Now showing items 1-19 of 19

 • Elektronické datové úložiště 

  Valkovič, Marek
  Práce pojednává o návrhu a praktickém funkčním řešení informačního systému, jenž bude sloužit jako elektronický disk s možností administrace a přístupu z prostředí webového prohlížeče. Řešení problematiky v skriptovacím ...
 • Hashovací funkce a jejich využití při autentizaci 

  Piller, Igor
  Práce se zabývá hashovacími funkcemi a jejich využitím při autentizaci. Obsahuje základní teorii o hashovacích funkcích a popis jejich základních konstrukčních prvků. Konkrétně se práce zaměřuje na hashovací funkce LMHash, ...
 • Implementace moderních hašovacích funkcí 

  Trbušek, Pavel
  V diplomové práci jsou analyzovány moderní hašovací funkce. V první části práce jsou uvedeny požadavky na tyto funkce a stručně nastíněny některé typy útoků. Druhá část je zaměřena na specikaci hašovací funkce Skein, která ...
 • Kryptografické systémy nad eliptickými křivkami 

  Křivka, Petr
  V této bakalářské práci je zpracována problematika kryptografických systémů na bázi eliptických křivek. Je zde popsán matematický aparát, který tyto systémy využívají. Podrobněji je zde rozebrána aritmetika konečných polí. ...
 • Metody návrhů počítačových sítí 

  Božek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu počítačové sítě pro středně velkou infrastrukturu, jejím zabezpečením a následnou realizací směrovače s firewallem. Tento hraniční prvek bude schopný plnit základní ...
 • Moderní metody ověření identity uživatelů 

  Sýkora, Daniel
  Diplomová práce se zabývá moderními metodami autentizace uživatelů. V první části práce jsou stručně popsány protokoly, které se používají v současnosti a shrnuty jejich výhody a nevýhody. V teoretickém úvodu jsou pak ...
 • Možnosti připojení k internetu po stávajících rozvodech kabelové televize 

  Lukáč, Michal
  Práce pojednává o datových přenosech po stávajících rozvodech kabelové televize. K realizaci daného projektu byla vybrána zařízení PLC. Rozebíraná je problematika vícetónových modulací a blíže byla popsaná modulace OFDM, ...
 • Možnosti zabezpečení bezdrátové sítě 

  Nečas, Ondřej
  Cílem této práce je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se rychle rozvíjejícího a v dnešní době již široce používaného oboru přenosu dat za pomoci bezdrátových sítí. Především se pak věnuje důležité otázce jak ...
 • Návrh hardwarového šifrovacího modulu 

  Bayer, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice kryptografických systémů a šifrovacích algoritmů, u nichž je rozebráno, jak fungují, kde se využívají a jak se implementují v praxi. V první kapitole jsou uvedeny základní ...
 • Nové postranní kanály v kryptografii 

  Machů, Petr
  Diplomová práce se zabývá postranními kanály v kryptologii. Hlavní pozornost je věnována postranním kanálům umožňující útok na klávesnici počítače. Zvláště pak na akustický postranní kanál. Pomocí něho jsou provedeny dva ...
 • Server a klient pro správu hostingových služeb s využitím frameworku Qt4 a Linuxu 

  Matas, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a implementací klient/server aplikace pro správu hostingových služeb. Jsou uvedeny také ostatní řešení správy služeb a porovnány výhody a nevýhody oproti zadanému řešení. Je uveden popis jednotlivých ...
 • Signalizace technologie IP Multimedia Subsystem 

  Čech, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je popsat signalizaci při komunikaci pomocí technologie IP Multimedia Subsystem. První část se zaměřuje na popis samotné technologie, součástí její architektury a používaných protokolů. Další ...
 • Softwarová podpora výuky kryptografie 

  Stančík, Peter
  Cílem této diplomové práce bylo prostudování, výběr a popis technik vhodných pro názornou počítačovou výuku kryptografie. Pro tyto zvolené techniky měla být nalezena pedagogicky vhodná prezentace jejich principu a použití. ...
 • Systémy širokopásmového přenosu po energetických sítích 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění základních poznatků z oblasti PLC systémů. Zkoumá současnou problematiku v oblasti komunikace po energetických napájecích sítích. Jejím cílem je poskytnout ucelené informace o ...
 • Útok elektromagnetickým postranním kanálem 

  Nečas, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou a sestavit měřicí pracoviště pro zkoumání elektromagnetického postranního kanálu v kryptografii. A dále pak seznámit čtenáře se základními způsoby útoků elektromagnetickými a výkonovými postranními ...
 • Útoky na bezdrátovou síť 

  Brusnický, Pavel
  Cílem práce bylo poukázat na téměř všudy přítomnou chybu, bezpečnostní chybu v realizaci druhostupňové ochrany přístupu bezdrátových WiFi sítí za pomoci tunelování provozu přes DNS protokol. Realizace proběhla za pomoci ...
 • Útoky pomocí programu Cain & Abel 

  Smékal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení lokálních počítačových sítí LAN, kryptografickými algoritmy, jednotlivými metodami útoků na počítačové sítě a praktickou aplikací těchto útoků v lokální síti LAN. ...
 • Využití OpenSource SW pro filtraci provozu 

  Horák, Daniel
  Práce se zabývá využitím svobodného a otevřeného software pro filtrování síťového provozu a jeho nasazením v hraničních branách malých a středně velkých sítí. Zvláštní pozornost je kladena na filtrování provozu protokolu ...
 • Výzkum vlivu rozložení vstupní chyby na průběh lokalizačního procesu WSN 

  Pečenka, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na zkoumaní dvou lokalizačních algoritmů iteračního algoritmu a spojového algoritmu simulovaných v prostředí MATLAB. Dále se provádí výzkum vlivu vstupních chyb na chyby vzniklé při lokalizaci ...