Now showing items 1-11 of 11

 • Deformační, napjatostní a pevnostní analýza vysokotlaké složené nádoby využitím metody konečných prvků 

  Koutský, Jiří
  Pevnostní a deformační analýza vysokotlaké složené nádoby, která se používá k výrobě supertvrdých materiálů (např. syntetických diamant). Jed-ná se o paralelní pružnostně-pevnostní výpočet úlohy, kterou provedl prof. Jan ...
 • Namáhání nosníku jeřábové dráhy 

  Vrbka, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výsledných vnitřních účinků v nosníku jeřábové dráhy v závislosti na poloze pohybujícího se zatížení a počtu podpor. V úvodu jsou představena možná zatížení nosníku jeřábové dráhy ...
 • Návrh víceplášťové tlakové nádoby 

  Klement, Jan
  Předmětem této bakalářská práce je provedení optimálního konstrukčního návrhu tlakové nádoby na daný tlak a vnitřní a vnější poloměr. Vlastní výpočet je proveden analyticky. V závěru se práce zabývá rešerší možností ...
 • Optimalizace žebra na křídle letounu 

  Kopřiva, Lubomír
  Topologická optimalizace je metoda poskytující nový směr v navrhování technických objektů. Cílem topologické optimalizace je stanovení optimálního rozložení materiálu v návrhovém prostoru. Tato diplomová práce je zaměřená ...
 • Pevnostní návrh rámové konstrukce lisu a stanovení poddajnosti v místě silového zatížení. 

  Dobeš, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na výpočet rovinného rámu používaného pro hydraulické lisy. Teoretický základ pro výpočet je uveden v první části této práce. V druhé části je proveden výpočet konkrétní úlohy formulované v ...
 • Pevnostní optimalizace složené tlakové nádoby 

  Gol, Libor
  Tato práce se zabývá formulací a řešením optimalizační úlohy. V práci jsou uvedeny základní pojmy a možnosti optimalizační úlohy. Pro samotné řešení úlohy jsme využili matematický software MAPLE. Výhodou tohoto programu ...
 • Rovinné rámy a zakřivené pruty. Studie významnosti vlivu normálné a posouvající síly na deformaci střednice 

  Donát, Martin
  Cílem této práce je posoudit významnost vlivů jednotlivých výsledných vnitřních účinků (dále jen VVÚ) na deformaci střednice prutů a rovinných rámů. V demonstračních příkladech analyzujeme významnosti vlivů jednotlivých ...
 • Rovnání vývalků opakovanou plastickou deformací 

  Šebek, František
  Tato bakalářská práce shrnuje princip a možnosti rovnání válcovaných produktů na rovnacích stolicích s využitím opakované plastické deformace. Dále obsahuje návrh algoritmu pro sta-novení základních silových parametrů ...
 • Vliv tuhosti zlomu na napjatost a deformaci rámu 

  Kalová, Miroslava
  Tato práce se zabývá řešením napjatosti a deformace rovinného rámu v závislosti na tuhosti zlomu. Jsou zde uvedena dvě řešení. První řešení využívá prosté pružnosti prutů, kde jsou odvozeny vztahy pro ohybový moment a ...
 • Výpočtová analýza pevnosti a životnosti turbínových lopatek 

  Polzer, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá závěsem posledního stupně parní turbíny. Cílem první části je provedení deformačně – napěťové analýzy současné geometrie pomocí mkp a programu ANSYS. A to jak pro monotónní zatěžování, tak ...
 • Zakružování pásů 

  Kornherr, Milan
  Tato práce řeší teoretický rozbor role plastické deformace u procesu zakružování pásů. Vysvětluje průběhy napětí při zatěžování a při odlehčování. Práce se dále zabývá výpočtem odpružení a ohybového momentu při určitém ...