Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza realitního trhu s byty 

  Rathouzská, Bronislava
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu v České republice s důrazem na Jihomoravský kraj. V teoretické části jsou popsány jednotlivé trhy s nemovitostmi, především trh s byty, a to jak v rámci celé České ...
 • Analýza způsobů financování bydlení 

  Opatovská, Lucia
  Témou diplomovej práce je Analýza způsobů financování bydlení. Diplomová práca sa skladá z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti práce popíšem trh s nehnuteľnosťami, charakterizujem vývoj realitného ...
 • Cenová tvorba při dražbách nemovitého majetku 

  Háva, Karla
  Diplomová práce se zabývá vysvětlením, co je to dražba a v jakých režimech lze momentálně dražbu nemovitostí v České republice uskutečnit. Dále také dokumentací, jež dražebník v praxi používá a náklady, které vydává na ...
 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Chytil, Jaroslav
  V bakalářské práci Vás nejprve seznámím s teoretickou částí, což je problematika druhů cen na trhu s nemovitostmi. Pokusím se vysvětlit metody oceňování majetku. Cenu nemovité věci ovlivňují také právní vady, které na ...
 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku zjištění cen a rozdílů mezi cenami na trhu s nemovitostmi, a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitosti a trhu s nemovitostmi. V úvodu práce definuji ...
 • Metody oceňování nemovitostí na tržních principech 

  Čajová, Mária
  Tato práce řeší problematiku oceňování nemovitostí majetku pro bankovní účely. Součástí práce je provedení analýzy trhu s nemovitostmi a vyhodnocení možných vlivů na cenu obvyklou, včetně případných rizik. Oceňovanou ...
 • Metody opotřebení staveb a jejich použitelnost v praxi 

  Peřina, Josef
  Diplomová práce je souhrnem popisujícím, jaký vztah mají různé metody stanovení opotřebení u nemovitostí k odhadu ceně tržní a k ceně zjištěné dle platného zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování. Podkladem pro srovnání byly ...
 • Oceňování nemovistostí pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR 

  Simanová, Dominika
  Předmětem této bakalářské práce je oceňování nemovitého majetku pro hypoteční úvěry. Teoretická část zahrnuje základní pojmy, které se vážou s problematikou oceňování a také metody, kterými lze ocenění provést. Praktická ...
 • Oceňování nemovitostí pro bankovní účely 

  Tichá, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na analyzování obecných postupů odhadce nebo znalce při oceňování nemovitostí pro úvěrové účely banky. Tuzemské banky pro své účely vyžadují odhad ceny obvyklé. Dle zjištěných postupů byl ...
 • Oceňování rezidenčních staveb pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR 

  Kovářová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s oceňováním majetku pro bankovní účely, zejména rezidenčních nemovitostí. V teoretické části jsou definovány pojmy, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. ...
 • Optimalizace využití stavby z pohledu její obchodovatelnosti 

  Smolinská, Radka
  Cílem práce je vymezit základní pojmy používané při oceňování dle zákona, definování základních druhů cen a metod oceňování nemovitostí. Tato práce dále řeší vliv účelu nemovitosti na její cenu. Hodnocenou nemovitostí je ...
 • Porovnávání cen na trhu s nemovitostmi 

  Kovářová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou druhů cen na trhu s nemovitými věcmi. Teoretická část je zaměřena na porozumění základních informací z odvětví oceňování nemovitých věcí a rozpočtování staveb, které jsou podstatné ...
 • Problematika prosazení své ceny na trhu s nemovitostmi 

  Lukele, Petra Elly
  Diplomová práce sleduje chování realitních makléřů, vlastnosti realitního trhu a jeho specifika. Sleduje prodej domů z pohledu prodejce i kupujícího. Zaměřuje se na rady pro úspěšný prodej nemovitosti a popisuje, co vše ...
 • Rozhodovací kriteria při pořizování rezidenčních nemovitostí 

  Vránová, Petra
  Tato bakalářská práce ve svém úvodu představuje problematiku vlastnictví a pořízení rezidenční nemovitosti z pohledu právního systému, realitního trhu, ocenění nemovitosti a možností financování. Hlavní část této práce se ...
 • Stanovení obvyklého nájemného z pozemků 

  Řehořová, Michala
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku stanovení obvyklého nájemného z pozemků. V úvodu své práce jsem se zaměřila na definování základních pojmů, které s daným tématem souvisí. Dále jsem se zaměřila na objasnění ...
 • Tvorba reprodukčních cen nemovitostí za použití cenových předpisů 

  Jelínková, Kristýna
  Bakalářská práce popisuje Tvorbu reprodukčních cen nemovitostí za použití cenových předpisů. Pro porovnání ceny jsem použila položkový rozpočet, rozpočtové ukazatele RUSO 2012 a ocenění nákladovým způsobem dle vyhlášky. ...
 • Vliv ceny pozemku na obvyklou cenu stavby a jeho změna v důsledku NOZ 

  Matějka, Martin
  Práce se zabývá vlivem obvyklé ceny pozemku na obvyklou cenu stavby, se zohledněním vlivu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Vliv byl stanoven na základě tržních cen pozemků a staveb získaných z databází nemovitostí. ...
 • Vliv revitalizace staveb určených k bydlení na jejich cenu obvyklou 

  Petrová, Lenka Leila
  Diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace staveb určených k bydlení na jejich cenu obvyklou. Zabývá se vlivem investic potřebných k revitalizaci a její následné zhodnocení cenou obvyklou. Práce začíná postupným ...
 • Vliv stavebně-technického stavu na cenu stavby 

  Gad, Marián
  Úvod diplomovej práce je venovaný základným pojmom, pomocou ktorých je stručne vysvetlená daná problematika nehnuteľností, stavieb, pozemkov, vlastníctva a spoluvlastníctva, cien a ich tvorby, životnosť a opotrebenie, a ...
 • Vliv zainvestovanosti pozemků na jejich obchodovatelnost 

  Skřivánek, Tomáš
  TATO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPISUJE POJMY A ZÁKONY SPOJENÉ SE STAVEBNÍMI POZEMKY A JEJICH OBCHODOVATELNOSTÍ. PRAKTICKÁ ČÁST JE ZAMĚŘENA NA TRH S NEMOVITOSTI, KTERÝ JE PODROBNĚ ANALYZOVÁN. POTÉ JSOU PROVEDENY TŘI SITUAČNÍ ANALÝZY ...