Now showing items 1-10 of 10

 • Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů 

  Juránek, Roman
  Detekce objektů v počítačovém vidění je složítá úloha. Velmi populární a rozšířená metoda pro detekci je využití statistických klasifikátorů a skenovacích oken. Pro učení kalsifikátorů se často používá algoritmus AdaBoost ...
 • Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců 

  Polok, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na datové struktury pro reprezentaci řídkých blokových matic a s nimi spojených výpočetních algoritmů, jež jsem navrhl. Řídké blokové matice se vyskytují při řešení mnoha dílčích problémů jako například ...
 • Identifikace vozidel na snímcích dopravních situací 

  Petyovský, Petr
  Cílem této disertační práce je návrh metod pro získání dalších parametrů o vozidle ze snímků reálné dopravní situace ke stávající informaci o RZ vozidla a jeho poloze v měřeném úseku. Úkolem je využít stávající instalace ...
 • Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci 

  Bařina, David
  Práce se zaměřuje na efektivní výpočet dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace. Současné metody jsou v práci rozšířeny v několika směrech a to tak, aby spočetly tuto transformaci v jediném průchodu, a to případně ...
 • Nástroj pro 3D rekonstrukci z dat z více typů senzorů 

  Šolony, Marek
  Realistické 3D modely prostředí jsou užitečné v mnoha oborech, od inspekce přírodních struktur nebo budov, navigace robotů a tvorby map až po filmový průmysl při zaměřování scény nebo pro integraci speciálních efektů. Je ...
 • Návrh a Aplikace Dvourozměrných Vizuálních Markerů pro Speciální Účely 

  Zachariáš, Michal
  Současné vizuální markerové systémy mají jednu zásadní nevýhodu oproti tzv. markerless přístupům - pohyb kamery je omezen na oblast pokrytou markery. V každém snímku musí být marker dostatečně velký, aby jej bylo možné ...
 • On-line Analýza Dat s Využitím Vizuálních Slovníků 

  Beran, Vítězslav
  Práce představuje novou adaptabilní metodu pro on-line vyhledávání videa v reálném čase pomocí vizuálních slovníků. Nová metoda se zaměřuje na nízkou výpočetní náročnost a přesnost vyhledání při on-line použití. Metoda ...
 • Polohově závislé plánování přenosu dat pro aplikace procházení distribuovanou virtuální scénou. 

  Přibyl, Jaroslav
  Důležitou součástí aplikací procházení distribuovanou virtuální scénou je proces plánování přenosu dat. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního přenosu dat a maximální kvality renderovaného obrazu. Největší vliv na ...
 • Restaurace obrazu konvolučními neuronovými sítěmi 

  Svoboda, Pavel
  Tématem práce je použití konvolučních neuronových sítí pro obecnou restauraci obrazu. Ta se typicky provádí za pomoci specializovaných metod pro konkrétní typ poškození. Model konvoluční sítě zde představuje jednotný ...
 • ROZPOZNÁNÍ ČINNOSTÍ ČLOVĚKA VE VIDEU 

  Řezníček, Ivo
  Tato disertační práce se zabývá vylepšením systémů pro rozpoznávání činností člověka. Současný stav vědění v této oblasti jest prezentován. Toto zahrnuje způsoby získávání digitálních obrazů a videí společně se způsoby ...