Now showing items 1-20 of 38

 • Dopravní terminál Broumov 

  Jetmar, Jiří
  Cílem diplomové práce je návrh nového autobusového terminálu a rekonstrukce komunikace v ulici Nádražní ve městě Broumov.Práce se zabývá vhodným návrhem uspořádání autobusových zastávek.Součástí práce je návrh vhodného ...
 • III/29920 Kuks - Stanovice, rekonstrukce komunikace 

  Herynek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce silnice III/29920 v obci kuks a Stanovice, od křižovatky se silnicí I/37 až po most e.č. 29920-1, v délce 1,5km.
 • Liberec, Ruprechtická x Michelský Vrch 

  Kaňková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je variantní návrh úpravy oblasti křižovatky ulic Ruprechtická, Michelský vrch a U Pramenů v Liberci – Ruprechticích, která je v současném stavu příliš rozlehlá a nepřehledná. Na základě provedeného ...
 • Lipov - úprava prostoru před školou 

  Koukal, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je úprava místní komunikace v obci Lipov. Tato komunikace je situována před základní školou a v jejím okolí. V rámci úpravy je navrženo umístění autobusových zastávek v zálivu, dále je vyřešen ...
 • Lipůvka – spirálová okružní křižovatka silnic I/43 a II/379 

  Patočka, Miroslav
  Tato diplomová práce navazuje na předchozí práce zpracované na Ústavu pozemních komunikacích FAST VUT zabývající se úpravami silnice I/43 Brno – Svitavy. V souladu s územním plánem obce Lipůvky je navržena stavební úprava ...
 • Návrh okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 při silném levém odbočení 

  Mahdal, Jan
  Práce se zaměřuje na řešení problému nedostatečné kapacity okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 v obci Valašské Meziříčí. Práce dokládá provedení inženýrského průzkumu, navržení základních tří variant stavebního ...
 • Návrh okružní křižovatky v Horsens (Dánsko) a porovnání dánského a českého přístupu k návrhu 

  Pěknica, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh okružní křižovatky v Dánsku ve spolupráci s dánskou univerzitou VIA University College v Horsens a porovnání různých přístupů k řešení jednotlivých prvků okružních křižovatek v České ...
 • Obchvat obce Ochoz u Brna 

  Beneš, Petr
  Předmětem diplomové práce je studie obchvatu obce Ochoz u Brna. Ochvat je navržen ve čtyřech variantách, které jsou mezi sebou navzájem porovnány dle několika kritérií. Následně je jedna varianta vybrána a detailně zpracována. ...
 • Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně 

  Coufalíková, Iva
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu změny stávající světelně řízené průsečné křižovatky na spirálovou okružní křižovatku. V návrhu je navržena komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu a zastávky pro městskou ...
 • Optimalizace návrhových parametrů výškového řešení 

  Mahdal, Jan
  Práce se zaměřuje na zmapování dosavadního postupu při výpočtu parametrů pro výškové řešení intravilánových a extravilánových komunikací, včetně ověření platné metodiky a následného porovnání s provedenými výpočty. Práce ...
 • Požadavky na stavební řešení zastávek MHD v ČR a zahraničí 

  Krejčí, Petr
  Cílem práce je rešerše na požadavky na stavební řešení zastávek MHD v ČR, zjištění podobných požadavků a mechanismů jejich uplatňování u zahraničních států a následně vytvoření doporučení pro zavedení těchto požadavků na ...
 • Průtah silnice II/428 v Dětkovicích 

  Veselý, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem opravy průtahu silnice II/428 v obci Dětkovice a výstavbou nových chodníků a parkovacích stání podél této komunikace. Cílem práce je optimalizovat trasování průtahu silnice II/428 s ohledem ...
 • Průtah silnice II/428 ve Švábenicích 

  Štetinová, Petronela
  Předmětem diplomové práce je návrh průtahu obce Švábenice, která je aktuálně v nevyhovujícím stavu. Na základě získaných podkladů byl vytvořen nový návrh směrového a výškového řešení silnice v obci Švábenice. Tento návrh ...
 • Přímý postih přetížených vozidel na základě měření vysokorychlostními systémy HS WIM 

  Stehlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá systémy a technologií vysokorychlostního vážení. Jejím hlavním cílem je hodnocení přesnosti stanic vysokorychlostního vážení při různých konfiguracích senzorů ve stanicích. Součástí práce je ...
 • Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci 

  Reiter, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Jeremenkova, Pasteurova a Černá cesta. Jedná se o návrh okružní křižovatky o třech větvích a jedním bypassem na hlavní ulici Pasteurova. Cílem této rekonstrukce je ...
 • Rekonstrukce Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě 

  Andrle, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě. Návrh má vyřešit usměrnění komunikací včetně napojení na vedlejší komunikace. Podél komunikace má být navrženo parkovací stání, zřízeny přechody ...
 • Rekonstrukce průtahu silnice II/448 v obci Ústín 

  Lakomý, Jan
  Cílem práce je návrh rekonstrukce průtahu silnice II/448 obcí Ústín. V jejím rámci je v uličním prostoru průtahu navržena také stezka pro cyklisty, způsob parkování, vjezdy k jednotlivým nemovitostem a v neposlední řadě ...
 • Rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí 

  Herynek, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí. Bude navržena odlišná varianta stávající rekonstrukce.
 • Rekonstrukce ulice B. J. Krawce v Chocni 

  Jetmar, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce komunikace v ulici Bj. Krawce v obci Choceň, která je nově navržena jako zóna 30. Je navrženo vhodného šířkového uspořádání a zajištění dostatečného množství parkovacích míst ...
 • Revitalizace centra obce Jinačovice 

  Andrle, Tomáš
  Cílem diplomové práce je revitalizace centra obce Jinačovice. Oblast bude směrově a výškově upravena, dále bude navrženo nové šířkové uspořádání tak, aby bylo co možná nejefektivnější využití uličního prostoru ve stávající ...