Now showing items 1-20 of 50

 • Aprotické elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory s vyšší teplotní stabilitou 

  Bajer, Michal
  Práce se zabývá bezpečností aprotických elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory z hlediska teplotní stability. Kromě důležitých vlastností elektrolytů jako je vodivost a viskozita je práce zaměřena na posouzení vlivu ...
 • Aprotické elektrolyty s retardery hoření 

  Hlava, Kamil
  Tato práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty na bázi sulfolanu s přídavkem retardéru hoření. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení pojmů, především se zaměřením na aprotické elektrolyty, retardéry hoření a ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty 

  Galanová, Zuzana
  Táto semestrálna práca sa zaoberá kostnými implantátmi. Opisuje kosť, jej štruktúru, typy kostného tkaniva, osifikáciu a liečbu. V tejto práci sú definované funkcie kostných implantátov, rovnako ako ich typy, pričom ich ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Müller, Petr
  Osteosynthesis, temporary bone replacement, biodegradable metals, biodegradation, biocompatibility, powder metallurgy, sintering, iron, ferrous alloys, electrochemical corrosion, corrosion potential, spectroscopy
 • Biodegradabilní kovové materiály jako náhrady kostí 

  Panáková, Olga
  Tato práce je zaměřena na použití kovových materiálů jako náhrady kostí. Aby byly informace ucelené, musí zde být teoretický úvod skládající se z popsání vlastností kovů, zaměřené obzvlášť na korozi, metody hodnocení ...
 • Digitalizace řízení procesu lyofilizace 

  Richter, Mojmír
  Předkládaná práce se zabývá technologickým procesem lyofilizace. Práce je zaměřena na optimalizaci řízení teploty a tlaku během procesu.
 • Elektrodové materiály pro lithno-iontové akumulátory 

  Čech, Ondřej
  Obsahem této dizertační práce je příprava a studium vlastností elektroaktivních elektrodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. Práce je rozdělena na dvě části: první z nich se zabývá výzkumem v oblasti syntézy ...
 • Elektrody elektrochromního prvku na bázi oxidů vanadu 

  Janov, Pavel
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá elektrodami elektrochromního prvku na bázi oxidů vanadu. Práce je rozdělena na dva okruhy – teoretická a praktická část. V teoretické části je uvedena teorie elektrochromismu, depozice ...
 • Elektrody pro elektrolyzér 

  Kaňa, Ondřej
  V diplomové práci se zabývám výrobou elektrod pro elektrolyzér. Zabývám se zvětšováním povrchu elektrod použitím nikl – zinkových galvanických a chemických povlaků. Na elektrody např. z ocelového plechu jsem nanesl galvanickým ...
 • Elektrody pro lithno-iontové baterie na bázi kobaltitanu lithného 

  Nejedlý, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá elektrodami na bázi kobaltitanu lithného lithno-iontových akumulátorů. První část práce je věnována charakteristice Li-ion baterií, elektrochemickým reakcím a vlastnostem elektrodových ...
 • Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel 

  Pospíšilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi oxidu hlinitého 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá jevy spojenými s elektrolytickou vodivostí gelových polymerních elektrolytů. Základním zaměřením práce je příprava polymerních elektrolytů na bázi PMMA s různými přídavky nanočástic oxidu hlinitého a ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nižší hořlavostí 

  Zítka, Jan
  Předkládaná práce pojednává o vývoji a výzkumu gelových polymerních elektrolytů a jejich využití. Také se zabývá problémy charakterizace a optimalizace technologického procesu výroby gelový polymerních elektrolytů s nižší ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření 

  Veselkova, Iuliia
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s vyšší požární bezpečností 

  Musil, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy gelových polymerních elektrolytů na bázi PMMA a sulfolanu s vyšší požární bezpečností a vysokou iontovou vodivostí. Teoretická část pojednává o elektrolytech pro Li – ion ...
 • Hořlavost aprotických elektrolytů pro lithiové systémy 

  Máca, Josef
  Předkládaná práce se zabývá studiem hořlavosti aprotických elektrolytů a měření bodu vzplanutí. Stanovení bodu vzplanutí v závislosti na směsi rozpouštědel a přítomnosti nanočástic v elektrolytu pro lithiové systémy. Také ...
 • Implantáty pro nervový systém 

  Kuruc, Lukáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou implantátov pre nervovú sústavu. Prvá časť je zameraná na teoretický rozbor tejto problematiky. Zahŕňa oboznámenie čitateľa s vážnosťou poranenia miechy, možnosti jej ...
 • Iontové kapaliny pro elektrochemické zdroje proudu 

  Korec, Pavol
  Bakalárska práca Iónové kvapaliny pre elektrochemické zdroje prúdu sa zaoberá meraním elektrických vlastností iónových kvapalín, konkrétne ich elektrickej vodivosti a veľkosti potenciálového okna, pre rozšírenie poznatkov ...
 • Kapalné aprotické elektrolyty s obsahem nanočástic oxidů titaničitého a hlinitého 

  Tomeš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrické vodivosti kapalných a gelových elektrolytů. V úvodu je popsána kalibrace vodivostní cely. Hlavní část diplomové práce je věnována přípravě a měření kapalných a gelových ...
 • Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory s vyšší požární bezpečností 

  Máca, Josef
  Disertační práce se zabývá studiem kapalných elektrolytů pro lithno iontové akumulátory. Jsou sledovány elektrické a fyzikální vlastnosti aprotických elektrolytů a to s ohledem na zvýšení jejich požární bezpečnosti. Byly ...