Now showing items 1-20 of 20

 • Bezpečnostní systém s využitím mobilních sítí 

  Svoboda, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému, který bude pořízené videozáznamy přenášet pomocí mobilních systémů. Jsou zde vybráni zástupci kamer a pohybových senzorů, které by se při konstrukci mohli ...
 • Deskový most přes místní potok 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního deskového mostu o jednom poli přes místní potok. Rozpětí konstrukce je 19 metrů. Geometrie mostu byla vybrána ze tří variant. Mostovka je tvořena betonovou předpjatou deskou. ...
 • Deskový most ve městě Litovel 

  Majer, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení kolmé, jednopolové mostní konstrukce přes elektrárenský náhon ve městě Litovel. Objekt leží na silnici II/449. Navrženy byly tři varianty - předpjatá lichoběžníková deska, ...
 • Most cez rieku Rajčanka 

  Kavecký, Jakub
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť most cez rieku Rajčanka. Most je jednopoľový s kolmým krížením vodného toku. Boli vypracované 3 varianty, z ktorých jeden bol predmetom práce. Pre podrobné posúdenie bol vybraný variant ...
 • Most na silnici I/39 

  Pokorná, Šárka
  Tématem bakalářské práce je návrh mostu na silnici I/39. Byly vypracovány tři studie. Jako nejlepší varianta byla vybrána studie C – prefabrikované předem předpjaté nosníky se spřaženou deskou. Most o jenom poli. Byla ...
 • Návrh betonového přemostění v průmyslovém areálu 

  Lipus, Rostislav
  Předmětem bakalářské práce je návrh betonového přemostění v průmyslovém areálu přes řeku Balinka. Práce obsahuje statický výpočet konstrukce lávky o jednom poli, který byl vybrán ze tří variant. Vybraná varianta je tvořena ...
 • Návrh digitálního sluchadla 

  Svoboda, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií sluchového ústrojí a vadami, které způsobují dočasnou nebo úplnou hluchotu. K tomu byl v prostředí Matlab vytvořen program, který umožňuje úpravu řečového signálu za účelem simulace ...
 • Návrh inženýrské konstrukce 

  Svoboda, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Váša, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostu v obci Hladké Životice. Byly vypracovány tři varianty mostních konstrukcí. Pro posouzení byla vybrána varianta předepnuté, deskové, rámové konstrukce mostu o jednom poli. ...
 • Návrh mostu o jednom poli v Uherském Brodu 

  Kutálek, Jiří
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout novou podobu nosné konstrukce pro stávající mostní objekt. Byly vyhotoveny dvě možné varianty, ze kterých byla vybráno trámové řešení nosné konstrukce s krátkými konzolami pro zachycení ...
 • Návrh mostu v obci Vražné 

  Juřenčáková, Jana
  Tato práce se zabývá návrhem mostního objektu v obci Vražné. V rámci bakalářské práce byly navrženy tři varianty mostů. Monolitická desková nosná konstrukce byla vybrána jako nejvhodnější a byla dále rozpracována. Rozpětí ...
 • Odpadní teplo v rámci průmyslové prádelny 

  Svoboda, Adam
  Tato práce se zabývá profesní údržbou prádla a rešerší o komerčně dodávaných možnostech využití odpadového tepla v rámci průmyslové prádelny. Popisuje odpadové proudy z provozu modelu experimentální prádelny LENP NETME ...
 • Polyfunkční dům 

  Svoboda, Adam
  Závěrečná práce navrhuje bytový dům s terasami, cykloprodejnou a podzemní garáží. Objekt je situován do města Hradec Králové. Budova má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Hlavní plocha střechy je navržena ...
 • Rekonstrukce mostu 

  Schafferová, Denisa
  Úkolem bakalářské práce bylo posoudit únosnost stávající nosnou konstrukci a dopodrobna ověřit vlivy předpínacích kabelů mostního objektu. Posouzení bylo provedeno na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ...
 • Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout novou nosnou konstrukci pro stávající mostní objekt. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje monolitickou dodatečně předepnutou betonovou desku. Návrh ...
 • Rekonstrukce mostu u obce Holýšov 

  Svoboda, Adam
  Diplomová práce se zabývá zesílením stávající konstrukce mostu u obce Holýšov za použití moderní metody dodatečného předpínání. Most přes řeku Radbuzu je trámový parapetní, a byl postaven v roce 1924. V současném stavu ...
 • Rodinný dům ve stávající zástavbě 

  Svoboda, Adam
  Zpracování bakalářské práce je zaměřeno na návrh a zpracování projektové dokumentace rodinného domu v zastavěné oblasti katastrálního území KLUKY, Hradec Králové, parcelního čísla 328/66. Výsledný návrh vyplývá z okolní ...
 • Simulátor GateCycle a jeho aplikace 

  Svoboda, Adam
  Hlavná náplň tejto práce je oboznámenie so softvérom GateCycle od spoločnosti General Electric a jeho následná aplikácia na simulovanie industriálneho parného kotla produkujúceho 120 t pary za hodinu. Dizajn práce je vo ...
 • Strengthening and Rehabilitation of U-Shaped RC Bridges Using Substitute Cable Ducts 

  Svoboda, Adam; Klusáček, Ladislav; Olšák, Martin (Hindawi Limited, 2019-11-30)
  The presented paper deals with strengthening and rehabilitation of U-shaped reinforced concrete bridges from the period of 1905–1930 using post-tensioning, which is a suitable, reliable, and durable method. These bridges ...
 • Strengthening of bridges by post-tensioning using monostrands in substituted cable ducts 

  Klusáček, Ladislav; Svoboda, Adam (IOP Publishing, 2017-09-15)
  Post-tensioning is suitable, reliable and durable method of strengthening existing engineering structures, especially bridges. The high efficiency of post-tensioning can be seen in many applications throughout the world. ...