Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza změn v pájených spojích vzniklých vlivem stárnutí 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá elektromigrací v pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány bezolovnaté pájky, povrchové úpravy, formování pájeného spoje, intermetalické sloučeniny a elektromigrace. V praktické části je zkoumán vliv ...
 • Elektrická vodivost pájeného spoje a vliv na spolehlivost 

  Lačný, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou změn elektrické vodivosti bezolovnatých pájených spojů vlivem proudové zátěže a izotermálního stárnutí. V teoretické části jsou popsány faktory ovlivňující elektrickou vodivost pájených ...
 • Kontrola osazených DPS s SMT komparační metodou 

  Hejdiš, Roman
  V prvej časti práca pojednáva o AOI systémoch, typoch systémov, ich využití a dôležitosti v priemyselnej výrobe. Druhá časť je venovaná realizácii jednoduchého komparačného systému. Bol odskúšaný vplyv okolitého svetla na ...
 • Mechanické vlastnosti pájeného spoje 

  Meliš, Josef
  Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny nutné kroky k výslednému provedení experimentu. ...
 • Optimalizace výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství 

  Schnederle, Petr
  Diplomová práce zpracována v rámci studijního oboru Elektrotechnická výroba a management je zaměřena na optimalizaci a racionalizaci výroby plastů, technologií vakuového tváření plastů za tepla, v konkrétním podniku. ...
 • Pájení laserovou diodou 

  Straka, Michal
  ato práce se zabývá problematikou pájení pomocí laserové diody. Teoretická část shrnuje obecné a získané poznatky o technologii pájení a materiálech, které se v tomto procesu vyskytují. Dále popisuje faktory, které ovlivňují ...
 • Predikce spolehlivosti pájeného spoje 

  Stejskal, Petr
  Práce rozebírá problematiku spolehlivosti pájených spojů a jejich diagnostiky. Ačkoliv jsou současné výrobní postupy a technologie na vysoké úrovni, stále vysoký počet elektrotechnických zařízení ukončí svůj funkční život ...
 • Realizace programovatelného posuvu mikroskopu v ose z 

  Slováček, František
  Tato práce pojednává o návrhu a realizaci programovatelného posuvu v ose Z. První kapitoly se zabývají pájeným spojem a jeho kontrolou. V dalších částech je rozebráno řešení posuvu a programového vybavení. Poslední kapitola ...
 • Spolehlivost bezolovnatého pájeného spoje 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá tvorbou voidů v bezolovnatém pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány typy voidů, princip vzniku, vliv na spolehlivost spoje, vliv přetavovacího profilu na tvorbu voidů a vliv povrchových úprav na ...
 • Vliv smáčecích charakteristik na spolehlivost pájeného spoje 

  Labaj, Radek
  Diplomová práce se zabývá metodikou testování smáčecích charakteristik pro rozdílné materiálové a procesní vlivy u oboustranně plátovaného základního materiálu. Testování probíhá pomocí metody smáčecích vah. Je navržen ...
 • Zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé DPS 

  Hladík, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problémy zhotovení druhé vodivé vrstvy na jednovrstvé desce plošných spojů, vlastnostmi základních materiálů pro výrobu desek plošných spojů a jejich materiálovými kombinacemi. Základním zaměřením ...