Now showing items 1-20 of 23

 • 3D tiskárny 

  Göbel, Lukáš
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecným využitím 3D tiskáren v průmyslu, popisuje před-procesní a po-procesní operace a používané materiály. Druhá část je věnována především konstrukčnímu ...
 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Zapletal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem možnosti řešení zásobníku. První část pojednává o zásobnících s posuvem a orientací obrobku, jejich činnosti, možnosti konstrukce, historické a současné aplikace. V další ...
 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Lederer, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou orientačních a posuvných prvků polotovaru v násypkách a zásobníku. Jsou zde popsány jak teoretické možnosti, tak i několik příkladů orientace papírových dutinek z praxe. V závěru ...
 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce je odbornou rešerší na téma konstrukce zásobníků s posuvem a orientací polotovaru používaných v průmyslu. Je v ní obsažen celkový přehled používaných zásobníků, používané druhy orientace polotovarů a na závěr ...
 • Elektromechanické pohonové soustavy obráběcích strojů 

  Knobloch, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem komponentů elektromechanických pohonových soustav. V úvodu je vymezen pojem elektromechanická soustava a dále jsou již jednotlivě popsány používané typy motorů, převodů, hřídelových ...
 • Konstrukce jeřábové kočky mostového jeřábu 

  Tvrdoň, Jan
  Práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky mostového elektrického jeřábu o nosnosti 20000 kg pro umístění na šrotišti slévárny. Hlavním cílem práce je návrh lanového systému (výběr lana, kladek, lanového ...
 • Návrh koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou 

  Hrnko, Lukáš
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou vodíkového reaktoru vysokoteplotní difuzní polovodičové pece. Práce obsahuje shrnutí informací o polovodičových difuzních pecích, ...
 • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

  Lamberský, Václav
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh elektrokoloběžky. V první části práce je provedena rešerše používaných řešení konstrukcí a typů pohonů. V dalších kapitolách práce jsou počítány a voleny elektromotor, akumulátor ...
 • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

  Lasák, Štěpán
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh elektrické koloběžky s motorem zabudovaným v náboji zadního kola. Práce sestává z rešeršní části popisující současné typy klasických koloběžek a možnosti jejich motorizace a ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Coufal, Martin
  Diplomová práce se ve své první části zaměřuje na popis technologie omílání a přehled jednotlivých aplikací, ve kterých je možné tuto technologii použít. Na toto téma navazuje popis omílání na mokro s použitím keramických ...
 • Návrh konstrukce omílácího stroje 

  Matula, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibračního omílacího stroje pro omílání mosazných nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část popisující princip omílání a možnosti jeho využití, dále charakterizuje různé typy ...
 • Návrh konstrukce vibrační třídičky odpadu 

  Taska, Abraham
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibrační třídičky nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část charakterizující různé typy třídiček nábojnic a dále popisuje princip třídění pomocí vibrační třídičky. Praktická ...
 • Návrh konstrukce vrtačky pro plošné spoje 

  Vondrák, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možné konstrukční řešení počítačem řízené vrtačky desek plošných spojů. Práce popisuje konstrukci rámu, lineárního vedení a posuvového mechanismu. Dále jsou vybrány vhodné motory, ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací gumové ucpávky 

  Laurenc, Filip
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout řešení orientace a posuvu polotovaru, tento návrh propočítat a nakreslit výkresovou dokumentaci.
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací odlitku 

  Konečný, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce, bylo navrhnout řešení zařízení k posuvu a orientaci odlitků. Vzhledem k použití olověných střel bylo nutno zvolit nejvhodnější řešení s ohledem na problémy vzniklé zvýšeným otěrem maziva a ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Hanuska, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh zásobníku s posuvom a orientáciou polotovaru - nábojnice. Prvá časť pojednáva o súčasných možnostiach posuvu a orientácie rôznych druhov polotovarov. V druhej časti sa ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru 

  Sikora, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je navrthnout 3 varianty orientace polotovaru-nábojnice. Vybrat si jeden návrh a u něho provést výpočty a nakreslit výkresovou dokumentace.
 • Rešerše svislých kovacích lisů 

  Gavenda, Petr
  Tato práce shrnuje základní princip konstrukčního provedení svislého kovacího lisu s důrazem na popis jeho stěžejních částí. Dále je v textu pojednáno o základních parametrech lisů a standardních periferiích, poslední ...
 • Sekundární zdroje elektrické energie pro mobilní robotiku 

  Špaček, David
  Hlavním cílem práce je porovnání a sjednocení dostupných sekundárních zdrojů pro mobilní robotiku z hlediska jejich výkonnosti, trvanlivosti, složení, hmotnosti a ceny. Práce by měla sloužit k výběru vhodného napájecího ...
 • Strojírenská údržba točivých elektrických strojů 

  Smejkal, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strojírenské údržby točivých elektrických strojů. Nastiňuje základní rozdělení údržby a její vlivy na funkci a hospodárnost vzhledem k druhu údržby. Hlavní důraz je kladen na ...