Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza společnosti Seznam.cz a.s. pomocí časových řad 

  Svoboda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá časovými řadami a jejich využití k vyhodnocení výkonnosti podniku. Společností vybranou pro aplikaci časových řad je Seznam.cz, a.s provozující internetový portál www.seznam.cz.
 • Analýza vlastností stereokamery ZED ve venkovním prostředí 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování ZED kamery a SLAM mapování ve venkovním prostředí. Je zde porovnána funkčnost samotné vizuální odometrie ZEDfu, vyvíjena samotným výrobcem kamery, s běžně používanými metodami ...
 • Aplikace fluorescenčního značení pro „Scratch Wound Healing Assay“ experiment 

  Zumberg, Inna
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem kultivace buněčné linie 3T3 (myší embryonální fibroblastové buńky) a migrace buněk. Pro studium migrace buněk byla použita metoda Scratch Wound Healing Assay. Na konkrétních příkladech ...
 • Beermapa.cz - webová služba pro sdílení a poznávání okolích pivnic 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce popisuje tvorbu webové aplikace k projektu Beermapa, který má za úkol zmapovat kvalitní podniky čepující dobré pivo. Projekt je veden jako Startup se snahou o vytvoření fungující firmy. Přidanou hodnotou webové ...
 • Elektrofyziologická charakterizace membránového kanálu Kir2.1 

  Měsíčková, Klára
  Tato diplomová práce se věnuje problematice elektrofyziologické charakterizace membránového kanálu Kir2.1. Vnitřně usměrňující draslíkový kanál Kir2.1 se nachází v buňkách svalových, srdečních i nervových a jeho dysfunkce ...
 • Experimentální a výpočtové techniky určování lokálních hodnot modulu pružnosti pro polykrystalické materiály 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním určením lokálních modulů pružnosti polykrystalických materiálů. Teoreticky se elastické parametry určí z kvantově-mechanických výpočtů a výsledky se ověřují ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • GPU implementace Resampling Antialiasingu 

  Svoboda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce bylo implementovat resampling antialiasing pro OpenGL. Základem bylo již existujícím řešení pro DirectX. Jsou zde představeny různé metody antialiasingu používaných v dnešních grafických ...
 • Hodnocení automatických metod segmentace cévního řečiště 

  Svoboda, Ondřej
  Při analýze retinálních snímků představuje segmentace cévního řečiště důležitý krok celého postupu. Výsledky analýzy mohou být použity při diagnostice onemocnění očního aparátu a onemocnění kardiovaskulárního systému. Tato ...
 • Informační systém pro VOŠ sociálně právní 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou informačního systému pro Vyšší odbornou školu, který bude sloužit jako prostředník mezi studenty a učiteli a usnadní tak jejich komunikaci. Výsledná aplikace je napsána ve skriptovacím ...
 • Investování na atypickém trhu s pomocí nástrojů Business Intelligence 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá shrnutím, zpracováním, transformací a interpretací velkého množství kurzových dat. Tím si dává za úkol zjistit, zda je možné provozovat investiční činnost na trhu sportovních událostí bez ...
 • Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčné linie HEK293 

  Bačovská, Kristýna
  Plasmidová DNA je hojně využívána v oblastech molekulární biologie a genového inženýrství. Tato práce pojednává o metodách její izolace a tématech spjatých s tímto procesem. V experimentální části je k izolaci použita ...
 • Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčné linie HEK293 

  Měsíčková, Klára
  Izolace plasmidové DNA je v mikrobiologii důležitou a často využívanou metodou. Samotné izolaci předchází příprava bakteriálních kompetentních buněk a amplifikace plasmidů. V této práci jsou plasmidy CHR2, ASAP1, ASAP-3, ...
 • Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčných linií HEK293 

  Karmazínová, Kateřina
  Izolace DNA patří mezi základní metody molekulární biologie. Pro izolaci a amplifikaci DNA existují různé metody. V této práci je použita fenol-chloroformová extrakce pro izolaci plasmidů Channelrhodopsin-2, ASAP1 a Kir ...
 • Konstrukce pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pravoúhle prodloužené frézovací hlavy pro horizontální vyvrtávačku z produkce společnosti FERMAT. Práce obsahuje podrobnou rešerši frézovacích hlav, popis základních konstrukčních částí ...
 • Kultivace vrstvy buněk v mikrofluidním systému 

  Kachan, Ksenia
  Teoretická část této práce se zabývá popisem principů kultivace buněk in vitro a moderních in vitro modelů pro kultivaci endoteliální buněčné vrstvy. V práci jsou dále popsány principy konfokální a fluorescenční mikroskopie. ...
 • Kvantitativní optická analýza s využitím mobilního telefonu 

  Petlák, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o metodách kvantitativní kolorimetrické analýzy s využitím mobilního telefonu a návrhu vlastního analyzátoru. Teoretická část se věnuje základním vlastnostem světla a rozdělení optické ...
 • Marketingová strategie pro TATRA a.s. 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti TATRA, a.s., nalezením nových trhů pro nákladní vozidla v teritoriu Arabský svět a návrhem marketingové strategie.
 • Návrh elektrizace jednokolejné trati 

  Svoboda, Ondřej
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh elektrizace jednokolejné trati stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV a střídavou proudovou soustavou 5 kV 50 Hz a poté ekonomicky zhodnotit v časovém období 30-ti let. Práce pojednává ...
 • Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace IT/IS nástrojů pro podporu realizace business strategie firmy, která prodává a servisuje manipulační techniku. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...