Now showing items 1-2 of 2

  • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 

    Ondrůšková, Hana
    V bakalářské práci je rozebrán postup vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene pro danou osu plynovodu v digitální katastrální mapě a katastrální mapě - digitalizované. Zájmová lokalita se nachází v ...
  • Vytyčení části katastrální hranice 

    Votoupal, Martin
    Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé ...