Now showing items 1-20 of 22

 • Bluetooth GPS logger 

  Vymětal, Jan
  Tato práce pojednává o návrhu autonomního zařízení s nízkou spotřebou, které provádí záznam dat z externí GPS prostřednictvím integrovaného Bluetooth modulu se sériovým přenosem.
 • Development Board for 32-bit Microcontroller Atmel AT91SAM9261 

  Demín, Martin
  Vestavený hardware je velice populární v této době. Proto jsme se rozhodli vytvořit desku s mikrokontrolérem AT91SAM9261 spolu so standartným a nestandartným hardwarem. Standartným, běžným by se dal nazvat port LAN alebo ...
 • Diskusní fórum pro FITkit 

  Peroutka, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci diskusního fóra integrovaného do stávajících webových stránek projektu FITkit. Zahrnuje analýzu dostupných hotových řešení a jejich služeb, návrh struktury nového řešení a ...
 • Diskusní fórum v PHP 

  Haltmar, Martin
  Práce pojednává o návrhu a implementaci diskusního fóra specifického pro účely FITkitu. V úvodu popisuje současné internetové diskuse a typy diskusních fór. Poté hodnotí stávající fórum FITkitu a navrhuje řešení, které má ...
 • Editor zdrojových kódů pro QDevKit 

  Kábele, Břetislav
  Práce se zabývá návrhem a implementací editoru zdrojových textů a souborového manageru do aplikace QDevKit. V teoretické části jsou předvedeny trendy moderních editorů a vlastnosti použitých technologií. Dále popisuje ...
 • Elektronický kompas 

  Špaňhel, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty, tlaku vzduchu, úhlové orientace vůči zemskému povrchu a jejich zobrazení na grafickém displeji. V úvodní kapitole bude čtenáři nastíněna ...
 • Generování ASCII grafiky (ANSI art) 

  Novák, Vlastimil
  Bakalářská práce se zabývá způsoby automatického generování ASCII grafiky. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány základy počítačové grafiky, zpracování a rozpoznávání v obraze. Další část je ...
 • Hardwarová akcelerace filtrace obrazu 

  Zelinka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá hardwarovou akcelerací filtrace obrazu s využitím FIR filtrů. Definuje základní pojmy týkající se digitálního obrazu, popisuje princip filtrace a stručně vysvětluje techniky používané při ...
 • Hardwarová akcelerace útoku na šifrování 

  Okuliar, Adam
  Hardwarová akcelerácia výpočtu býva často vhodným nástrojom ako docieliť výrazne lepšieho výkonu pri spracovávaní veľkého množstva dát alebo pri realizácii algoritmu ktorý je možné dobre paralelizovať. Cieľom práce je ...
 • Hledání anomálií v DNS provozu 

  Vraštiak, Pavel
  Tato diplomová práce je napsána ve spolupráci s firmou NIC.CZ a zabývá se anomáliemi v provozu systému DNS. Obsahuje popis základních principů tohoto systému a vlastností, kterými se jeho provoz vyznačuje. Účelem této práce ...
 • Komunikace pomocí IPv6 

  Pecháček, Václav
  Práce se zabývá síťovou komunikací na bázi IPv6. Cílem bylo vytvořit knihovnu, která umožní komunikaci nad IPv6 vývojové desce FITkit vybavené rozšiřujícím modulem pro zapojení do sítě typu Ethernet. Součástí výsledného ...
 • Návrh a implementace nástroje pro hierarchickou grafickou specifikaci systémů pracujících v reálném čase 

  Gach, Marek
  Práce je zaměřena na návrh a implementaci univerzálního nástroje schopného graficky popsat systémy pracující s reálným časem. Tento nástroj dále umožňuje použít libovolný verifikační přístupu pro ověření výsledného modelu. ...
 • Paralelizace procesu překladu a sestavování programových modulů 

  Koláček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou paralelizace procesu překladu a sestavování programových modulů. Jsou zde probrány nástroje pro automatizaci překladu a sestavování programových modulů se zaměřením na možnosti ...
 • Přehrávač videa využívající FPGA 

  Sigmund, Stanislav
  Tato práce se zabývá možnostmi a realizací dekomprese a přehrávání video-sekvencí na platformách, obsahující FPGA. Pro implementaci přehrávače je použita platforma FITKit, která má k dispozici VGA-konektor a dostatečně ...
 • Rozšiřující modul s komunikačním rozhraním IR 

  Bednář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového rozširujícího modulu pro platformu FITkit založeného na infracerveném prenosu. Reší jak návrh samotného modulu, tak vytvorení komponent pro obvod FPGA a rídícího softwaru pro MCU. ...
 • Sebemodifikující se programy v kartézském genetickém programování 

  Minařík, Miloš
  Kartézské genetické programování se během posledních let ukázalo jako velmi perspektivní oblast evolučních výpočtů. Má však jistá omezení, která znemožňují řešit pomocí něj rozsáhlejší nebo obecné problémy. Tato omezení ...
 • Senzorové moduly pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Ochmann, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat moduly pro bezdrátovou senzorovou síť ZigBee. Tyto moduly mezi sebou budou schopny komunikovat a předávat si informace o naměřených hodnotách. Budou řízeny koordinátorem sítě, ...
 • Správa UPS zdrojů s využitím technologie GSM 

  Hájek, Josef
  Tato práce je věnována problematice záložních zdrojů a jejich vlastnostem. Je zde popsán návrh UPS zdroje k řízení a monitorování záložní baterie. UPS zdroj je kompletně řízen přes rozhraní ethernet a protokol TCP/IP. Dále ...
 • Technika ALPS v kartézském genetickém programování 

  Stanovský, Peter
  Úvodem práce přináší stručný přehled problematiky softcomputingu a řešení NP-úplných problémů. Zejména se věnuje evolučním algoritmům a jejich základním typům. V další části je zpracována studie na kartézské genetické ...
 • Využití evolučních algoritmů v úloze symbolické regrese 

  Komadel, Michal
  Evoluční techniky jsou neustále se vyvíjející a progresivní část informatiky. Evoluční algoritmy se v praxi používají k řešení mnohých druhů problémů od optimalizace až k plánování. Tato práce se zabývá genetickým a ...