Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

    Smékalová, Romana
    Práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu, kdy v první části je vymezena teorie ke zpracovávanému tématu, již následuje charakteristika společnosti, pro niž je marketingový plán vypracován. Poté se práce soustředí na ...
  • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

    Smékalová, Romana
    Práce se zabývá hodnocením firmy, při němž je především využito statistických metod. Budou zde zpracovány ukazatele finanční výkonnosti podniku, jako jsou celkové náklady a výnosy, likvidita, rentabilita a Altmanův index. ...