Now showing items 1-20 of 74

 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Antény pro pásmo milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. ...
 • Deskové hry na interaktivním stole 

  Svoboda, Petr
  Tato práce se zaměřuje na využití principů hmatatelného uživatelského rozhraní (tangible user interface) a prostorové rozšířené reality (spatial augmented reality) ke hraní deskových her. Za tímto účelem vznikl systém ...
 • Determinanty kapitálové struktury: Empirické poznatky z Višegrádských zemí 

  Svoboda, Petr
  Problematika výběru kapitálové struktury byla a stále je často diskutována akademickou obcí již přes půl století a stále ještě nebylo dosaženo jednoznačného souladu, která teorie kapitálu a jaké determinanty ovlivňují ...
 • Erosive wear properties of ZA-27 alloy-based nanocomposites: Influence of type, amount and size of nanoparticle reinforcements 

  Svoboda, Petr (Tsinghua University Press, 2019-07-01)
  Metal matrix nanocomposites (MMnCs) consist of a metal matrix filled with nano-size reinforcements featuring physical and mechanical properties very different from those of the matrix. In ZA- 27 alloy-based nanocomposites ...
 • Experimentální studium utváření mazacích filmů při reverzaci a rozběhu třecích povrchů 

  Svoboda, Petr
  Tato disertační práce je zaměřena na experimentální studium chování mazacího filmu během rozběhu a reverzace nekonformních třecích povrchů. Tyto podmínky totiž představují zvýšené riziko poškození strojních součástí, protože ...
 • Financování developerských projektů 

  Svoboda, Petr
  Tato práce pojednává o realitních developerských projektech. Mezi hlavní cíle patří analýza současné situace na poli realitního developmentu a možné způsoby financování takovýchto projektů. Jako výstup tento text přináší ...
 • Hydraulické ovládání klapkového uzávěru 

  Ševčík, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením konzoly pro uchycení servomotoru a hydraulickým ovládáním pro klapkový uzávěr. Rešeršní část popisuje historii klapkových uzávěrů a jejich rozdělení. V konstrukční části ...
 • Inteligentní systém mazání valivých ložisek 

  Kroliczek, Václav
  Tato práce poskytuje přehled současného stavu poznání v oblasti inteligentních systémů mazání valivých ložisek s cílem prodloužit jejich životnost. První část této práce pojednává o základních typech ložisek, typech mazání ...
 • Interakce s objekty ve 3D prostoru 

  Svoboda, Petr
  Tato práce se zabývá zkoumáním a návrhem způsobu interakce člověka s objekty reálného světa. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace, která vizualizuje virtuální prostor s virtuálními objekty, které jsou podobné objektům ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek 

  Frejlich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací funkčního prototypu experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek. V první části se práce zaobírá přehledem současného stavu poznání a ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro vizualizaci axiálních sil ve šroubových spojích 

  Ptáček, Tomáš
  V této bakalářské práci je zhotoven konstrukční návrh experimentálního zařízení, které bude schopno měřit předpětí ve šroubových spojích. V první části práce je provedena rešerše o současném stavu poznání šroubových spojů ...
 • Konstrukce pojezdu pro ocelovou nožku do stanice vulkanizačního lisu 

  Žáček, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh pojezdové konstrukce pro automatické přemístění ocelové nožky do stanice vulkanizačního lisu obuvi. Teoretická část práce popisuje historické mezníky výroby obuvi včetně strojního ...
 • Konstrukce přípravku pro obrábění tvarové součásti 

  Foltýn, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou upínacích přípravků. Cílem bylo navrhnout efektivní upínací řešení pro obrábění součástí na frézce. Upínací řešení bylo navrženo a posléze ověřeno sérií výpočtů. Hlavní cíl i dílčí cíle ...
 • Konstrukce rázového mikroviskozimetru 

  Nepovím, Radovan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mechanické části rázového mikroviskozimetru. Rázový mikroviskozimetr je určen k výuce jako pomůcka pro zkoumání reologických vlastností maziva v laboratoři VUT v Brně. Práce ...
 • Konstrukce simulátoru axiálního segmentového ložiska 

  Sedlačík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru axiálního segmentového ložiska. Experimentální zařízení je navrženo pro studium tenkého mazacího filmu mezi segmentem axiálního ložiska a skleněným diskem. Snahou ...
 • Konstrukce simulátoru kontaktu mezi elastomerovou stírací lištou a sklem 

  Štipák, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a sestavení experimentálního zařízení – simulátoru kontaktu mezi elastomerovou lištou a rotujícím diskem s vizualizací kontaktní plochy. Simulátor bude sloužit jako výzkumné ...
 • Konstrukce zařízení pro stanovení axiálních sil ve šroubových spojích 

  Lečbych, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zařízení pro měření axiálních sil ve šroubových spojích. Úvod práce je zaměřen na rešerši současného stavu poznání šroubových spojů, snímačů síly a metod vyvození předpětí ...
 • Konstrukce zařízení pro testování ložisek 

  Sovadina, František
  V této bakalářské práci byl proveden rozbor používaných testovacích zařízení pro trvanlivostní zkoušky valivých ložisek. Tento rozbor následně slouží jako inspirace pro rekonstrukci stávajícího testovacího zařízení ložisek ...
 • Konstrukce zařízení pro výzkum mazání ozubených převodů 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci laboratorního stendu pro studium mazání ozubených převodů. Konkrétně pro posouzení vlivu kontaminace maziva na ozubený převod. Zařízení využívá konceptu Niemannova ...