Now showing items 1-9 of 9

 • Hydraulické posouzení kapacity koryta a návrh PPO 

  Pikna, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením kapacity koryta při povodňových průtocích na řece Leskavě v ř. km 1,600 po ř. km 3,843. Analýza byla prováděna v programu HEC-RAS 5.0 s využitím kombinace proudění povrchové ...
 • Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt 

  Smelík, Lukáš
  Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků ...
 • Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. 

  Salingerová, Lucie
  Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku ...
 • Návrh PPO na zvolené části toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu a následným návrhem protipovodňových opatření na řece Dřevnici v lokalitě Zlín. Zhodnocení proběhlo hydraulickým výpočtem proudění vody s využitím 2D numerického modelu. ...
 • Návrh přírodě blízkých opatření na vodním toku Bobrava 

  Mláděnka, Jakub
  Cílem diplomové práce je podrobné popsání a posouzení současného stavu toku Bobrava v zájmové lokalitě od ř. km 1,832 do ř. km 5,743. Součástí práce je posouzení kapacity koryta toku a objektů na něm umístěných a také ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Kadrnoška, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Leskava. V prvním kroku je vytvořen výpočtový model daného úseku s využitím programu HEC-RAS. Na základě výsledných ...
 • Posouzení možností zvýšení ochrany před povodněmi 

  Bartošová, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta a objektů na toku Ludvíkovický potok v obci Ludvíkovice. V rámci zpracování bylo provedeno vymodelování zaměřené části koryta ve výpočetním programu HEC-RAS. V další ...
 • Posouzení zanášení koryta toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem 

  Blaha, Josef
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zanášení toku Český potok v obci Čechy pod Kosířem. V rámci práce je řešeno posouzení současného stavu úpravy toku provedené v 70. letech minulého století z hlediska kapacity toku ...
 • Vyhodnocení povodňové situace na vybrané části toku 

  Štěpánová, Markéta
  Práce se zabývá vyhodnocením povodňové situace na úseku řeky Svitavy v Brně, za tří průtoků Q5, Q20 a Q100, a následně poskytuje návrh možné protipovodňové ochrany. Stávající situace je zhodnocena pomocí hydraulických ...