve firmě a aplikací těchto metodik na informační bezpečnost podniků. Hlavním zaměřením je metodická příručka pro řízení přístupů v souladu se zaváděním ...