Now showing items 1-16 of 16

 • Entropické modely datového provozu 

  Blažek, Petr
  Tato práce řeší možnosti využití entropie pro detekci anomálií v datové komunikaci a to zejména bezpečnostních útoků. Hlavní výhodou použití entropií je schopnost identifikovat neznámé útoky, protože detekuje změny v síťovém ...
 • Evoluce protokolů pro zamezení vzniku smyček na linkové vrstvě 

  Březina, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá možností eliminace tvorby smyček a na linkové vrstvě OSI modelu. Nejprve bylo potřeba určit, co to vůbec smyčky jsou a jak se tvoří. Následně bylo představeno řešení problému se smyčkami v ...
 • Fotovoltaické články pro napájení nízkoodběrových elektronicickych zařízení 

  Stránský, Patrik
  Cílem práce je navrhnout a sestavit napájecí modul pro nízkoodběrová elektronická zaří- zení založený na Lithium-polymerovém akumulátoru, který bude nabíjen fotovoltaickým článkem. Úkolem je konstrukce nabíječky ...
 • Fotovoltaické články pro napájení nízkoodběrových elektronických zařízení 

  Slivka, Ján
  Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať metodiku merania a navrhnúť aparatúru pre dlhodobé meranie teplotnej závislosti fotovoltaických článkov a lithium-polymérových akumulátorov. Merací systém zostavený na univerzálnej ...
 • Konstrukce polovodičového optického zesilovače 

  Somora, Rastislav
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukciou moderného polovodičového optického zosilňovača SOA. V prvej kapitole je popísaná optická komunikácia a použitie optických zosilňovačov. V ďalšej kapitole je podrobne popísaných ...
 • Monitoring provozovaných služeb na aktivních síťových prvcích Mikrotik 

  Kamenář, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitorování služeb VPN na síťových prvcích Mikrotik. Teoretická část práce obsahuje popis systému RouterOS, možnosti jeho správy a síťová zařízení, která jsou v této práci použita. Rovněž ...
 • Návrh optického zesilovače 

  Somora, Rastislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí pomocných obvodů pro moderní polovodičový optický zesilovač SOA. V první kapitole je popsáno optické přenosové médium, jeho fyzikální vlastnosti a druhy používaných kabelů. ...
 • Predikce Pohybu Bezdrátových Uzlů v Mobilních Ad Hoc Sítích (MANET) 

  Makhlouf, Nermin
  Rychlý vývoj v oblasti mobilní informatiky vyústil v nový, alternativní způsob mobilní komunikace, v němž mobilní uzly tvoří samoorganizující se bezdrátovou síť, jíž se říká mobilní síť ad hoc (Mobile Ad hoc Network, MANET). ...
 • Řízení přístupu k lokální síti pomocí protokolu IEEE 802.1x 

  Čuhel, Radim
  Tato semestrální práce se zaobírá řízením přístupu k soudobým lokálním sítím pomocí protokolu IEEE 802.1X. V úvodu práce se vyskytují základní pojmy v řízení přístupu do sítě a možné standardy a protokoly, které se v dnešní ...
 • SDN pro cloud computing 

  Kuklovský, Adam
  Bakalárska práca sa venuje technológii SDN. Práca obsahuje teoretickú časť a praktickú. V teoretickej časti je popísaný koncept SDN sietí, fungovanie protokolu OpenFlow, porovnanie jednotlivých open source SDN kontrolérov ...
 • SDN pro řízení sítí LAN 

  Kříž, Daniel
  Tato bakalářská práce je věnována problematice softwarově definovaných sítí. V práci je popsán koncept SDN, protokol OpenFlow, který je nedílnou součástí této problematiky a v~poslední řadě je zde zmíněn koncept NFV. Cílem ...
 • Statistické metody detekce anomálií datové komunikace 

  Woidig, Eduard
  Tato práce slouží jako teoretický základ pro praktické řešení problematiky použití statistických metod pro detekci anomálií v datovém provozu. Základní zaměření detekcí anomálií datového provozu je na datové útoky. Proto ...
 • Tvorba virtuálních síťových topologií pomocí softwarově definovaných sítí 

  Moravcová, Klára
  Tato práce se zabývá virtualizací datových sítí a to především konceptem softwarově definovaných sítí. V rámci SDN je popsána architektura, bezpečnostní rizika a rozdíly oproti tradičním sítím. Je zde popsán i protokol ...
 • Využítí technologie Ethernet OAM pro kontrolu diverzity přístupových sítí 

  Varhola, Oliver
  Bakalárska práca popisuje prístupové siete Ethernet a špecifiká telekomunikačnej služby Etherent s dôrazom na diverzitný prístup. V práci sú popísané linkové protokoly IEEE 802.3ah a IEEE 802.1ag - Ethernet OAM (Operation, ...
 • Webová aplikace pro přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Dzadíková, Slavomíra
  Práca sa zaoberá tvorbou webových aplikácií, možnosťami implementácie webových aplikácií, bezpečnou komunikáciou medzi klientskou a serverovou časťou. Bližšie sú popísané protokoly HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) ...
 • Zabezpečení lokálních sítí na linkové vrstvě 

  Sedláček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením lokálních sítí na linkové vrstvě. Cílem práce je popis základních funkcí referenčního modelu ISO/OSI a linkové vrstvy pro pochopení problematiky, vystihnout možnosti útoků na linkové ...