Now showing items 1-20 of 20

 • Current–Mode Fractional–Order Electronically Controllable Integrator Design 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Sládok, Ondřej; Jeřábek, Jan; Bertsias, Panagiotis (IEEE, 2020-11-25)
  This contribution presents a design of a current–mode fractional–order electronically controllable integrator which can be used as a building block for a design of fractional–order (FO) circuits. The design is based on a ...
 • Diferenční a pseudodiferenční kmitočtové filtry 

  Sládok, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá diferenčními a pseudodiferenčními kmitočtovými filtry. Velký důraz je kladen na charakteristiku souhlasného signálu. Dále se text věnuje problematice návrhu plně diferenčních struktur a ...
 • Diferenční struktury lineárních obvodů s DDCC a DVCC 

  Sládok, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá diferenčními strukturami lineárních obvodů s DVCC a DDCC prvky. Úvod práce se zabývá popisem kmitočtových filtrů. Velký důraz je kladen na proudové aktivní konvejory. Dále se text věnuje ...
 • Implementace šifrovacích algoritmů na platformě FPGA 

  Zugárek, Adam
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku zabezpečení dat pomocí šifrování a autorovu vlastní implementaci na platformě FPGA. Cílem práce je implementace šifry na hardwarově akcelerované síťové kartě COMBO. Úvod práce ...
 • Internetová televize v přístupových sítích nové generace 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem bakalářské práce je „Internetová televize v přístupových sítích nové generace“. Cílem práce bylo vytvořit síť, ve které funguje služba internetové televize, a následně otestovat možnosti a parametry, které tato síť ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Nové laboratorní úlohy v simulačním prostředí OMNeT++ 

  Petrůj, Jakub
  Náplní bakalářské práce je návrh a vytvoření dvou laboratorních úloh v síťovém simulačním prostředí OMNeT++ s rozšířením INET Framework pro předmět komunikační technologie. Součástí je popis simulačního prostředí včetně ...
 • Prioritní paketové fronty v FPGA 

  Németh, František
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia paketových front a následným návrhom v jazyku VHDL pre možnosť nasadenia vo vysokorýchlostných paketových sietiach. V teoretickej časti práce sú podrobnejšie rozobraté ...
 • Pseudo-diferenční kmitočtové filtry pracující v proudovém režimu 

  Velič, Ladislav
  Táto bakalárska práca sa venuje pseudo-diferenčným kmitočtovým filtrom druhého rádu pracujúcim v prúdovom režime. Práca sa venuje popisom rôznych typov kmitočtovým filtrov a ich charakteristikami. V práci sú tiež popísane ...
 • Pseudo-diferenční kmitočtové filtry vyššího řádu 

  Jeleček, Jiří
  Tato Diplomová práce se zabývá pseudo-diferenčními kmitočtovými filtry vyššího řádu pracující v napěťovém režimu. Práce se věnuje popisem kmitočtových filtrů, jejich typů a využití. Následuje rozbor diferenčních a ...
 • Pseudo-differential filter operating in current mode 

  Sládok, Ondřej; Velič, Ladislav; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert (IEEE, 2018-12-30)
  In the paper, the theory of pseudo-differential filters is examined and supported by designing a fourth-order frequency filter operating in current mode and implemented as cascade connection of two basic second-order blocks. ...
 • Pseudo-differential Filter Using DDCCs 

  Sládok, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article describes a pseudo-differential second-order filter, using three differential difference current conveyors (DDCCs) and five passive elements. The proposed structure is able to realize all types of frequency ...
 • Pseudo-Differential High-Order Frequency Filter 

  Sládok, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article describes a pseudo-differential third-order frequency filter operating in voltage mode, using four differential difference current conveyors (DDCCs), and six passive elements. The circuit has a high input ...
 • Synchronizace notového zápisu s hudební nahrávkou 

  Búliková, Tereza
  Práce se zabývá získáním spektrálních a chroma vlastností z audio nahrávek, které jsou použity pro synchronizační algoritmus Borcení časové osy. Tento algoritmus je poté využit pro tvorbu synchronizačních programů ...
 • Systematic Design of Pseudo-Differential Frequency Filter 

  Sládok, Ondřej; Milota, Martin; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert (IEEE, 2019-10-30)
  In the paper, the theory of systematic design frequency filters is described. The result is a fourth-order pseudo-differential frequency filter operating in the voltagemode and implemented as a cascade connection of two ...
 • Systematický návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů 

  Milota, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a analýzou pseudo-diferenčných filtrov vyšších rádov. Navrhnuté filtre pracujú v napäťovom móde a jedná sa o filter dolnej priepusti druhého rádu a filter pásmovej zádrže druhého ...
 • Šumová analýza základních obvodů pro analogové zpracování zvukových signálů 

  Humpolíková, Michaela
  Vznik šumu v analogových obvodech je problémem pro kvalitu výstupního signálů. Existuje řada příčin jeho vzniku, šum způsobují jak vlastní součástky sestavené do obvodu, tak samotné sestavení obvodu. Práce shrnuje teoretické ...
 • Topologie pro přístupové sítě nové generace 

  Kovář, Adam
  Tato práce popisuje základní požadavky, samotnou instalaci a následně i simulaci optické přístupové sítě navržené na vybrané lokalitě. Tento návrh zobrazuje ideální rozvržení sítě pro tuto lokalitu, a i s orientačním na ...
 • Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem diplomové práce je „Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě“. Cílem práce bylo vytvořit část přístupové sítě, ve které se testovaly simulace pro TCP a UDP provoz. Teoretická část práce se věnuje obecným ...
 • Využití otevřených nástrojů pro monitoring přístupové sítě 

  Scripnic, Dmitrii
  Bakalářská práce se zabýva monitorováním sítě. V této práci byla provedena teoretická analýza známých monitorovacích systémů a také popsána jejich architektura, vlastnosti a práce s těmito systémy. Následně byla provedena ...