Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza půdorysně zakřivených závěsných a visutých lávek 

  Koláček, Jan
  Dizertační práce je zaměřena na statickou a dynamickou analýzu půdorysně zakřivených zavěšených a visutých lávek pro pěší, které jsou zavěšeny pouze na vnitřní straně mostovky. První část práce se zabývá analýzou rovnováhy ...
 • Dálniční estakáda 

  Zatloukal, Bohuslav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení mostu přes rychlostní komunikaci a hluboké údolí na dálnici D1 na Slovensku v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. Ze tří variant byla vybrána varianta jednokomorového ...
 • Dálniční viadukt 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem diplomové práce bylo navrhnout konstrukci pro převedení dálnice přes veslařskou dráhu. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje zavěšený most o třech polích. Návrh a posouzení bylo ...
 • Dálniční viadukt 

  Polách, Marek
  Práce se zabývá návrhem přemostění údolí potoka Hrabyňka na přeložce silnice I/II. Na základě poskytnutých podkladů jsou navrženy 3 varianty přemostění. Pro každou z nich je zpracován podélný a příčný řez. Dále je vybrána ...
 • Hledání tvaru skořepinových konstrukcí 

  Musil, Jiří
  Tématem předkládané disertační práce je návrh betonových skořepinových konstrukcí se zaměřením na hledání jejich optimálního tvaru. Optimálním tvarem je tvar, při kterém, pro dané zatížení, obvykle vlastní tíhu, nevznikají ...
 • Lávka pro pěší 

  Hibš, Daniel
  Diplomová práce se zabývá novým přemostěním vícepruhové komunikace. Převáděná komunikace je stezka pro pěší a cyklisty spojující významné aglomerace. Byly zpracovány tři varianty přemostění a pro další podrobné zpracování ...
 • Lávka přes Berounku 

  Zlatuška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem půdorysně zakřivené lávky pro pěší přes řeku Berounku u obce Čivice. Byly vypracovány tři varianty řešení. První varianta počítala s jednotrámovou předpjatou integrální konstrukcí s náběhy. ...
 • Lávka přes Labe 

  Krč, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem předpjaté betonové lávky převádějící stezku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe u města Čelákovice. Byly analyzovány tři varianty a pro další výpočet byla vybrána zavěšená konstrukce o třech polích, ...
 • Lávka tvořená předpjatým pásem s obloukem 

  Glajcar, Karel
  Předmětem diplomové práce je návrh lávky přes dané koryto řeky. Hlavní náplní je návrh a výpočet předpjatého pásu s obloukem, které tvoří hlavní nosnou konstrukci lávky. Oblouk tvoří dva půdorysně zakřivené samostatné, ...
 • Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem 

  Jurík, Michal
  Tématem disertační práce je studium lávek pro pěší tvořených plochým obloukem. Pro pochopení základního statického působení plochého oblouku byla vypracována studie zabývající se návrhem přímého plochého oblouku jako lávky ...
 • Membrány nad kruhovým a eliptickým půdorysem 

  Juchelková, Pavlína
  Disertační práce se zabývá visutými lanovými konstrukcemi nad kruhovým a eliptickým půdorysem. Metodika výpočtu je navržena pomocí studijní konstrukce mezikruží o vnějším průměru 70 m. Konstrukce je tvořena předpjatou ...
 • Most přes Lochkovské údolí 

  Zvolánek, Lukáš
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu. Most převádí rychlostní komunikaci přes Lochkovské údolí. Nosná konstrukce je tvořena spojitým jednokomorovým nosníkem o šesti polích s ...
 • Nadjezd nad dálnicí 

  Jetmar, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce přes dálnici. Konstrukce je navržena s ohledem na estetické a ekonomické hledisko. Jsou navrženy dvě varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta integrovaného ...
 • Půdorysně zakřivená konstrukce z předpjatého pásu. 

  Kocourek, Petr
  Tématem disertační práce je studium půdorysně zakřivených lávek pro pěší tvořených předpjatým pásem. V nedávné době bylo postaveno několik pozoruhodných půdorysně zakřivených lávek pro pěší, které jsou na vnitřním okraji ...
 • Půdorysně zakřivená oblouková lávka pro pěší 

  Trenz, Jan
  Náplní práce je navrhnout zakřivenou obloukovou lávku. Hlavní nosnou konstrukci tvoří spřažená mostovka podepřená ocelovým obloukem. Důraz je kladen na nalezení optimálních tvaru oblouku a průřezů prvků. Lávka je posouzena ...
 • Střecha plaveckého stadionu 

  Pelikán, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá ...
 • Tenkostěnné přesypané konstrukce 

  Houšť, Vladimír
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na analýzu tenkostěnných přesypaných klenbových konstrukcí. Štíhlá betonová klenba je řešena s využitím nelineárního FE-modelu, který zohledňuje konstitutivní vztahy pro zeminy, ...
 • Visutá lávka přes Labe 

  Gregor, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh visuté lávky přes Labe. Lávku tvoří visutá konstrukce o třech polích. Mostovka je podepřena na vnějších okrajích a je vedena v parabolickém oblouku. Visuté kabely jsou vedeny v skloněných ...