Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace pro výpočet přenosových parametrů optických sítí 

  Lakomý, Tomáš
  Teoretická část této práce řeší přenosové parametry optických sítí a jejich vlastnosti. Práce zahrnuje hlavně optická vlákna a jejich dělení, disperzi a taky způsoby, jak se optická vlákna dají spojovat. Praktickou částí ...
 • Bezdrátové spoje pro metropolitní sítě 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá technologiemi vhodnými pro výstavbu metropolitních sítí. V práci jsou zmíněny technologie umožňující bezdrátový přenos rychlostmi nad 1 Gbit/s. Jsou popsány základní vlastnosti a parametry ...
 • Disperzní vlivy na vysokorychlostní přenos optickou sítí 

  Filip, Tomáš
  Práce se zabývá principem optického přenosu, jeho přenosovými médii a dále pak výhodami a nevýhodami. V první polovině se zaměří na nežádoucí vlivy působící na přenos signálu v optických sítích, na disperzní vlivy a zejména ...
 • Fotonická krystalická vlákna 

  Dočkal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá využitím nekonvenčních optických vláken se zaměřením na fotonická krystalická vlákna. Jsou zde popsány jednotlivé typy fotonických krystalických vláken z hlediska fyzikálních a optických ...
 • Komunikační protokoly v pasivních optických sítích 

  Ševela, Martin
  Diplomová práce se zabývá porovnáním přenosových parametrů v sítích s časovým dělením a v sítích s vlnovým dělením. V první části práce jsou nastudovány jednotlivé standardy sítí s časovým dělením a specifika sítí s vlnovým ...
 • Lavinové komunikační uzly 

  Koňařík, Libor
  Předložená diplomová práce se podrobně věnuje vybraným možnostem komunikace mezi osobami při lavinových neštěstích. Zkoumané způsoby komunikace mezi sebou porovná. Zaměří se na ověření vlastností a parametrů lavinových ...
 • Limitující faktory optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras 

  Rouča, Tomáš
  Bakalářská práce blíže specifikuje působení útlumu a disperze optických vláken v souvislosti s ovlivněním šířky pásma přenášeného signálu a kapacity přenesených dat. Dále se zabývá vlivy působícími na optický signál při ...
 • Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken 

  Smrž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přenosových parametrů optických vláken, jejich vlastnostmi a způsobu výpočtu. V práci jsou uvedeny jednotlivé typy druhů optických vláken a jejich standardy. Je zde i popis ...
 • Měřící metody klíčových parametrů v optických sítích 

  Balon, Jiří
  Hlavním cílem diplomové práce bylo seznámit se s problematikou optických sítí a jejich měřením při výstavbě. Celá práce je rozdělena do několika částí, kde první část se zabývá problematikou optických vláken, jsou zde ...
 • Model optické sítě pro vysokorychlostní datové přenosy 

  Filip, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh vysokorychlostní optické sítě. V první části se zabývá teoretickými poznatky z oblasti optických přenosů, zejména principem vlnového multiplexu. Obecně se dá říci, že je tato ...
 • Návrh a správa WDM systémů pro optické sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce popisuje jednotlivé druhy optických multiplexních systémů (WDM) dle doporučení standardizační komise ITU-T. Nabízí přehled komponent a zhodnocení kritických částí při návrhu, potažmo správy sítě využívající WDM ...
 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Tejkal, Vladimír
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést návrh optické přístupové sítě ve vybrané lokalitě. Úvod je zaměřen na fyzickou vrstvu sítě. Ta zahrnuje optická vlákna, optické kabely, konektory, optické odbočnice a další. ...
 • Návrh optické přístupové sítě FTTx 

  Münster, Petr
  Cílem této práce je nastínit problematiku návrhu optické přístupové sítě FTTx. V úvodní kapitole je pojednáno o optickém vlákně a principu přenosu. Dále již jsou rozebrány jednotlivé možnosti realizace s ohledem na místo ...
 • Návrh, výstavba a měření optických přístupových sítí 

  Ambrož, Jan
  Práce se zabývá možnostmi realizace optických přístupových sítí. V práci jsou představena optická připojení FTTx včetně jejich specifikací a rozdílů. V dokumentu je velká část věnována pasivní a aktivním optickým sítím. ...
 • Optické spoje a jejich vliv na přenos 

  Jaroš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu možností spojování optických vláken. Nejprve se věnuji optickému přenosovému systému, podrobněji rozepisuji typy a vlastnosti jeho jednotlivých komponentů. ...
 • Optické zesilovače pro metropolitní a přístupové sítě 

  Čech, Martin
  Úkolem této diplomové práce je popsat a porovnat nejběžnější typy v současnosti využívaných optických zesilovačů. První část se zaměřuje na problematiku optických přenosů a jevů, které způsobují degradaci přenášeného ...
 • Plastová optická vlákna a jejich aplikace v praxi 

  Bubela, Ondřej
  Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou plastových optických vláken známých pod zkratkou POF. Rozebírá faktory ovlivňující jejich ztráty (útlum, disperze) a přenosové vlastnosti (šířka pásma, profily ...
 • Přenosový systém pro plastová optická vlákna 

  Kubík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá přenosy signálů po plastových optických vláknech. V první části práce jsou uvedeny základní principy a parametry přenosu světelného paprsku po vlákně. Je proveden rozbor nejběžnějších typů ...
 • Spektrální charakteristiky ve vláknové optice 

  Chleboun, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vliv útlumu a disperze skleněných a plastových optických vláken v optickém přenosovém systému. V teoretické části je probrána teorie optického přenosu, je definován pojem spektrální ...
 • Standardy pro aplikaci polymerových optických vláken 

  Stiburek, Martin
  Diplomové práce si klade za cíl popis polymerových optických vláken (POF). Zejména pak se zaměřením na jejich aplikaci a s ní spojenou standardizací. Po vysvětlení principu přenosu signálu polymerovými vlákny, jsou porovnány ...