Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická tahová zkouška – určení materiálových parametrů 

    Sismilich, Vladimír
    Cílem práce je shrnutí v současnosti existujících metod zkoušení materiálů při dynamickém zatěžování a postupů vyhodnocení získaných experimentálních dat. V práci jsou uvedeny nejdůležitější dynamické materiálové ...
  • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

    Sismilich, Vladimír
    V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...