Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Bejček, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o analýze ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod vybraného podniku. Výsledkem této analýzy je zjištění ekonomických slabých a silných stránek podniku. Tyto hodnoty jsou dále podrobeny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cherynová, Nikol
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení“ se zabývá problematikou hospodaření společnosti Spálovský a.s. za období posledních pěti let. První část bakalářské práce obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Poláčková, Kateřina
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti v letech 2013 – 2017, pomocí zvolených metod a jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Zjištěné hodnoty dále budou využity ke zhodnocení, porovnání a následnému ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Pišková, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti ŠPVS, a. s. v období let 2013–2017. V první částí práce jsou vysvětleny teoretické pojmy spojené s finanční analýzou, vymezeny použité ukazatele a ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Smržová, Gabriela
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti, která podniká v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Výkonnost je hodnocena zejména prostřednictvím finanční analýzy a ekonomické přidané hodnoty. ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Smržová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím analýzy bodu zvratu a lineární regrese za účelem zlepšení ekonomické situace společnosti. Na základě informací, provedených analýz a výpočtů, které povedou ke snížení nákladů a tím ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj softwaru 

  Machová, Dominika
  Závěrečná práce pojednává o vytvoření webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování a realizace projektu, ...
 • Podnikatelský záměr - založení cukrářské výroby 

  Ďurinová, Lenka
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh podnikateľského zámeru na vytvorenie cukrárskej výroby na Morave. V prvej kapitole sa nachádzajú teoretické východiská práce. V ďalšej kapitole je popísaný súčasný stav, ktorý zahrňuje ...
 • Posouzení mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Součková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje statické a dynamické analýze ocelové obloukové lávky pro pěší. V programu ANSYS 12.1 byl vytvořen výpočtový model konstrukce a následně na něj byla provedena statická a modální analýza. Na základě ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Maulová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti 2G - spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře pomocí statistických metod. První část obsahuje teoretická východiska práce, kde jsou vymezeny potřebné pojmy ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hlaváčková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti a predikcí potencionálního vývoje za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy a využití statistických metod. První část je zaměřena na teoretická ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Němec, Marek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a zhodnocení vybraných ekonomických ukazatelů společnosti PATRIA Kobylí a.s. v letech 2008-2017 a jejich následnou analýzu pomocí statistických metod, kterými jsou časové řady ...
 • Proces zavedení Competitive Intelligence do vybrané zemědělské společnosti 

  Komosná, Věra
  Tato diplomová práce pojednává o procesu zavedení Competitive Intelligence do vybrané zemědělské společnosti za účelem pomoci firmě vylepšit její postavení na trhu a získat konkurenční výhodu. Po zhodnocení současného stavu ...
 • Vyhodnocení lomových experimentů na vybraných betonových tělesech 

  Součková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením lomových experimentů na vybraných betonových tělesech. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a experimentální. V teoretické části jsou popsány jednotlivé lomové parametry, zkouška ...