Now showing items 1-18 of 18

 • Algoritmy pro výpočet dimenzí stavových atraktorů 

  Götthans, Tomáš
  Geometrie chaotických atraktorů může mnohdy být komplexní a složitá k popisu bez matematických nástrojů. Hlavním předmětem této práce je vytvoření programu pro výpočet dimenzí stavových atraktorů. Pomocí něj dokonce můžeme ...
 • Analýza kvality obrazu v digitálních televizních systémech 

  Bednarz, Robin
  Diplomová práce se zabývá analýzou kvality obrazu v digitálních systémech a obsahuje teoretický popis metod subjektivního a objektivního hodnocení kvality obrazu. Práce obsahuje krátkodobou a dlouhodobou analýzu kvality ...
 • Augmented reality applications in embedded navigation devices 

  Jaroš, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací rozšířené reality v oblasti navigačních zařízení. Popisuje možnosti zpracování videa za účelem projekce virtuální scény pomocí dat získaných satelitním a inerciálním navigačním sybsystémem. ...
 • Digitalizace obrazu v radiodiagnostice a její aplikace v mamografii 

  Glatzner, Miloš
  Cílem této práce bylo rozebrat problematiku digitalizace obrazu v lékařské radiologii se zaměřením na oblast digitalizace v mamografii. Úvodní část práce je věnována popisu jednotlivých článků zobrazovacího řetězce s ...
 • Fotografování s využitím světelného pole 

  Svoboda, Karel
  Tato práce si klade za cíl objasnit čtenáři pojmy jako světelné pole, plenoptický fotoaparát nebo digitální čočka. Dále vysvětlit princip vykreslování snímků s možností výběru roviny zaostření, hloubky ostrosti, změny ...
 • Generátory měřicích signálů sin220 T a sin22T 

  Mazánek, David
  Moje diplomová práce pojednává o jedné z možností měření zkreslení v TV zařízeních a rozvodech. Hlavními cíli jsou rozbor specielních měřících signálů sin220T a sin22T, hodnocení přesnosti a možnosti realizace. Dále je za ...
 • Komprimace a analýza digitálních video signálů 

  Grúbel, Michal
  Táto bakalárska práca pojednáva o technických parametroch vybraných komprimačných algoritmov pre komprimáciu videa, a to konkrétne MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 14 a DivX. V rámci nej bol v programe Matlab vytvorený špeciálny ...
 • Laboratorní pracoviště pro měření věrnosti barev ve videotechnice 

  Melo, Jan
  Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje základní pojmy ve videotechnice (jas, odstín, diagramy CIE). Druhá kapitola pojednává o typech barevných prostorů RGB, HSV, CMY(K), YUV, YCbCr, YIQ. V ...
 • Měření kvality obrazu při příjmu analogového a digitálního televizního vysílání 

  Zach, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem základních vlastností analogového a digitálního televizního vysílání a návrhem metody pro objektivní srovnání kvality obrazu při příjmu obou typů vysílání. Základem práce je popis technologie ...
 • Měření parametrů obrazových snímačů CCD 

  Pavelka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá obrazovými (B)CCD snímači, které převádí světelné záření dopadající na světlocitlivou vrstvu snímače na obrazový signál, seznamuje s principem jejich činnosti a uvedením základních parametrů ...
 • Model adaptivního streamování videa přes HTTP 

  Kasianenko, Dmytro
  Klíčové úkoly této práce jsou vytvořit simulaci bezdrátové sítě v ns-3 a modelovat streamování videa přes tuto síť s použitím technologie MPEG-DASH. Práce popisuje nástroje a metody, využitelné pro kódování videa v souladu ...
 • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...
 • Objektivní hodnocení kvality videa v prostředí MATLAB 

  Noghe, Petr
  Práce se zabývá objektivním hodnocením kvality videa a obrazu v prostředí MATLAB. V první části práce jsou popsány metody hodnocení kvality obrazu a videa. Další část obsahuje seznámení se zdrojovým kódováním obrazu. Popis ...
 • Program pro odstranění prokladu ve videosekvencích různých formátů 

  Jirků, Pavel
  Cílem této diplomové práce je nastudovat současné možnosti využití progresivních algoritmů pro odstranění prokládání ve videosekvencích. První část práce je věnována teorii, základním poznatkům a vlastnostem zpracování s ...
 • Program pro výpočet transformací barevných souřadnic a mísení barev 

  Jurzykowski, Michal
  Nejdůležitější lidský smysl je zrak. Vidíme pomocí očí, které jsou citlivé na malou část elektromagentického vlnění. Bílé sluneční světlo obsahuje celé viditelné spektrum. Rozkladem bílého světla získáme barevné spektrum. ...
 • Rozpoznávání obličejů ve videosekvencích 

  Malach, Tobiáš
  Tato práce řeší návrh, realizaci a testování systému pro rozpoznávání obličeje ve video sekvencích pořízených z kamerových systémů. Po studiu metod pro rozpoznávání obličeje bylo navrženo využití Local Binary Pattern ...
 • Řídicí systém pro manuální klimatizaci 

  Přívětivý, Radek
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem dvoustavového řídicího systému pro manuální klimatizaci. Systém je realizován v digitální verzi. Projekt obsahuje detailní blokové schéma s popisem jeho funkce. Je zde uveden detailní ...
 • Snímání obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

  Kupka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá základními principy zvyšování dynamického rozsahu u digitální fotografie. Práce dále hledá, jaké metody se využívají pro vytvoření fotografie s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a prozkoumává ...