Now showing items 1-10 of 10

 • Druhotné suroviny z komunálních odpadů a jejich uplatnění na globálním trhu 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku materiálového využití komponent obsažených v komunálních odpadech. V práci jsou uvedeny základní pojmy odpadového hospodářství a zdroje dat, které pomáhají analyzovat součastnou ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu. Celá práce je rozdělena na dvě části - teoretické podklady a vlastní projekt. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen se silnoproudou částí, která ...
 • Koordinace provozu PST transformátorů v propojeném regionu 

  Tesař, Jan
  Diplomová práce se zabývá transformátory s příčnou regulací fáze (PST) a jejich koordinací v elektricky blízkém propojeném regionu. V práci je provedena teoretická rešerše popisující způsoby řízení výkonu, popis funkce a ...
 • Metody přenosu grafenu vedoucí k vysoké kvalitě grafenových polem řízených tranzistorů 

  Tesař, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých metod přenosu grafenu na jeho kvalitu. Grafen byl vyroben pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition -- CVD). Charakterizace kvality následně ...
 • Příprava a charakterizace atomárně tenkých vrstev 

  Tesař, Jan
  Tato práce se zabývá oblastí dvourozměrných materiálů, jejich přípravou a analýzou. Pravděpodobně nejznámějším zástupcem dvourozměrných materiálů je grafen. Tento 2D allotrop uhlíku, někdy nazývaný „otec 2D materiálů“, v ...
 • Snížení emisí SO2 ve spalinách z fluidního kotle 

  Tesař, Jan
  Úkolem práce je navrhnout technologii odsíření spalin fluidního kotle. Současný stav technologie není schopen zajistit odsíření spalin na požadovanou úroveň. Z tohoto důvodu je potřeba vybudovat dodatečné odsiřovací zařízení. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Klinkovský, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Kálalová, Kateřina
  Budova studentského centra doplňuje městský blok s ohledy na svojí unikátní polohu na nároží u řeky a s ohledem na přilehlé dominanty, zejména klášterní kostel v sousedství. Funkční náplní přízemí je vysokoškolská menza s ...
 • Univerzální rotátor pro ornitologická pozorování 

  Tesař, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro plašení ptáků při ornitologických pozorováních. Zařízení umožňuje naklápění, otáčení a reprodukci hlasu umístěného zvířete a je dálkově ovládáno pomocí bezdrátových ...
 • Web server s mikroprocesorem ARM 

  Tesař, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a implementaci webového serveru a dohledové webové stránky na vývojovém kitu FriendlyARM Mini6410. Server umožňuje pomocí http vzdáleně spravovat a monitorovat vybrané periferie. Software je ...