Now showing items 1-7 of 7

 • Data mining 

  Mrázek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou vícerozměrných dat. Jsou zavedeny tři algoritmy pro snižování dimenze dat. Pomocí metod zpracování přirozeného jazyka je ukázáno, jak manipulovat s textovými dokumenty. V praktické ...
 • Informační systém s fotogalerií a diářem pro sbor 

  Hellebrand, David
  Úkolem této bakalářské práce je dle konkrétních požadavků zadavatele vytvořit informační systém pro Vox Iuvenalis - pěvecký sbor VUT v Brně. Hlavním cílem je umožnit komunikaci mezi sbormistrem a členy sboru a také mezi ...
 • Interaktivní výuka pro U3V 

  Vavřínek, Aleš
  Tato bakalářská práce je určena pro Univerzitu třetího věku při VUT v Brně (U3V). Zejména pro její studenty, kterými jsou osoby staršího věku, kteří se chtějí i po překročení určité věkové hranice nadále vzdělávat a jít s ...
 • Konvergence řešení soustav algebraických rovnic 

  Sehnalová, Pavla
  Práce podrobně popisuje metody řešení soustav lineárních algebraických a diferenciálních rovnic. Představuje metodu převodu ze soustav lineárních algebraických rovnic na soustavy rovnic diferenciálních. Vysvětluje metodu ...
 • Simulace proudění tekutin pomocí moderních výpočetních metod 

  Palček, Peter
  V této bakalářské práci je řešen modelový problém simulace proudění tekutin za pomoci systému TKSL. V práci jsou popsané rovnice definující proudění tekutin, jejich převod do tvaru vhodného pro řešení, jejich výpočet pomocí ...
 • Snížení náročnosti výpočtů v libSVM s použitím řetězcových funkcí 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem práce bylo implementovat čtyři řetězcové funkce do knihovny libSVM . Za pomoci této knihovny a výše zmíněných řetězcových funkcí poté provést sérii testování s různými hodnotami parametrů ovlivňujících výpočet samotných ...
 • Stabilita a konvergence numerických výpočtů 

  Sehnalová, Pavla
  Tato disertační práce se zabývá analýzou stability a konvergence klasických numerických metod pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou představeny klasické jednokrokové metody, jako je Eulerova metoda, Runge-Kuttovy ...