Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza přístupů ke stanovování havarijních zón 

  Kusova, Yana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou přístupů ke stanovování havarijních zón v Rusku a v Česku. Cílem řešení této úlohy je provést literární rešerši v oblasti dané problematiky a popsat přístupy ke stanovování havarijních ...
 • Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie 

  Ruml, Jiří
  Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Předložená diplomová práce se zabývá posouzením rizika a možným návrhem bezpečnostního opatření při zvýšení ...
 • Analýza rizik v průmyslovém podniku 

  Zahálka, Jiří
  Cílem diplomové práce je vytvořit literární rešerši analýzy rizik v průmyslovém podniku, sestavit metodiku pro analýzu rizik, identifikovat rizika, jejich následky a pravděpodobnost a navrhnout doporučení pro jejich snížení. ...
 • Analýza rizik vybraných havárií 

  Vakhrameev, Nikita
  Tato diplomová práce je venována analýze rizik vybraných havárií. Cílem je provest analýzu rizik na základe typových havárií, zdrojem kterých jsou únik chemických látek. Praktická cást obsahuje vypocet zón ohrožení a jejich ...
 • Analýza rizik výrobního systému 

  Motyka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá posouzením rizik ve výrobním systému na montážní lince. Pomocí analýzy rizik jednotlivých výrobních částí systému bude provedeno vyhodnocení vlivu strojního zařízení na obsluhu. Dále pak posouzením ...
 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Benda, Tomáš
  Tato diplomová práce sestává ze dvou samostatných částí – teoretické a praktické. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem systémů řízení BOZP a systémem řízení prevence závažných havárií, spolu s legislativou v ...
 • Hodnocení environmentálních rizik v průmyslovém podniku 

  Marada, Vojtěch
  Hodnocení environmentálních rizik v průmyslovém podniku je významnou částí bezpečnostní dokumentace požadované platnou legislativou v ČR i EU. Přesto je této části analýzy rizik věnováno v ČR méně pozornosti než některých ...
 • Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

  Richter, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu selhání lidského činitele montážní linky firmy Hella Autotechnik, s.r.o. v Mohelnici. Tato analýza bude provedena pomocí několika metod. Nejprve bude použita metoda pro odhad ...
 • Identifikace a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů a jejich prevence 

  Smejkal, Marek
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá studii zaměřenou na identifikaci a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů, protože výrobní podniky jsou vystaveny silnému tlaku na snižování výrobních ...
 • Národní cena kvality ČR 

  Gríger, Milan
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou „Národní cena kvality ČR“ a jejím vlivem na organizace i na samotnou společnost. Práce je rozdělena do několika částí, v ...
 • Odhad možných následků při úniku hořlavé látky 

  Miček, Michal
  Táto bakalárska práca bola zameraná na odhad možných následkov pri úniku horľavej látky. Práca je rozdelená do troch hlavných časti. V prvej časti sú obsiahnuté vybrané závažné priemyselné havárie vo svete aj v Českej ...
 • Odhad možných následků při úniku toxické látky 

  Hajný, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá odhadem možných následků při úniku toxické látky a je rozdělena do tří celků. První z nich obsahuje rešeršní popis významných havárií spojených s tímto únikem v České republice i ve světě. ...
 • Ověření kvality prototypu výrobku zákazníky 

  Božek, Alexandr
  Významnou kategorií zákaznických požadavků na kvalitu jsou tzv. základní požadavky, tedy požadavky, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, protože je očekává automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek ...
 • Porovnání metod analýzy rizik závažných havárií 

  Marada, Vojtěch
  Tato bakalářské práce se zabývá metodami, používanými v bezpečnostním inženýrství pro analýzu rizik závažných havárií, podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů. Práce je rozdělena ...
 • Posouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot 

  Šimková, Markéta
  Posouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot. Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně. Tato diplomová práce se zabývá kvantitativním oceněním míry rizika, které pro obyvatelstvo, zvířata a ...
 • Prevence chyb na výrobní lince 

  Zapletal, Radek
  Diplomová práce se zabývá posouzením rizik ve výrobním systému na montážní lince ve firmě IG Watteeuw. Pomocí metody FMEA analyzuje rizika jednotlivých výrobních částí vybraného projektu. Odhaduje úzká místa výrobního ...
 • Prevence rizik při konstrukci základových stanic veřejné telekomunikační sítě 

  Smrž, Petr
  Diplomová práce sestává ze dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická část diplomové práce se zabývá všeobecným popisem základnových stanic veřejné telekomunikační mobilní sítě, jejich konstrukcí, servisem, ...
 • Úloha lidí v systému managementu kvality 

  Barák, Michal
  Podstatou této bakalářské práce je literární rešerše na téma Úloha lidí v systému managementu kvality. Na základě odborné literatury a internetových odkazů zobrazuji současnou úlohu lidského faktoru jak ve výrobní oblasti, ...
 • Výběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin 

  Hajný, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin. Je rozdělena do čtyř částí, přičemž první dvě jsou rešeršní a zabývají se přístupy k výběru zdrojů rizik při skladování výbušnin ...