Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza dopravy z videa 

  Sochor, Jakub
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém pro analýzu dopravy z videa. Tento system umožňuje detekovat, sledovat a klasifikovat automobily. Systém je schopný detekovat pruhy z pohybu projíždějících automobilů ...
 • Cloudová aplikace pro analýzu dopravy 

  Valchář, Vít
  Cílem této práce je vytvořit cloudovou aplikaci pro analýzu videa bez znalosti jakýchkoliv parametrů kamery. Jediným vstupem je tak adresa webové kamery. Aplikace je postavena na již existujícím řešení. To je vylepšeno ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla 

  Řepka, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí a rozpoznáním objektů ze snímků s využitím metod počítačového vidění. Předmětem detekce jsou české registrační značky vozidel. Cílem práce bylo vytvořit algoritmus pro jejich automatickou ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky z fotografie 

  Janíček, Kryštof
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla. Tento systém je rozdělen na tři části, kterými jsou detekce registrační značky, segmentace znaků a rozpoznání znaků. Pro ...
 • Detekce kolizí vozidel 

  Kruták, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje systém pro detekci a vícenásobné sledování vozidel z dohledových kamer s detekcí kolizí. Práce je zaměřena na detekci a predikci kolize vozidel na dálnicích v jednom směru jízdy. Systém není ...
 • Detekce pohybu v obraze z kamery 

  Polanský, Petr
  Cílem této práce je zhodnotit účinnost detekce pohybu pomocí Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. Algoritmus při detekci pohybu vytvoří krátké video zachycující pohyb a vhodně jej vizualizuje. Vizualizace je provedena ...
 • Generátor syntetické datové sady pro dopravní analýzu 

  Svoreň, Ondrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením generátora syntetickej dátovej sady pre do pravnú analýzu. V práci sa venujem problematike analýzy dopravy prostredníctvom počí tačového videnia, spôsobu a podmienkam vytvorenia ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Jeřábek, Vladimír
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí neuronových sítí. Na začátku je popsán výběr a ověření konvolučních neuronových sítí pro generování příznakových vektorů z obrázků různých identit. V další části se ...
 • Knihovna pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací 

  Kovařík, Michal
  Tato práce se zabývá potížemi s vývojem mobilních aplikací pro vícero operačních systémů a vývojových prostředí, s cílem vytvořit ideální knihovnu pro tvorbu uživatelských rozhraní. Na základě moderních webových standardů ...
 • Lokalizace mobilního robota v prostředí 

  Urban, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou lokalizácie mobilného robota v prostredí, na základe senzorických 2D a 3D dát a záznamov z minulosti. Práca je zameraná na detekciu robotom už navštívených miest. Implementovaný ...
 • Mobilní aplikace pro skenování a rozpoznávání pokladních účtenek 

  Bambuch, Vladislav
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující focení pokladních účtenek, následně pak správu osobních financí pomocí přehledného grafického uživatelského rozhraní. Aplikace využívá technologie OCR pro digitalizaci ...
 • Mobilní aplikace pro Studis VUT 

  Smyčka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace v operačním systému Android pro informační   systém VUT. Teoretická část práce se věnuje operačnímu systému Android a jeho základním prvkům   užívaným při tvorbě aplikace, ...
 • Mobilní aplikace využívající hlubokých konvolučních neuronových sítí 

  Poliak, Sebastián
  Táto práca popisuje proces tvorby mobilnej aplikácie, ktorá využíva hlboké konvolučné neurónové siete. Proces začína predstavením hlavnej myšlienky, po ktorej nasleduje produktový a technický návrh, implementácia a ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na iOS 

  Bobák, Petr
  Tato práce dokumentuje postup vývoje moderní klient-server aplikace pro rozpoznání textu na platformě iOS. Čtenář je v úvodu seznámen s obecným principem klient-server modelu, včetně jeho známých architektur, a také s ...
 • Re-identifikace automobilů pomocí registrační značky 

  Hažmuka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro reidentifikaci vozidel ve dvou videích. Práce popisuje metody zpracování obrazu a detekci objektů v něm a identifikaci symbolů. Vytvořená aplikace používá knihovnu OpenCV ...
 • Rekonstrukce 3D informací o automobilech z průjezdů před dohledovou kamerou 

  Dobeš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá 3D rekonstrukcí vozidel projíždějících před dohledovou kamerou. V práci je nejprve představena kalibrace dohledové kamery a souvislost automatické kalibrace s 3D informacemi o sledované ...
 • Rozpoznání registrační značky 

  Mrhač, Ondřej
  Tato práce se zaobírá problematikou detekování, rozpoznávání státních poznávacích značek a následnou implementací pro konkrétní zařízení i.MX 6 Series od společnosti NXP semiconductors s.r.o. S využitím knihovny OpenCV a ...
 • Rozpoznání typu vozidla z dohledové kamery 

  Mencner, Pavel
  Cílem této práce je detekce vozidel v obraze z dopravní dohledové kamery a jemná klasifikace jejich typu (výrobce a model). V práci je implementována normalizační metoda Unpack, která slouží pro transformaci obrazu vozidla ...
 • Rychlá re-kalibrace PTZ kamery pro analýzu dopravy 

  Dřevo, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou  re-kalibrace PTZ kamery při jejím pohybu. Cílem práce je udržet kameru ve zkalibrovaném stavu z výchozího stavu, kdy jsou známé pozice úběžníků v obraze. Jejich pozice jsou při ...
 • Tvorba panoramatických fotografií 

  Dospiva, Filip
  Tato práce obsahuje srovnání přístupů pro implementaci tvorby panoramatických fotografií. Jsou zde rozebrány dílčí kroky tvorby panoramat a metody přístupu, které jsou pro tyto kroky používané. Je zde vytvořen náhled nad ...