Now showing items 1-18 of 18

 • Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry 

  Mlček, Jiří; Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina; Skácel, Josef (HACCP Consulting, 2017-12-18)
  Edible insect can be a valuable source of nutrients, but also a potential source of heavy metals. Quick detection of over-limit heavy metals concentration could be a key to processing and quick distribution ...
 • Electronic Nose In Edible Insects Area 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Mlček, Jiří; Bednářová, Martina; Kouřimská, Lenka; Skácel, Josef; Řezníček, Michal (HACCP Consulting, 2017-07-14)
  Edible insect is appraised by many cultures as delicious and nutritionally beneficial food. In western countries this commodity is not fully appreciated, and the worries about edible insect food safety prevail. Electronic ...
 • Konstrukce dronu pro využití v senzorové technice vyrobeného 3-D tiskem 

  Česák, Radim
  Cílem této práce bylo na základě informací získaných z internetu navrhnout konstrukci a vytvořit dron pomocí 3-D tisku, který bude speciálně použit v senzorové technice. Úvod práce se zaměřuje na teoretické seznámení s ...
 • Návrh magnetoplanárních sluchátek se zesilovačem 

  Chyťa, Filip
  Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých typů elektroakustických měničů, jejich vlastnostmi a využitím v praxi. Dále návrhem a výrobou magnetoplanárního měniče, jeho integrací do sluchátek a výrobou sluchátkového ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...
 • Optimalizace technologie a detekce defektů keramických struktur 

  Chyťa, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou defektů v keramických strukturách a pouz-drech, jejich detekcí a následnou optimalizací výrobního procesu, aby došlo k eliminaci těchto vad. První kapitola shrnuje keramické materiály v ...
 • Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce „Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder“ se zabývá problematikou technologie pouzder z korundové keramiky pro mikroelektronické aplikace. Práce představuje experimentální ...
 • Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites 

  Zvonek, Milan; Širjovová, Veronika; Bránecký, Martin; Plichta, Tomáš; Skácel, Josef; Čech, Vladimír (MDPI, 2019-07-15)
  All reinforcements for polymer-matrix composites must be coated with a suitable material in the form of thin film to improve compatibility and interfacial adhesion between the reinforcement and the polymer matrix. In this ...
 • Predikce dostavování hodnoty tlustovrstvého rezistoru 

  Kolařík, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvé technologie. Zejména je práce zaměřena na dostavování hodnoty odporu tlustovrstvého rezistoru. První část práce se zabývá vytvářením tlustých vrstev a problematikou tlustovrstvých ...
 • Programové vybavení pro zpracování vícerozměrných dat ze senzorů plynů 

  Almazov, Denys
  Tato bakalářská práce se věnuje realizaci a testování programového vybavení pro zpracování vícerozměrných dat ze senzorů plynů. Práce seznamuje čtenáře s některými metodami zpracování vícerozměrných dat. Součástí práce je ...
 • Sensitive Analysis of IR Heat Emitter for Soldering 

  Skácel, Josef; Otáhal, Alexandr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with the possibility of simulation in ANSYS. Research is focused on the sensitive analysis of heat emitters. The first part is about basic properties of infrared heat emitter. For soldering is necessary ...
 • Studie srovnání vlastností pouzder QFN a BGA 

  Skácel, Josef
  Předkládaná práce se zabývá problematikou pouzdření a přestupem tepla. Především je práce zaměřena na pouzdra QFN a BGA, v dnešní době nejsofistikovanější běžné řešení. První část práce se zabývá rozborem současného stavu ...
 • The Technology Of Ceramic Packages 

  Skácel, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the technology of ceramic packages. The first part is about ceramic in general. The next part is focused on used material Nabaltec and advantages of this type of technology i.e. ceramic powder pressing ...
 • Tlustovrstvá topná deska s regulací výkonu 

  Lacika, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou používaných topných dosiek a technológiou hrubých vrstiev. Teoretická časť diplomovej práce pozostáva z teoretického rozboru a popisu príslušnej technológie a používaných materiálov. ...
 • Welfare of the Mealworm (Tenebrio molitor) Breeding With Regard to Nutrition Value and Food Safety 

  Adámková, Anna; Adámek, Martin; Mlček, Jiří; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina; Kouřimská, Lenka; Skácel, Josef; Vítová, Eva (HACCP Consulting, 2017-07-14)
  Livestock welfare is an important condition for obtaining high-quality and safe food. According to the legislation edible insects are classified as livestock; and for this reason it is necessary to comply with the edible ...
 • Zařízení pro monitorování degradačních procesů u materiálů živočišného původu 

  Chmelař, Vít
  Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou chemických senzorů a základy degradačních procesů u materiálů živočišného původu. Popisuje některé druhy senzorů a jejich principy. V práci je popsán mikroprocesor Atmel ...
 • Zařízení pro monitorování plynů v chovu jedlého hmyzu 

  Chlumecký, Karel
  Bakalářská práce pojednává o monitorování plynů při chovu jedlého hmyzu se zaměřením na nebezpečné plyny. V první části práce je popsán životní cyklus jedlého hmyzu a s ním i spojené ekologické důsledky. Následuje stručný ...