Now showing items 1-10 of 10

 • The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems 

  Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav; Kučera, Tomáš (Elsevier, 2014-12-17)
  The paper deals with auditing the technical condition of the Water Distribution Systems (WDS) and its individual elements. The paper presents the methodology of determining the operating and technical indicators (TI) for ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě sídliště Brno - Bystrc 

  Hofmannová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu spotřebiště Brno - Bystrc. Struktura je rozdělena do tří částí. První část je věnována rešerši používaných postupů, uplatňovaných principů a dostupných softwarových ...
 • Indirect condition assessment of water mains 

  Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav; Míka, Petr (Elsevier, 2014-04-30)
  The presented paper summarizes a basic theory of indirect condition assessment including a definition of condition assessment, factors contributing to deterioration and possible outputs of the condition assessment. ...
 • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

  Tauš, Miloslav
  Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...
 • Návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru 

  Pešout, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vodárenských objektů s podporou simulačního softwaru. Součástí dokumentu je souhrn několika vybraných softwarových prostředků, které slouží přímo k návrhům vodárenských objektů, ...
 • Pasport a posouzení technického stavu vodovodní sítě 

  Haman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem pasportu a posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Kateřinice. Podrobně popisuje pracovní postup, kterým byl pasport prováděn. Výstupem práce je sada podrobných technických ...
 • Posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Hrádek 

  Tranová, Kateřina
  Obsahem této bakalářské práce je posouzení technického stavu vodovodní sítě a hydrantů v obci Hrádek. Pro posouzení a zhodnocení technického stavu byla použita semikvantitivní metoda FMEA – Failure Modes and Effects Analysis. ...
 • Sledování jakosti pitné vody v České republice 

  Zelníček, Pavel
  V první části bakalářské práce zpracovávám kvalitu pitné vody, její monitoring, vybrané ukazatele, legislativní požadavky a jejich historický vývoj. Ve druhé části hodnotím vybrané ukazatele po dobu 4 let na základě ...
 • Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě 

  Tauš, Miloslav
  V rámci práce byla provedena rekognoskace vodovodní sítě města Slavkova u Brna. Součástí této rekognoskace byla analýza trubních materiálů vodovodní sítě, analýza stáří trubních úseků, posouzení ztrát vody a vyhodnocení ...
 • Using artificial neural network models to assess water quality in water distribution networks 

  Cuesta Cordoba, Gustavo Andres; Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav (Elsevier, 2014-04-30)
  The purpose of the research is to assess chlorine concentration in WDS using statistical models based on ANN in combination with Monte-Carlo. This approach offers advantages in contrast to the generally use methods for ...