Now showing items 1-20 of 40

 • Aplikace CMT Advanced v průmyslové praxi 

  Šoulák, Petr
  V diplomové práci je zpracována problematika svařování ocelí s vyšší pevností. Práce také popisuje metodu obloukového svařování v ochranné atmosféře CMT Advanced. V experimentální části této práce je porovnávána metoda CMT ...
 • Aplikace tvrdého pájení WC zrn 

  Izák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu pájení součásti odkorňovacího nože. Pájka obsahující zrna WC je nanášena na ZM z důvodu zvýšení tvrdosti nože. Nanášená pájka se zrny nenavyšuje jen tvrdost, ale také ...
 • Hodnocení kvality svarů řetězů harvestorů 

  Teuer, Tomáš
  V diplomové práci je zkoumán vliv nastavení parametrů svařování a postupu svařování na výslednou strukturu a pevnost svarového spoje řetězů harvestorů. V teoretické části je rozebrán problém svařitelnosti borových ocelí ...
 • Implementace svařovacího automatu do výroby armatur 

  Cícha, Tadeáš
  Diplomová práce je zaměřena na zavedení svařovací technologie FCAW do výrobního procesu strojírenského podniku. Součástí je také částečná automatizace procesu za pomoci využití polohovadla propojeného se svařovacím zdrojem. ...
 • Kobaltové slitiny a jejich svařitelnost 

  Herčík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu použití kobaltu a kobaltových slitin. Vzhledem k jeho nedostatku a rostoucí s potřebě vzácného kovu pro výrobu Li – on baterií roste také jeho cena, která už nyní ...
 • Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 

  Krejza, Jan
  Diplomová práce se zabývá kvalifikací postupu svařování hliníkové slitiny EN AW-5083 H111. Tato hliníková slitina byla použita pro výrobu Venturiho trubice. Proto byla vypracována literární rešerše zabývající se vlastnostmi ...
 • Kvalifikace postupů svařování kobaltových a nerezových žáruvzdorných slitin 

  Teuer, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou svařování heterogenních materiálů, konkrétně kobaltových a nerezových žáruvzdorných slitin metodou GTAW (WIG). Hlavním cílem je vypracovat předběžnou specifikaci postupu svařování pWPS ...
 • Navařování kobaltové slitiny plazmou 

  Paleta, Petr
  Tato práce se zabývá navařováním kobaltových slitin plazmou. V teoretické části práce byly popsány vhodné kobaltové slitiny pro navařování plazmou, a pro navařování dané konkrétní součásti byla zvolena kobaltová slitina ...
 • Návary proti opotřebení 

  Pagáč, Aleš
  Předmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského ...
 • Návrh snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel z Al slitin 

  Šplíchal, Jan
  Diplomová práce předkládá možné návrhy snížení počtu svarů u rámových dveří kolejových vozidel svařovaných z profilů z hliníkové slitiny EN AW 6060, která je tepelně zpracována dle stavu T66. Profily jsou svařovány metodou ...
 • Návrh technologického postupu pro svařování tlakové nádoby 

  Reich, Martin
  Práce předkládá návrh vhodné technologie pro svařování tlakové nádoby odlučovače plynné fáze LPG. Jsou navrženy tři rozdílné metody svařování tělesa odlučovače a posouzena ekonomika výroby uvedeného odlučovače pro danou ...
 • Nedestruktivní metody zkoušení svarů 

  Potanko, Andrej
  Práca sa zaoberá rozborom nedeštruktívnych metód skúšania, určených pre kontrolu zvarových spojov. Rozoberá rozsah NDT skúšok pre tlakové potrubie podľa platnej direktívy európskej únie. V ďalšej časti sa práca venuje ...
 • Optimalizace parametrů svařování na robotech pro automobilový průmysl 

  Soprunenko, Valeriia
  Práce se zabývá jednotlivými studiem nových procesů svařování "konkrétně FRONIUS TPSi". Největší důraz je kladen na technologie svařování, především na rozdíly mezi jednotlivými metodami. Experimentální část práce je ...
 • Optimalizace robotizovaného svařování tandemem s využitím laserové kamery 

  Paťha, Vladimír
  Práce ověřuje výhodnost nového robotizovaného svařovacího pracoviště z hlediska rychlosti, kvality a produktivity. Nové pracoviště využívá tandemový hořák a laser offline senzor sloužící k vyhledávání pozice svaru. Dále ...
 • Optimalizace technologie laserového dělení trubek se čtvercovým průřezem 

  Podaný, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a zhotovení zámků u profilu se čtvercovým průřezem pomocí laserového dělení. Zkoumá se jejich vhodnost a vliv na následující operaci svařování metodou MAG z hlediska efektivity ...
 • Pokles meze pevnosti při svařování hliníkových slitin AW 6060 

  Sklenář, Martin
  Cílem bakalářské práce je kvalifikovat postup svařování dle normy ČSN EN ISO 15614-2. Na úvod práce je představena firma s jejíž spolupráci bakalářská práce vznikla. Poté následuje zhodnocení problematiky ohledně hliníku. ...
 • Porovnání produktivity technologie svařování MAG a FCAW 

  Kutil, Petr
  Tato práce je zaměřena na obloukové svařování metodami MAG a FCAW. První část obsahuje stručný popis těchto technologií. Důraz je kladen na princip obloukového svařování v aktivním ochranném plynu a na přídavné materiály, ...
 • Porovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMT 

  Šoulák, Petr
  V bakalářské práci bylo za úkol porovnat velikost TOO pro metody TIG, MAG a CMT. Svařované materiály byly nízkouhlíková ocel a austenitická korozivzdorná ocel. Vzorky o velikosti 250x50 mm a tloušťce 2 mm byly svařeny tupým ...
 • Porozita při svařování hliníkových slitin 

  Hájková, Alena
  Tato práce se zabývá problematikou vzniku porozity u hliníkových slitin a metodami jejich oprav ve firmě IFE. Teoretická část se zaměřuje na současný stav porozity a způsoby, kterými lze póry opravovat. Použitými technologiemi ...
 • Predpříprava a svařování tlakových hliníkových potrubí 

  Kocák, Tibor
  Práca tvorí analýzu problematiky technológie výroby tlakových potrubí z hliníkových zliatin. Základom je literárna štúdia technológie TIG, hliníkových tepelne vytvrditeľných a nevytvrditeľných materiálov. Materiál príruby ...