Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza chyb v transportním toku MPEG-2 TS při přenosu DTV 

  Chrobák, Jan
  Tato práce pojednává o monitorování a měření počtu chyb v transportním toku MPEG-2 TS při příjmu vysílání digitální televize podle standardu DVB. V práci jsou na úvod popsány definice a standardy DVB pro přenos transportního ...
 • Analýza kvality obrazu v digitálních televizních systémech 

  Bednarz, Robin
  Diplomová práce se zabývá analýzou kvality obrazu v digitálních systémech a obsahuje teoretický popis metod subjektivního a objektivního hodnocení kvality obrazu. Práce obsahuje krátkodobou a dlouhodobou analýzu kvality ...
 • Analýza velkých dat v kontextu optimalizace mobilních sítí 

  Klus, Roman
  Tato práce se zabývá technologiemi velkých dat v kontextu měření parametrů sítě. Popisuje téma velkých dat a jejich využití, představuje základní parametry sítě, jejich měření a metody zhodnocení. Vyhodnocuje RTR NetTest ...
 • Augmented reality applications in embedded navigation devices 

  Jaroš, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací rozšířené reality v oblasti navigačních zařízení. Popisuje možnosti zpracování videa za účelem projekce virtuální scény pomocí dat získaných satelitním a inerciálním navigačním sybsystémem. ...
 • Cyklopočítač s výškoměrem 

  Čech, Tomáš
  Cílem projektu je seznámit se s parametry magnetických senzorů pro měření impulsů a snímačů atmosférického tlaku. Dále je potřeba vybrat vhodný mikrokontrolér a LCD k zobrazování měřených hodnot. Později navrhnout a sestrojit ...
 • Digitalizace obrazu v radiodiagnostice a její aplikace v mamografii 

  Glatzner, Miloš
  Cílem této práce bylo rozebrat problematiku digitalizace obrazu v lékařské radiologii se zaměřením na oblast digitalizace v mamografii. Úvodní část práce je věnována popisu jednotlivých článků zobrazovacího řetězce s ...
 • Elektronický katalog aktivních součástek 

  Ambrož, Aleš
  Cílem této práce je vytvoření elektronického katalogu vybraných typů aktivních součástek, který umožňuje jejich třídění, editaci, atd. Práce obsahuje stučný popis databází a zvolených programovacích jazyků a dále popis ...
 • Fotografování s využitím světelného pole 

  Svoboda, Karel
  Tato práce si klade za cíl objasnit čtenáři pojmy jako světelné pole, plenoptický fotoaparát nebo digitální čočka. Dále vysvětlit princip vykreslování snímků s možností výběru roviny zaostření, hloubky ostrosti, změny ...
 • Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí 

  Kachlík, Miloš
  Cílem této práce je vytvořit program schopný implementovat metriku CPqD-IES pro hodnocení kvality videosekvencí v prostředí MATLAB. Tato metrika je popsána v doporučení ITU-R BT.1683 pro metody objektivního měření kvality ...
 • Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí do dekodéru H.264/AVC 

  Grúbel, Michal
  V tejto diplomovej práci je predstavený a aplikovaný algoritmus pre hodnotenie kvality videosekvencií zakódovaných pomocou štandardu H.264. Ako merítko kvality obrazu je použitá objektívna metrika špičkový pomer signálu k ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření věrnosti barev ve videotechnice 

  Melo, Jan
  Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje základní pojmy ve videotechnice (jas, odstín, diagramy CIE). Druhá kapitola pojednává o typech barevných prostorů RGB, HSV, CMY(K), YUV, YCbCr, YIQ. V ...
 • Metody a prostředky pro hodnocení kvality obrazu 

  Slanina, Martin
  Disertační práce se zabývá metodami a prostředky pro hodnocení kvality obrazu ve videosekvencích, což je velmi aktuální téma, zažívající velký rozmach zejména v souvislosti s digitálním zpracováním videosignálů. Přestože ...
 • Měření kvality obrazu při příjmu analogového a digitálního televizního vysílání 

  Zach, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem základních vlastností analogového a digitálního televizního vysílání a návrhem metody pro objektivní srovnání kvality obrazu při příjmu obou typů vysílání. Základem práce je popis technologie ...
 • Měření kvality pro HEVC 

  Klejmová, Eva
  Diplomová práce se zabývá popisem základních metrik pro objektivní a subjektivní hodnocení kvality videa a analýzou jejich aplikovatelnosti pro HEVC. Dále obsahuje základní popis komprimačního standardu H.265/HEVC. Hlavním ...
 • Měření parametrů obrazových snímačů CCD 

  Pavelka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá obrazovými (B)CCD snímači, které převádí světelné záření dopadající na světlocitlivou vrstvu snímače na obrazový signál, seznamuje s principem jejich činnosti a uvedením základních parametrů ...
 • Model adaptivního streamování videa přes HTTP 

  Kasianenko, Dmytro
  Klíčové úkoly této práce jsou vytvořit simulaci bezdrátové sítě v ns-3 a modelovat streamování videa přes tuto síť s použitím technologie MPEG-DASH. Práce popisuje nástroje a metody, využitelné pro kódování videa v souladu ...
 • Nástroje pro měření kvality videosekvencí bez reference 

  Zach, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá objektivními metrikami pro hodnocení kvality videa bez reference. Jsou zde krátce popsány všeobecné základy hodnocení kvality videosekvencí, dále jsou uvedeny základní předpoklady objektivních ...
 • Návrh a realizace MIDI ovladače 

  Jirčík, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací MIDI ovladače, který umožňuje vysílání MIDI zpráv pro změnu programu a MIDI zpráv změny hodnoty tzv. průběžného MIDI kontroleru standardního typu. V teoretické části práce ...
 • Návrh rádiové sítě GSM-R na železniční trati včetně návrhu konektivity k základnovým stanicím BTS 

  Řehák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rádiové sítě pro úsek trati Břeclav-Znojmo. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se GSM-R, programu Radiolab a radioreleového spoje. Další část se zabývá měřením již ...
 • Objektivní hodnocení kvality videa v prostředí MATLAB 

  Noghe, Petr
  Práce se zabývá objektivním hodnocením kvality videa a obrazu v prostředí MATLAB. V první části práce jsou popsány metody hodnocení kvality obrazu a videa. Další část obsahuje seznámení se zdrojovým kódováním obrazu. Popis ...