Now showing items 1-2 of 2

  • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních filtračních materiálech 

    Sirový, Martin
    Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování obsahu oxidů dusíku (NOx) které jsou součástí emisních plynů spalovacích zařízení. Důraz je kladen na snižování NOx pomocí selektivní katalytické redukce (SCR) ...
  • Sušení čistírenských kalů - teorie a praxe 

    Sirový, Martin
    Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá sušením kalů z biologických čistíren odpadních vod z teoretického a praktického hlediska. První kapitola se zabývá funkcí čistíren odpadních vod a vznikem kalu. Dále jsou zde popsány ...