Now showing items 1-20 of 33

 • 3D projekce fotek v OpenGL 

  Dokoupil, Martin
  Tato zpráva popisuje implementaci editoru pro projekci fotografií. Tento editor může sloužit k tvorbě dynamických sekvencí složených z fotografií. Obraz z kamery, který je dvourozměrný je nanesen na kouli v trojrozměrném ...
 • 3D projekce fotek v OpenGL 

  Ondrejíček, Marián
  Účelem této práce bylo navržení spůsobu projekce fotek v 3D prostoru za pomocí OpenGL a implementování těchto technik ve formě fungující aplikace. Opisovány jsou také principy Qt toolkitu, ve kterém je naprogramováno ...
 • Akcelerace algoritmů na architektuře Larrabee 

  Veselý, Ivo
  Intel Larrabee je jednou z prvních plně programovatelných grafických architektur. Práce popisuje tuto více-jádrovou architekturu z pohledu hardwarové implementace i z pohledu programovacího modelu. Larrabee sází na mnoho ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Vavro, Ondrej
  Práce se zabývá problematikou simulace chování látek(textilu) za různých podmínek. Vysvětluje základní principy používané při konstrukci počítačového modelu látky, popisuje vnitřní i vnější sily působící na látku a ukazuje ...
 • Grafický výukový systém 

  Farbiak, Peter
  Cílem teoretické části této bakalářské práce je uvést čtenáře do základů psychologie učení, principů programování a algorimtizace, tvoření a stavby grafického užívatelského rozhraní. Praktická část se zaměřuje na vytvoření ...
 • Grafický výukový systém 

  Hotař, Roman
  Účelem této diplomové práce je přiblížit problematiku návrhu výukového software pro výuku algoritmizace. Práce přistupuje k problému, jak z teoretického hlediska vzdělávání se a učení se novým věcem, tak z praktického ...
 • Interaktivní editor a prohlížeč animací 

  Ducháč, Michal
  Príchodom výkonných grafických staníc počítačová animácia rýchlo vytlačila tradičné metódy animácie. V súčasnosti, počítačová animácia má mnoho aplikácií, napr. video hry, kinematografia, média, predpoveď počasia a mnohé ...
 • Korekce geometrického zkreslení fotografií 

  Cyprich, Miroslav
  Při fotografování je vzniklý obraz zpravidla geometricky zkreslen. Mezi nejběžnější typy takového zkreslení patří tzv. poduškovité nebo soudkovité zkreslení, které může při pohledu na fotografii působit rušivým dojmem. V ...
 • Odstranění nežádoucích objektů ve videosekvencích 

  Vagner, Ondřej
  Cílem této práce bylo vytvoření automatické metody pro odstranění nežádoucích objektů z videosekvencí. Navržená metoda je schopná odstranit statický i pohybující se objekt bez zásahu uživatele do procesu zpracování. Uživatel ...
 • Odstranění vad objektivu 

  Doležel, Michal
  Bakalářská práce se zabývá metodami odstraňování vad digitálních fotografií vzniklých v důsledku vad fotografických objektivů. Popisuje nejčastější vady fotografických objektivů, zabývá se příčinami jejich vzniku, dále pak ...
 • Optické pole a syntéza hologramů 

  Šulgan, Marián
  Cílem této práce je implementovat syntézu optického pole vybranou metodou v různých podobách, porovnat je a výsledek potvrdit rekonstrukcí hologramu vyrobeného na základě vypočteného optického pole. Z důvodu náročnosti je ...
 • Optimalizace pro stereoskopické zobrazení 

  Zelníček, Leoš
  Tato práce shrnuje základní vlastnosti lidského vidění, popisuje podstatu vnímání hloubky. Je zde rozebrán základ binokulárního vidění u lidí, omezení s ním spojená, která je nutná při stereoskopickém zobrazování dodržet. ...
 • Parallelization and Optimization of Image Processing Applications 

  Šiška, Jakub
  This Bachelor's Thesis was performed during a study stay at the École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique Paris, France. It proposes solution for speeding up image processing algorithm and its ...
 • Poloautomatické RC řízení modelů 

  Filo, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace ovládání RC modelů letadel. Řeší stabilizaci modelu ve fázi letu z jakékoliv prostorové orientace, přikládá sadu funkcí pro ovládání chování modelů. Přidává také popis ...
 • Prezentační software fyziky pro ZŠ a SŠ 

  Matoušek, Miroslav
  Tato práce se zabývá softwarem pro podporu výuky formou prezentování fyzikálních dějů. Konkrétně se jedná o kinematiku na úrovni základní a střední školy. Dále jsou popsány základy pedagogiky, didaktiky, modelování a ...
 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Repka, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu na výuku rychlého čtení. Popisuje základní teorii, zejména samotný proces čtení a jednotlivé metody používané při výuce rychlého čtení. Dále se zabývá návrhem aplikace ...
 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Sokol, Miroslav
  Cílem práce je vytvoření uživatelského prostředí pro správný nácvik technik rychlého čtení. Jsou vybrány čtyři hlavní moduly, které trénují různé schopnosti lidského oka s ohledem na průměrného i pokročilého čtenáře. Za ...
 • Promítání kamerou typu "rybí oko" 

  Macík, Pavel
  Práce popisuje teoretické základy optiky a problematiku vykreslování metodou sledování paprsku, jehož součástí je popsán problém výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem, výpočet osvětlení a optimalizační techniky pro ...
 • Real-time vizualizace povětrnostních vlivů v terénu 

  Vlček, Adam
  Díky obrovskému výpočetnímu výkonu se virtuální realita stává stále pestřejší a dynamičtější. Tato práce si klade za cíl prozkoumat vybrané povětrnostní vlivy v terénu, možnosti jejich simulace a dynamického zobrazení v ...
 • Realistické zobrazení budovy s proměnným osvětlením 

  Navrátil, Jan
  Tato práce je zaměřena na realistické zobrazení budov s proměnným osvětlením. Jsou zde ukázány metody, které správným nastavením vlastností světelných zdrojů umožní vytvořit jedinečný vzhled scény. Především se to týká ...