Now showing items 1-20 of 22

 • Automatické regresní testy pro SW balíčky SDK a CMSIS 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a popisem implementace automatických regresních testů pro softwarové balíčky SDK a CMSIS s využitím systému pro kontinuální integraci Atlassian Bamboo. Cílem bylo vytvořit sadu testů ...
 • Detekce, lokalizace a rozpoznání dopravních značek 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací, detekcí a rozpoznáním dopravních značek. Jsou zde rozebírány možnosti výběru oblastí s pravděpodobným výskytem značek. Dále jsou řešeny vlastnosti různých příznaků se zaměřením ...
 • Funkční model jevu magnetické rezonance 

  Svoboda, Tomáš
  Projekt se zabývá konstrukcí měřícího přípravku pro prezentaci jevu nukleární magnetické rezonance. V textu je popsána realizace jednotlivých komponent systému. Každá komponenta je testována jako samostatná jednotka i bylo ...
 • Implementace statistické metody KDE+ 

  Svoboda, Tomáš
  V rámci diplomové práce jsem představil novou statistickou metodu KDE+ (Kernel Density Estimation plus), pomocí níž lze detekovat shluky bodů na liniových datech. Vytvořil jsem samostatně běžící aplikaci, která umožní ...
 • Jednoválcové motory kategorie enduro 

  Svoboda, Tomáš
  Práce je zaměřena na popis konstrukce, která je typická pro motor enduro motocyklu a popi-suje jeho hlavní části. Další náplní práce je shrnutí informací o vybraných typech enduro motocyklů a jejich pohonných jednotkách. ...
 • Konstrukce stabilizovaného dvojitého napájecího zdroje 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje s regulovatelným výstupním napětím 0 - 30 V a regulovatelným proudovým omezením 0 - 3 A. Zdroj kombinuje použití síťového ...
 • Konstrukce vznětového leteckého jednoválcového motoru s protiběžnými písty 

  Svoboda, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem klikového hřídele pro jednoválcový vznětový motor s protiběžnými písty. V rešeršní části práce je historie, porovnání v současnosti využívaných motorů ultralehkých letadel a naznačení výhod motoru ...
 • Konstrukční návrh mobilního štěpkovače 

  Svoboda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního štěpkovacího zařízení využívajícího ke svému pohonu sériově vyráběné zahradní malotraktory VARI. Vlastní práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol popisující ...
 • Konstrukční návrh vany experimentálního zařízení pro testování lidských kloubů 

  Svoboda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vany experimentálního zařízení pro testování lidských kloubů. Tribometr slouží k experimentálnímu měření tření a vizualizaci filmu reálné chrupavky v zaplavené synoviální ...
 • Most přes údolí potoka Kyselá voda 

  Svoboda, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes údolí potoka Kyselá voda. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o šesti polích. Byly zpracovány tři studie a druhá, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Optimalizace procesu práškového lakování s výsledkem snížení pracnosti konečné úpravy komponent plynem izolovaných rozvoden - GIS 

  Svoboda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu práškového lakování s výsledkem snížení pracnosti konečné úpravy komponent pro plynem izolované rozvodny (GIS). Vlastní práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, v nichž ...
 • Polyfunkční dům 

  Svoboda, Tomáš
  Jedná se o samostatně stojící polyfunkční dům v zástavbě obchodních a bytových domů. Stavba se nachází ve městě České Budějovice. Polyfunkční dům má pět nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží a je částečně podsklepený. ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s principy štíhlé výroby, což je metodika ke zvýšení produktivity, efektivity a kvality práce. V první části práce je ukázaná propojenost štíhlé výroby s konceptem štíhlého podniku. ...
 • Příprava a vlastnosti organokřemičitých pojiv pro nanočásticové vrstvy oxidu titaničitého 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou organokřemičitého polymeru, který by bylo možné použít jako pojivo pro fotokatalytické vrstvy na bázi oxidu titaničitého. Hlavním důvodem pro začlenění pojiva do fotokatalytických ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Svoboda, Tomáš
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu s provozovnou na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je nepodsklepený se dvěmi nadzemními podlažími. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou ...
 • Rozpoznávání gest 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním gest rukou. Jsou diskutovány výhody a nevýhody různých barevných modelů pro detekci barvy kůže. Kůže je detekována pomocí vyhledávací tabulky. Vyhledávací tabulka je vytvořena ...
 • Suspenze oxidu titaničitého pro materiálový tisk 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou stabilních suspenzí oxidu titaničitého pro materiálový tisk. Byla připravena široká škála disperzních prostředí, ve kterých by bylo možné stabilizovat nanočástice oxidu titaničitého. ...
 • Systém pro monitorování domácnosti a automatizaci centrálního vytápění 

  Svoboda, Tomáš
  Tato práce se řadí do kategorie vestavěných systémů. V rámci práce bylo navrženo a vyrobeno několik hardwarových modulů určených k automatizačním úkonům s využitím sběrnice 1-Wire a počítače Raspberry Pi. Byla navrhnuta a ...
 • Trámový most přes řeku Lomnici 

  Svoboda, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostu přes řeku Lomnici. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byly zpracovány tři studie a druhá varianta, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná konstrukce ...
 • Vestavěné zařízení pro ovládání digitální audio stanice 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout architekturu vestavěného zařízení, které bude použito v na- hrávacím studiu pro ovládání DAW softwaru. Práce nejprve shrnuje potřebné znalosti k ná- vrhu tohoto druhu zařízení, včetně krátké ...