Now showing items 1-20 of 20

 • Aktuální otázky znalecké činnosti 

  Škoch, Petr
  Diplomová práce se zabývá obecnými problémy současného českého znaleckého prostředí z pohledu řadových znalců. Práce je zaměřena na kritický rozbor znalecké činnosti se zřetelem zejména na otázky odměň, termínů vyplacení ...
 • Analýza rizik znalecké činnosti v České republice 

  Složilová, Lenka
  Diplomová práce je orientována na zmapování rizik ve znalecké činnosti a jejich další zkoumání. Za účelem získání dalších informací bude za podpůrnou součást diplomové práce zvoleno dotazníkové šetření, při kterém budou ...
 • ASPEKTY OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY 

  Adámek, Jiří
  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014, zavádí mj. nový institut „právo stavby“. Disertační práce se zabývá nad problematikou práva stavby ve vztahu k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ). ...
 • Hlavní právní otázky v realitní praxi 

  Eliáš, Marek
  Když se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se ...
 • INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY ZNALECTVÍ 

  Hanák, Jakub
  Disertační práce analyzuje postavení znalce ve společenských (institucionálních) vztazích, které představují organizační a institucionální zázemí soudního znalectví jako součásti soudního inženýrství. Práce objasňuje ...
 • Institucionální rámec realitní činnosti 

  Kselíková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá pojmy z realitní praxe a osobami, které v této praxi působí. Práce poskytuje náhled na smlouvy využívané v realitní praxi a na jejich změny po přijetí nového občanského zákoníku. Pozornost ...
 • Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví 

  Rolencová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na vypořádání nemovitostí v dědickém řízení, kde je popsán průběh jednotlivých fází, vztah účastků k řízení a rozdělení důkazních prostředků, jež jsou celého procesu součástí. V rámci teoretické ...
 • Problematika dražeb nemovitostí 

  Bahenský, Miloš
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení dražební problematiky se zřetelem na nemovitosti v České republice z hlediska zejména právní úpravy, ale také ekonomických aspektů. Dané téma jsem si vybral záměrně, protože bakalářskou ...
 • Realitní a související judikatura 

  Dvořák, Miroslav
  Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled ...
 • Srovnání evidence nemovitostí v etapách jejího vývoje 

  Nedomová, Martina
  Diplomová práce se věnuje tématu katastru nemovitosti, jeho historickému vývoji od nedokonalých soupisů půdy přes první evidence nemovitostí a pozemkové katastry až k dnešnímu katastru nemovitostí – informačnímu systému, ...
 • Vybrané právní aspekty smluv při obchodování s nemovitostmi 

  Slámová, Sabina
  Diplomová práce v teoretické rovině bude charakterizovat smluvní nakládání s nemovitostmi, včetně některých vybraných problémů a upozornění pro sepisování těchto smluv. Smlouvy jsou totiž hlavním soukromoprávním nástrojem, ...
 • Výhody a nedostatky právní úpravy realitní praxe 

  Rajmicová, Kateřina
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení realitního trhu z hlediska právní úpravy. Dané téma jsem si vybrala, protože je mi blízké jak z pohledu absolventa právnické fakulty, tak z pohledu studenta realitního inženýrství. ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Plech, Martin
  Diplomová práce se zabývá problémem silných a slabých stránek realitního trhnu na území České republiky. Vymezuje základní pojmy a definice spojené s realitní činností. Analyzuje chyby realitních společností. Poskytuje ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Bobková, Lucie
  Hlavním motivem vzniku práce je, že realitní kanceláře a pracovníci vykonávající realitní činnost jsou negativně vnímány společností. Předpokládáme, že pochybení realitních subjektů, často zmiňované v médiích, je způsobeno ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Zejda, Jiří
  Obsahem diplomové práce je ukázka realitního prostředí po stránce odborné a právní. Začátek práce poukazuje na legislativní složku a organizace zasahující do vývoje zákonů souvisejících s tímto oborem. Definování realitního ...
 • Výkon realitní činnosti 

  Grauzľová, Žaneta
  Cieľom diplomovej práce je vymedzenie problémov v oblasti realitnej činnosti súvisiacich s podnikateľskou etikou, skúmanie podstaty ich vzniku a hľadanie možných riešení na zlepšenie súčasného stavu. Oboznámime sa s pojmom ...
 • Základní otázky znalecké činnosti 

  Bradáčová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá základními otázkami znalecké činnosti s podrobnějším zaměřením na problémy, které mohou vzniknout v souvislosti s praktickou činností znalců při vypracovávání znaleckých posudků, hlavně tedy při ...
 • Základní otázky znalecké činnosti z hlediska rizik 

  Bílková, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací rizik ovlivňujících výkon znalecké činnosti v České republice. Pro získání potřebných informací bude použito dotazníkového šetření, při kterém budou osloveni soudní znalci oboru ...
 • Základní právní otázky realitní praxe 

  Becis, Michalis
  Oblast realitní praxe je oblastí nesmírně obsáhlou a realitní trh jako celek v sobě skrývá a spojuje řadu vědních disciplín, které se odráží a podílejí na jeho fungování. Pestrost trhu a zvědavost, zda stávající právní ...
 • Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí 

  Kulil, Vladimír
  Předmětem dizertační práce je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními ...