Now showing items 1-20 of 50

 • Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech 

  Král, Petr
  Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného polutantu NH3 z vodného roztoku za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální ...
 • Aglomerace směsí pro krmení živočichů 

  Moravec, Jan
  Teoretická část práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sypných krmných směsí komponovaných v kooperaci s Mendelovou univerzitou. Jedná se především o vlastnosti tokové, které jsou klíčové pro technologie ...
 • Aktivace procesu ultrajemného mletí povrchově aktivními aditivy. 

  Borguľová, Eva
  Táto práca sa zaoberá štúdiom suchého mletia slínku s využitím malého guľového mlyna s guľovým mlecími telesami. Aditíva mletia sú povrchovo aktívne látky, ktoré separujú častice mletej látky a zabraňujú ich reaglomerácii ...
 • Aktivátory mletí 

  Kozdas, Ondřej
  Aktivátory mletí jsou povrchově aktivní látky, které separují částice mleté látky a zabraňují jejich reaglomeraci při mlecím procesu.
 • Application of Polymeric Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration 

  Bulejko, Pavel
  Membrány z dutých vláken jsou široce využívány v aplikacích týkajících se úpravy kapalin jako např. při čištění odpadních vod, v membránových kontaktorech a bioreaktorech, membránové destilaci apod. I když jsou často ...
 • Experimental Study on Spray Breakup in Turbulent Atomization Using a Spiral Nozzle 

  Krištof, Ondřej; Bulejko, Pavel; Svěrák, Tomáš (MDPI, 2019-12-03)
  Spiral nozzles are widely used in wet scrubbers to form an appropriate spray pattern to capture the polluting gas/particulate matterwith the highest possible efficiency. Despite this fact, and a fact that it is a nozzle ...
 • Fermentace bioplynových stanic 

  Mrůzková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem technologií bioplynových stanic, především technologií založené na mokré anaerobní digesci. V experimentální části této práce je pomocí fermentačních testů stanoven výnos bioplynu ...
 • Kinetika kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. 

  Mayerová, Kateřina
  Práce se zabývá studiem kontinuálního měření obsahu vlhkosti vápenného hydrátu na principu spektrálního měření. Teoretická část této práce je zaměřena na popis základních principů infračervené spektroskopie, Fourierovy ...
 • Kinetika vzniku ultrajemných částic meliva při expozici v dezintegračním systému. 

  Kejík, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem suchého mletí vápence a korundu s využitím promíchávaného mlýna atritorového typu se vsádkovým režimem mletí. Pro experimentální část užitými povrchově aktivními látkami byli stearin a ...
 • Kritické body technologie výroby vulkanizačních činidel z hlediska práškových technologií 

  Čepčianska, Jana
  Bakalárska práca je zameraná na technológiu výroby urýchľovačov vulkanizácie s oneskoreným účinkom. Výroba je zaujímavá tým, že ide o úzky profil produktov kvôli ich forme, ktorou je minigranulát a peletky. Pri použití ...
 • Limit Modes of Particulate Materials Classifiers 

  Adamčík, Martin
  S požadavky materiálových věd na stále menší částice jsou potřebné i nové přístupy a metody jejich klasifikace. V disertační práci jsou zkoumány struktury turbulentního proudění a trajektorie částic uvnitř dynamického ...
 • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

  Kejík, Pavel
  V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...
 • Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Širjovová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v závislosti na povrchové úpravě vláken a na objemovém podílu vláken v kompozitu. Testovanými vzorky byly ...
 • Mechanické vlastnosti skleněných vláken 

  Ševnina, Marija Vladimirovna
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mechanických vlastností skleněných vláken bez povrchové úpravy a s komerční povrchovou úpravou. Hlavním cílem je stanovit pevnost v tahu, modul pružnosti a tažnost pro vlákna v ...
 • Mechatronika třídění mikročástic metodou vzduchové separace 

  Adamčík, Martin
  Cieľom predloženej bakalárskej práce je priblíženie možností triedenia mikročastíc podľa veľkosti zŕn materiálu a vymodelovanie konkrétneho triediča a jeho častí v 3D systéme. Práca detailne popisuje metódu vzduchovej ...
 • Membránové separace 

  Babíková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou membránových procesov a separácií. Jej súčasťou je kapitola z histórie vývoja technologického odvetvia využívajúceho membrány ako médium oddeľujúceho látky na základe ...
 • Možnosti kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. 

  Mayerová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením obsahu vlhkosti vápenného hydrátu gravimetrickou metodou a pomoci FT-NIR spektroskopie. Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku infračervené ...
 • Možnosti povrchových úprav korozivzdorných ocelí 

  Mach, Pavel
  Struktura korozivzdorných ocelí, technologie povrchových úprav, chemické úpravy austenitických ocelí, úpravy v radiofrekvenčním plazmatu.
 • Návrh mixéru pro výrobu fosfátových hnojiv 

  Adamčík, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom mixéru pre výrobu fosfátových hnojív s ohľadom na zadané požiadavky. Práca samotná je rozdelená do niekoľkých častí, kde prvá formuluje ciele riešenia. Základné otázky konkrétneho priemyslu ...
 • Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné 

  Figalla, Silvestr
  Práce se zaměřuje na nové postupy přípravy derivátů kyseliny mléčné. Hlavním cílem bylo ověření proveditelností přípravy vysokomolekulárního polylaktidu s využitím ethyllaktátu jako prekurzoru syntézy laktidu. Část práce ...