Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Lederer, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou orientačních a posuvných prvků polotovaru v násypkách a zásobníku. Jsou zde popsány jak teoretické možnosti, tak i několik příkladů orientace papírových dutinek z praxe. V závěru ...
 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce je odbornou rešerší na téma konstrukce zásobníků s posuvem a orientací polotovaru používaných v průmyslu. Je v ní obsažen celkový přehled používaných zásobníků, používané druhy orientace polotovarů a na závěr ...
 • Deskripce rotačních náhonových soustav obráběcích strojů 

  Zvada, Pavel
  Tato bakalárská práce pojednává o konstrukčním řešením rotačních náhonových soustav a jejich vhodnost u obrábecích stroju. Práce je rozdelena do čtyř základních částí podle aplikace rotačních náhonových soustav.
 • Elektromechanické pohonové soustavy obráběcích strojů 

  Knobloch, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem komponentů elektromechanických pohonových soustav. V úvodu je vymezen pojem elektromechanická soustava a dále jsou již jednotlivě popsány používané typy motorů, převodů, hřídelových ...
 • Konstrukce mlýnku na zpracování hroznů 

  Šusta, Radek
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci mlýnku na zpracování hroznů. První část práce rešeršní se zaměřením na prostudování prodávaných mlýnků, ve druhé polovině je zaměřena na samotný návrh a konstrukci mlýnku.
 • Návrh koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou 

  Hrnko, Lukáš
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou vodíkového reaktoru vysokoteplotní difuzní polovodičové pece. Práce obsahuje shrnutí informací o polovodičových difuzních pecích, ...
 • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

  Lamberský, Václav
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh elektrokoloběžky. V první části práce je provedena rešerše používaných řešení konstrukcí a typů pohonů. V dalších kapitolách práce jsou počítány a voleny elektromotor, akumulátor ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Coufal, Martin
  Diplomová práce se ve své první části zaměřuje na popis technologie omílání a přehled jednotlivých aplikací, ve kterých je možné tuto technologii použít. Na toto téma navazuje popis omílání na mokro s použitím keramických ...
 • Návrh konstrukce vibrační třídičky odpadu 

  Taska, Abraham
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibrační třídičky nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část charakterizující různé typy třídiček nábojnic a dále popisuje princip třídění pomocí vibrační třídičky. Praktická ...
 • Návrh konstrukce vrtačky pro plošné spoje 

  Vondrák, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možné konstrukční řešení počítačem řízené vrtačky desek plošných spojů. Práce popisuje konstrukci rámu, lineárního vedení a posuvového mechanismu. Dále jsou vybrány vhodné motory, ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací gumové ucpávky 

  Laurenc, Filip
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout řešení orientace a posuvu polotovaru, tento návrh propočítat a nakreslit výkresovou dokumentaci.
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Sikora, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je navrthnout 3 varianty orientace polotovaru-nábojnice. Vybrat si jeden návrh a u něho provést výpočty a nakreslit výkresovou dokumentace.
 • Rešerše svislých kovacích lisů 

  Gavenda, Petr
  Tato práce shrnuje základní princip konstrukčního provedení svislého kovacího lisu s důrazem na popis jeho stěžejních částí. Dále je v textu pojednáno o základních parametrech lisů a standardních periferiích, poslední ...
 • Strojírenská údržba točivých elektrických strojů 

  Smejkal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strojírenské údržby točivých elektrických strojů. Nastiňuje základní rozdělení údržby a její vlivy na funkci a hospodárnost vzhledem k druhu údržby. Hlavní důraz je kladen na ...
 • Verification of prediction method for energy consumption of machine tool feed axes 

  Tůma, Jiří; Tůma, Zdeněk; Synek, Miloš (MM publishing Ltd., 2016-09-06)
  Energy efficiency of electrical appliances is highly debated topic at present. This topic is transferred especially in industries where are the effects of savings much more significant due to higher energy consumption. In ...
 • Využití neuronových sítí v diagnostice 

  Hrbáček, Jakub
  Práce pojednává o principu výpočetních procesů jednotlivých neuronových sítí, které byly doporučeny k diagnostikování vysokonapěťových generátorů, jejich následným porovnáním a jejich dalším využitím.
 • Zařízení pro vstřikování plastů 

  Ličko, Ľubomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia pre vstrekovanie plastov. V práci sa rozoberá aktuálny stav technológie pre vstrekovanie plastov. Následne je prevedený konštrukčný návrh horizontálneho vstrekovacieho ...