Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza teplotního pole podkritického jaderného reaktoru řízeného urychlovačem 

  Majer, Šimon
  Cieľom bakalárskej práce je diskutovať problematiku podkritických jadrových reaktorov, popísať možnosti merania teploty, vytvoriť model spalačného terča QUINTA v programe Inventor a uskutočniť výpočet pomocou programu ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Meteorologická stanice se vzdáleným přístupem 

  Svoboda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, přenosem měřených dat pres internet a jejich zobrazování na webové stránce. V úvodní kapitole se čtenář seznámí s ...
 • Možnosti využití thoria v jaderné energetice současnosti 

  Svoboda, Josef
  Výroba elektrické energie z jaderných elektráren pokrývá asi 11 % celosvětové spotřeby. Pro proces štěpení se ve většině reaktorů využívá uranové palivo s různým procentem obohacení štěpného izotopu 235U. Zásoby uranu se ...
 • Nekonvenční zdroje jaderné energie 

  Svoboda, Josef
  V místech, kde není možné využít konvenční výrobu a distribuci elektrické energie, nastupují autonomní energetické zdroje. Většina autonomních objektů využívá energii slunce, větru a dalších obnovitelných zdrojů energie. ...
 • Numerická simulace růstu trhliny v keramických kompozitních materiálech ve 3D 

  Svoboda, Josef
  Pevnost materiálů jako je sklo a keramika může být ovlivněná prostředím (koroze pod napětím). Při namáhání mohou poruchy (trhliny) růst subkriticky pod lomovou houževnatostí K_Ic. Cílem této práce bylo vyvinout tři-dimenzionální ...
 • Porovnání výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí na celkové ceně uvedené v cenovém předpisu a stanovené položkovým rozpočtem. 

  Lorencová, Andrea
  Tématem této diplomové práce je porovnání výše cenových podílů jednotlivých konstrukcí na celkové ceně uvedené v cenovém předpisu a stanovené položkovým rozpočtem. Diplomová práce v úvodu uvádí a popisuje nákladové metody ...
 • Přenos tepla radiací 

  Budovec, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosom tepla, konkrétne radiačným prenosom tepla s konvekciou. Práca je členená na teoretickú časť a výpočty. Teoretická časť popisuje základné termomechanické pojmy a jednotlivé druhy ...
 • Přímý číslicový frekvenční syntezátor 

  Svoboda, Josef
  Přímá číslicová frekvenční syntéza (DDFS) je způsob vytváření analogového průběhu signálu, obvykle sinusového, generováním časově proměnného signálu v digitální formě, který se následně převede na analogový. Protože operace ...
 • Úvěrování soukromě podnikajících osob v České republice 

  Janík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analýzou možností úvěrování ekonomických činností podnikajících fyzických osob na území České republiky. Důraz je kladen zejména na situaci v letech 2007, 2009 a 2010, na jejichž základě je ...
 • Výroba a kalibrace termočlánků 

  Balák, Martin
  Táto práca je zameraná na vytvorenie laboratórnej úlohy. V prvej časti je popísaný princíp funkcie termočlánku a podľa akých fyzikálnych zákonov funguje. Ďalej je uvedené do ktorých hlavných kategórií sa termočlánok delí. ...