Now showing items 1-20 of 20

 • APLIKACE NANOMATERIÁLŮ PRO VÝVOJ PÁJEK BEZ OLOVA 

  Pešina, Zbyněk
  Předkládaná disertační práce je motivována hledáním alternativy k pájení bez použití olova s pomocí nanočástic kovů a jejich slitin. Tato problematika je aktuálně řešena používáním pájek bez olova, jejichž vlastnosti však ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Imaging Reflectometry Measuring Thin Films Optical Properties 

  Běhounek, Tomáš
  V této práci je prezentována inovativní metoda zvaná \textit{Zobrazovací Reflektometrie}, která je založena na principu spektroskopické reflektometrie a je určena pro vyhodnocování optických vlastností tenkých vrstev .\ ...
 • Konstrukce zařízení pro měření magnetických vlastností mikro a nanostruktur 

  Flajšman, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o magneto-optických jevech s důrazem na Kerrův magneto-optický jev. Je předložen popis, který umožňuje kvantifikovat měřené veličiny na základě měření intenzity odraženého světla od vzorku. ...
 • Matematika pro elektromagnetismus 

  Rára, Michael
  Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...
 • Měření vlastností tenkých vrstev metodami zobrazovací reflektometrie a Kerrova jevu 

  Plšek, Radek
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, které se zabývají optickými a magnetickými vlastnostmi tenkých vrstev a způsoby jejich měření. Princip spektroskopické reflektometrie a měření optických vlastností ...
 • Microdefects in Czochralski Silicon 

  Válek, Lukáš
  Disertační práce se zabývá studiem defektů v monokrystalech Czochralskiho křemíku legovaných bórem. Práce studuje vznik kruhových obrazců vrstevných chyb pozorovaných na povrchu křemíkových desek po oxidaci. Hlavním cílem ...
 • Modernizace aparatury IBAD 

  Urbánek, Ivan
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí věnujících se naprašování tenkých vrstev za pomoci iontového svazku. V první části je uveden popis aparatury IBAD na ÚFI FSI VUT Brno a principy depozičního procesu. ...
 • Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu NCD 

  Piastek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem studené elektronové emise z povrchu nanokrystalického diamantu (NCD). Vzorky NCD byly připraveny pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (CVD). Experimentálně byla zkoumána ...
 • Příprava a analýza nanostruktur v podmínkách UHV 

  Gloss, Jonáš
  Cílem této bakalářské práce bylo skoumání přípravy a analýzy nanostruktur v podmínkách vysokého vakua (VV). Teoretická část klade důraz na gallium nitridové (GaN) nanostruktury. Ty pak byly analyzovány rastrovacím tunelovacím ...
 • Příprava a testování SNOM sond se speciálními vlastnostmi 

  Hertl, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu funkčních sond z konvenčního dutého optického vlákna a jejich testování při měření na aparatuře SNOM. Dále se zde studují speciální vlastnosti těchto sond především jejich ...
 • Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností 

  Bobek, Juraj
  Oblasť výskumu, ktorá sa zaoberá úpravou povrchov a tvorbou nanoštruktúr, je ešte stále velmi neprebádaná. A iba malý príspevok do tejto oblasti je pojednávaný v tejto bakalárskej práci. Jej cieľom je výroba a testovanie ...
 • Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností 

  Bobek, Juraj
  Fotonická krystalická vlákna (PCF) představují slibný nástroj pro spojení technik známých z mikroskopie rastrovací sondou, elektronové mikroskopie a systémů pro vstřikování plynu. Přivedení světla a přenos pracovního plynu ...
 • Příprava hrotů pro rastrovací tunelový mikroskop STM - statická a dynamická leptací metoda 

  Jonner, Jakub
  Tato bakalářská práce se zábývá konvenční statickou a dynamickou metodou elektrochemického leptání hrotů pro rastrovací tunelový mikroskop STM. Popisuje základní principy těchto dvou leptacích metod a konstrukční řešení ...
 • SNOM sondy se speciálními vlastnostmi 

  Slabý, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá skenovací mikroskopií v blízkém poli (SNOM). Pomocí SNOM je experimentálně měřeno blízké pole interference povrchových plazmonových polaritonů (PPP) na strukturách tvořených drážkami na ...
 • Studium dynamických vlastností magnetických nanostruktur a nanostrukturovaných metamateriálů pomocí magneto-optických metod 

  Flajšman, Lukáš
  Magnonika je novým odvětvím výzkumu, který se zabývá fyzikou spinových vln. Magnonika jako vědní obor nabízí nové možnosti například v nediskrétních výpočtech na základě vlnového charakteru spinových vln. Při výrobě ...
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev 

  Kouřil, Jan
  Bakalářská práce se v první části zabývá teorií fotoluminiscence v polovodičích, v druhé části potom problematikou měření fotoluminiscence tenkých vrstev SRON a srovnáním naměřených spekter pro různé podmínky.
 • Studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl 

  Švarc, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřená na studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl. Jedná se o nepřímou metodu studia menisku, a to sledováním vzniku kráterů a pahorků na povrchu NaCl v závislosti na ...
 • Tenké vrstvy polykrystalického křemíku 

  Lysáček, David
  Disertační práce se zabývá strukturou a vlastnostmi tenkých vrstev polykrystalického křemíku deponovaného metodou LPCVD na zadní stranu křemíkových desek, které jsou dále využívány pro výrobu polovodičových součástek. Práce ...
 • Využití interferometrie v VT UHV SPM 

  Šulc, Dalibor
  Disertační práce je zaměřena na vývoj rastrovacích sondových mikroskopů. Popisuje ná- vrh a vývoj modulární řídicí elektroniky, aby mohla být využita u více mikroskopů SPM. Řídicí elektronika se sestává ze stabilizovaného ...