Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza veřejných prostor ve městě Frýdek -Místek 

  Žerdík, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat nejvýznamnější veřejné prostory statutárního města Frýdek-Místek. Jde o Zámecké náměstí a náměstí Svobody. Analyzuje se fungování prostoru, doprava, pohyb osob, zeleň, vnímání ...
 • Blansko - město bezbariérové? 

  Mikysková, Anna
  Obsah bakalářské práce pojednává o aktuálním stavu konkrétních úseků užívaných zdravotně postiženými osobami ve městě Blansku. V teoretické části práce je představeno město Blansko, jeho okolí a historie. Další část je ...
 • Chandighar - indický sen o městě 

  Spilková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem indického města Chandigarh, které bylo postaveno na zeleném drnu. K jeho vybudování vedly závažné politické důvody související se vznikem Indie jako samostatného státu. ...
 • Decentralizace procesu územního plánování na modelovém příkladu brněnské aglomerace 

  Tichý, Jan
  Práce se zaměřuje na určení klíčových změn v procesu územního plánování pro umožnění lepšího a efektivnějšího územního rozvoje. Aplikuje práci Rakouské ekonomické školy na územní plánování a regulace. Kriticky posuzuje ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovot Invest s.r.o. 

  Tichý, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové výrobní haly pro zpracování plechu ve firmě KOVOT Invest s.r.o. Obsahem práce je analýza současného stavu, kapacitní propočty jednotlivých technologií a skladového hospodářství, dále ...
 • Global Pandemic as an Innovative Impulse for the Labour Market 

  Linkeschová, Dana; Tichá, Alena; Nový, Martin; Tichý, Jan (SHS Web of Conferences, 2021-01-13)
  Research background: The global history of mankind in an international context is permeated by the painful events include epidemics, wars, natural disasters and crises, including economic ones. Purpose of the article: ...
 • Kohoutovice - městská část tří center 

  Formánková, Anna
  Práce v úvodní části stručně nastiňuje historický i současný vývoj městské části Kohoutovice z hlediska historických událostí a urbanistického rozvoje. Následně se však práce zaměřuje na podrobnou analýzu tří potenciálních ...
 • Komplexní urbanistická analýza ulice Obchodná v Bratislavě s teoretickou vizí rozvojového potenciálu 

  Tichý, Jan
  Cílem této práce je vytvořit komplexní urbanistickou analýzu ulice Obchodná v centru Bratislavy, identifikovat klíčové problémy a navrhnout koncept jejich řešení. Zaměřuje se jednak na oblast všeobecné analýzy podkladů a ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru se zaměřením na workoutová hřiště 

  Dlabajová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního sportovního veřejného prostoru, první část pojednává obecně o sportovním veřejném prostoru, vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru v městě Frýdku-Místku 

  Žerdík, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat a porovnat dvě městská centra Frýdku-Místku. Těmito centry jsou Zámecké náměstí ve Frýdku a náměstí Svobody v Místku. Práce v úvodu seznamuje čtenáře s pojmem veřejný prostor a ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Blanska 

  Zukalová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby kvalitního veřejného prostoru. První část pojednává obecně o veřejném prostoru. Vymezuje ho na základě platné české legislativy, rozlišuje typy a určuje nároky uživatelů a ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Znojma 

  Prouzová, Ilona
  Bakalářská práce se zaměřuje na územní plánování, urbanistické zásady a veřejné prostory ve městě. V první části bakalářské práce je územní plánování stručně vysvětleno podle zákona o územním plánování a stavebním řádu. ...
 • Kroměříž - město na nové křižovatce 

  Ondrůšková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vybranými druhy a stavy dopravy ve městě a jejich vztahu k lidem a naopak. První část práce se věnuje teorii dopravy ve městech a jejich propojení s okolím. Vysvětluje základní pojmy této ...
 • Povrchové úpravy materiálu 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá povrchovými úpravami materiálu se zaměřením na proces lakování práškovými plasty. V práci jsou popsány vybrané povrchové úpravy, které jsou doporučovány jako předúprava pro práškové lakování. V ...
 • Realizace modulu údržby pro programovací standard PLC / HMI 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem standardu PLC/HMI firmy SPX s.r.o., do kterého se má navrhnout a implementovat modul údržby. Cílem práce je zhodnotit možnosti návrhu modulu údržby, aby se stotožňoval s požadavky firmy. ...
 • Systémy MES/MOM v prostředí Industry 4.0 

  Tichý, Jan
  Diplomová práce „Systémy MES/MOM v prostředí Industry 4.0” se zabývá rozborem, analýzou, návrhem a realizací těchto systémů. Práce se nejdříve zaměřuje na rešerši Industry 4.0, kde jsou popsány jednotlivé části tohoto ...
 • Zatěžovací zkoušky stropních konstrukcí 

  Tichý, Jan
  Předmětem bakalářské práce je popis procesu přípravy, provádění a vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek in-situ, včetně měřících technologií a způsobu zatěžování. Práce si klade za cíl nastínit vývoj a rozbor způsobu ...