Now showing items 1-20 of 63

 • Asfaltový recyklát do podkladních vrstev vozovek 

  Winterová, Karin
  Cílem bakalářské práce je zpracování aktuální rešerše o používání asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek. Kromě tuzemských poznatků se zabývá také zahraničními zkušenostmi využití zkoumaného materiálu a sleduje ...
 • Chování asfaltových směsí za nízkých teplot 

  Štěpanovský, Vlastimil
  V této bakalářské práci byla věnována pozornost chování asfaltových směsí za nízkých teplot. Práce je pomyslně dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá technologiemi snižování pracovních teplot a ...
 • Dvoufázový systém stabilizace podloží vozovek 

  Švarcová, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na úpravu vlastností nevhodných nebo podmínečně vhodných jemnozrnných zemin pojivem za využití jednofázového nebo dvoufázového systému úpravy. Teoretická část se zabývá problematickými vlastnostmi ...
 • Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR 

  Cvečka, Tomáš
  Práce je věnovaná tématu využití dynamické zatěžovací zkoušky v silničním stavitelství. Teoretická část se zabývá popisem zkoušky na principy klasické CBR zkoušky s dynamicky působícím zatížením. Část praktická je věnovaná ...
 • Dynamický kuželový penetrometr pro kontrolu zhutnění podloží vozovek 

  Krajčovič, Tomáš
  Základem práce je zpracování rešerše zaměřené na využití dynamického kuželového penetrometru používaného na kontrolu míry zhutnění podloží vozovky z jemnozrnné zeminy. V praktické části je hlavním cílem práce sledovat ...
 • Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací 

  Trávníček, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá rozhodováním při použití recyklovaného a přírodního kameniva do pozemních komunikací. Jedná se o rešerši, kde se zabývám způsoby recyklace a jejich ekonomickým a ekologickým přínosem společnosti. ...
 • Experimentální zkoušení modulu pružnosti podkladních vrstev vozovek 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší experimentální zkoušení modulu pružnosti Er cyklickou triaxiální zkouškou vybraných nestmelených a stmelených směsí používaných do podkladních vrstev vozovek. Důvodem zkoušení je porovnání výsledků s TP 170, ...
 • Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací 

  Karásková, Romana
  Práce je rozdělena na dvě části. Praktická část se zabývá zkouškami zemin použitých v nově zhotovené vozovce v Novém Městě na Moravě a zkouškami recyklovaných materiálů, které by případně mohly tyto zeminy ve vozovce ...
 • Hydraulická pojiva do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací 

  Mikulíková, Petra
  Práce je věnována tématu, hydraulická pojiva do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací. První část práce se zabývá popisem stmelených podkladních vrstev a pojivy použitých ke stmelení směsí podkladních ...
 • Komplexní řešení návrhu dopravní stavby 

  Němcová, Klára
  Cílem bakalářské práce je navrhnout připojení průmyslové zóny na stávající silnici II. třídy do zadaného zaměření. A dle zadané diagnostiky a intenzity dopravy navrhnout novou konstrukci vozovky.
 • Kvalita drobného drceného přírodního kameniva do pozemních komunikací 

  Surá, Kateřina
  Tato práce se zabývá sledováním kvality drobného přírodního kameniva používaného do stavebních silničních směsí a podkladních vrstev pozemních komunikací. V silniční laboratoři ústavu pozemních komunikací VUT Brno bylo na ...
 • Modifikace cyklické triaxiální zkoušky 

  Nevrlá, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením modulu pružnosti nestmelených materiálů pro podkladní vrstvy vozovek různými zkušebními postupy při zkoušení v cyklickém triaxiálním přístroji u nás a v zahraničí a jejich srovnáním. ...
 • Namrzavost nestmelených směsí vozovek pozemních komunikací 

  Surá, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena v teoretické části na rozbor nestmelených směsí, jejich provádění a kontrolu shody. Dále se zabývá určením míry namrzavosti přímou a nepřímou metodou v České republice a členských státech Evropské ...
 • Namrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikací 

  Nehybová, Eva
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá porovnáním různých metod zkoušení namrzavosti v České republice a dalších zemích Evropské unie. Praktická část se věnuje laboratornímu zkoušení namrzavosti betonových a směsných ...
 • Namrzavost upravených zemin v podloží vozovky 

  Lorenc, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá problémom účinku mrazu na zeminy v podloží cestných komunikácii. Teoretické časť porovnáva spôsoby skúšania miery namrźavosti vo vybraných krajinách Európskej Únie a v Českej republike. Ďalej ...
 • Namrzavost zemin a druhotných materiálů v podloží vozovek 

  Sokolová, Veronika
  Porušení dopravních konstrukcí vlivem mrazu je v oblastech, kde se teploty pohybují pod bodem mrazu, problém, který může vést až k trvalým deformacím stavby. Teoretická část této práce se zabývá promrzáním vozovky a jejího ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně násypů pozemních komunikací 

  Juchelková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby stanovení míry namrzavosti zemin a materiálů v podloží pozemních komunikací. Teoretická část srovnává způsoby zkoušení míry namrzavosti v České republice a vybraných zemích Evropské ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně pozemních komunikací 

  Puda, Adam
  Bakalářská práce se v teoretické části věnuje deformacím způsobených účinkem mrazu, především však mrazovým zdvihům, jejich postupným rozvojem a faktory ovlivňující jejich vznik. Dále rozdílnými způsoby měření míry namrzavosti ...
 • Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovek 

  Mašek, Jakub
  Tato předložená diplomová práce se zabývá problematikou stanovení míry namrzavosti zemin v podloží pozemních komunikací. V teoretické části jsou porovnány způsoby zkoušení namrzavosti v České republice a ve vybraných zemích ...
 • Návrh stmelených směsí do vozovek 

  Hepner, Urban
  Bakalárska práca sa venuje sledovaniu vlyvu tvaru skúšobného telesa stmelených zmesí pri skúšaní pevnosti v prostom tlaku. Teoretická časť práce sa venuje stmeleným zmesiam hydraulickým spojivom, skuške pevnosti v prostom ...