Now showing items 1-14 of 14

 • Fyzikální vlastnosti a spalovací charakteristiky paliv 

  Nejezchleb, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření otevřené výpočetní pomůcky pro stanovení základních vlastností plynných paliv a výpočet základních spalovacích charakteristik. Teoretická část práce se věnuje chemickým rovnicím ...
 • Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu 

  Tichý, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh nekonvenčního experimentálního předehřívače spalovacího vzduchu do podoby výkresové dokumentace potřebné pro výrobu a realizaci. Součástí práce je rovněž pevnostní a dilatační ...
 • Kontrolní tepelný výpočet teplovodního žárotrubného kotle 

  Polášek, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem teplovodního žárotrubného kotle. V první části práce je provedeno základní rozdělení a popis jednotlivých typů průmyslově využívaných kotlů. Následně je představen výpočtový ...
 • Návrh spalovací komory 30 kW pro plynná paliva 

  Rychter, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem spalovací komory malého výkonu spalující plynné palivo, která bude sloužit jako zdroj spalin o požadovaných parametrech pro katalytickou experimentální jednotku. Z důvodu potřeby indukce ...
 • Rotační sušící a sintrovací pece 

  Rafaj, Svatomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických ...
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Nejezchleb, Radek
  Práce se zabývá spalováním kapalných biopaliv a jejich využitelností jako paliva pro energetické jednotky o menších tepelných výkonech. V úvodu práce je provedena rešerše základních potenciálně využitelných kapalných ...
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Shylin, Ivan
  Náplní bakalářské práce je rešerše kapalných biopaliv dostupných v České republice a ve světě, a jejich následné porovnání s palivy ropného původu. V první části práce jsou definovány důležité parametry paliv a jsou zde ...
 • Vliv konstrukčních parametrů návrhu procesního hořáku na stabilitu a parametry spalovaní 

  Skryja, Pavel
  Předložená práce řeší vliv konstrukčních uspořádání na parametry spalování a na stabilitu hoření. Pozornost je věnována známým i novým perspektivním metodám spalování. Důležitou částí práce je vlastní návrhový postup výpočtu ...
 • Vliv paliva hořáku na přenos tepla v procesních pecích 

  Jaworská, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem technických plynů CO2 a N2 přítomných v palivu na průběh spalování a tvorbu emisí ve spalinách. V teoretické části práce je nastíněn stručný přehled a specifikace způsobů přenosu tepla, ...
 • Vliv teploty spalovacího vzduchu na parametry spalovacího procesu 

  Šimeček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá předehřevem spalovacího vzduchu a jeho vlivem na parametry spalovacího procesu. V teoretické části je zpracován přehled nejčastějších znečišťujících látek z průmyslového spalování. Je popsána ...
 • Vliv typu atomizačního média na kvalitu spalování kapalných paliv 

  Bojanovský, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální zjištění vlivu atomizačního média na charakteristické parametry spalování kapalných paliv, konkrétně methylesteru řepkového oleje. Měření probíhalo na horizontální, vodou hlazené ...
 • Vliv vnitřní recirkulace spalin na charakteristické parametry spalování 

  Macenauerová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vzniku emisí NOx a CO při procesu spalování za použití hořáku se stupňovitým přívodem paliva a s vnitřní recirkulací spalin. V teoretické části práce jsou popsané mechanismy vzniku ...
 • Využití paliv z obnovitelných zdrojů a odpadů 

  Pořízek, Vít
  Předmětem diplomové práce jsou dostupná i potencionální plynná a kapalná alternativní paliva vyrobená z biomasy a odpadů. Práce se zabývá jejich podrobným popisem a srovnáním. V první části práce je uvedeno základní rozdělení ...
 • Zkoušky rozprašovacích hlav kapalných paliv 

  Suchánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zkouškami dvou rozprašovacích hlav při spalování kapalných paliv a zemního plynu. Je zde proveden jednoduchý rozbor problematiky, principů a způsobů rozprašování kapalin. Dále je zde podrobněji ...