Now showing items 1-14 of 14

 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Margorín, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárske práce bolo zameranie MTB trás Malhostovice - Brno turistickou GPS. Z GPS meraní boli následne vyhotovené smerové priebehy a pozdĺžne profily. Potom boli vyhotovené smerové priebehy a pozdĺžne profily ...
 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Samek, Richard
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a zaměřit několik MTB tras mezi Brnem a Malhostovicemi a jejich průběh porovnat se zákresem v turistických mapách různých měřítek a edicí. Zaměření tras bylo provedeno pomocí ...
 • Dokumentace MTB trasy Malhostovice - Brno 

  Schwarz, Jakub
  Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zamerať MTB trasy Brno - Malhostovice s použitím turistickej GPS. Z merania boli vyhotovené výškové a smerové profily trasy a následne bola posúdená ich presnosť. Ďalším krokom bolo ...
 • Kontroly nivelačních přístrojů 

  Otrusinová, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je kontrola vybraných nivelačních přístrojů. První část práce se věnuje výškovému bodovému poli, metodám určování výšek, nivelačním přístrojům, pomůckám a chybám ovlivňujícím nivelační měření. ...
 • Polohové a výškové určení měřické sítě v laboratoři B150 

  Hubáček, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá určením souřadnic a výšek bodů v laboratořích B150 a B151 na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Souřadnice polohy jsou určeny v místním souřadnicovém systému. Výšky jsou ...
 • Sledování deformací mostní konstrukce 

  Fuchs, Martin
  Cílem této práce je především popsání procesu sledování deformací mostní konstrukce, aplikované na konkrétním případě mostního objektu: estakáda Prackovice. V práci jsou uvedeny obecné poučky a metody a jejich použití při ...
 • Účelová mapa parku Anthropos v Brně 

  Miškovská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením výškopisu a polohopisu rekreačního parku Anthropos v Brně-Pisárkách. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumané ...
 • Účelová mapa přírodní rezervace Pouzdřanská step - jižní část 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Bartoloměje v Medlově 

  Lazoríková, Monika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie areálu kostola sv. Bartoloměje v Medlove. Prvá časť práce sa zaoberá meračskými prácami, ktoré zahrňujú prípravu, rekognoskáciu a samotné meranie. Druhá časť práce popisuje spracovanie ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy části ulic Foustkova a Krondlova v Brně 

  Machová, Miroslava
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo na základe meraní vyhotoviť účelovú mapu vybraných častí mesta Brna v mierke 1:250. Práca zahrňuje celý proces tvorby účelovej mapy, od výberu a rekognoskácie lokality cez meračské ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy části ulic Foustkova, Wurmova a Havlíčkova v Brně 

  Kaličiaková, Jana
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo polohopisné a výškopisné meranie pre tvorbu účelovej mapy veľkej mierky. Jedná sa o meranie časti ulíc Foustkova, Wurmova a Havlíčkova v katastrálnych územiach Stránice a Žabovřesky v ...
 • Zaměření přírodní památky Malhostovická pecka 

  Chmela, Jiří
  Předmětem zadání bakalářské práce je vybudování měřické sítě a zaměření přírodní památky Malhostovická pecka. Měření bylo provedeno tachymetrickou metodou. Výsledkem práce je účelová mapa v měřítku 1 : 500 ve 3. třídě ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice 

  Kubo, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením účelovej mapy (tachymetrického plánu), údolia potoka Lubě v obci Malhostovice,časti Skalička. Jedná sa o tachymetrické zameranie údolia cez ktoré pozdĺžne vedie potok Lubě a významná ...
 • Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice v úseku 1,1 - 1,6 km 

  Chládeková, Paulína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tachymetrickým zameraním časti údolia potoka Lubě medzi obcami Skalička a Malhostovice v okrese Brno – venkov. Výsledkom je účelová mapa v mierke 1:500, v súradnicovom systéme S–JTSK s ...