Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza pryžových materiálů ochranných plynových masek 

  Koporecová, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá určením typu, zloženia a štruktúry pryžových materiálov ochranných plynových masiek vyrobených v priebehu šestnástich rokov. Materiály boli charakterizované s cieľom zistiť či vplyvom skladovania ...
 • Aplikační aspekty textilních zátěrů s termochromními pigmenty 

  Sobková, Martina
  V diplomové práci je prezentovaná literární rešerše na téma termochromní pigmenty a jejich aplikace v polymerních matricích. Výzkum byl zaměřen na hlubší pochopení termochromního efektu v pigmentech na bázi molekulárních ...
 • Charakterizace vyfukovaných fólií z měkčeného polylaktidu 

  Kubíček, Václav
  Diplomová práce se zaměřuje na přípravu vyfukovaných fólií z kyseliny polymléčné (PLA) smíchané s vybranými polyestery – poly(butylenadipát-ko-tereftalátem) (PBAT), polykaprolaktonem (PCL) a polybutylensukcinátem (PBS) – ...
 • Fyzikální stárnutí polypropylénu 

  Weiss, Jiří
  Byla studována problematika fyzikálního stárnutí komerčně vyráběných homopolymerů polypropylenu Mosten. Práce je zaměřena na sledování změn fyzikálních vlastností polymeru v časovém horizontu 90 dní od data přípravy ...
 • Kinetika neizotermické krystalizace polylaktidu s přídavkem vybraných činidel 

  Červený, Ľuboš
  Cílem předložené diplomové práce je studium kinetiky neizotermické krystalizace polylaktidu (PLA) s vybranými činidly (1 %) a pozorování vznikající krystalické struktury pod polarizačním optickým mikroskopem. Činidly byl ...
 • Mechanické vlastnosti smršťovacích LLDPE fólií v závislosti na jejich složení 

  Vojáček, Jakub
  Práce shrnuje problematiku výroby a použití stretch fólií. Byla sledována změna pevnosti, tažnosti a poměrné relaxace vlivem různých časů odběru z role v průběhu tří týdnů. Dále byla sledována změna pevnosti a tažnosti ...
 • Modifikace polyhydroxybutyrátu roubováním funkčních skupin 

  Melčová, Veronika
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací vlivu chemické úpravy na termické a mechanické vlastností poly(3-hydroxybutyrátu). Pro studium byly vybrány dvě metody, a to chlorace a fluorace PHB. Cílem teoretické ...
 • Modifikace polymerních směsí na bázi polyhydroxybutyrátu a jejich vlastnosti 

  Melčová, Veronika
  Teoretická část této diplomové práce popisuje vlastnosti a možnosti modifikace poly(3-hydroxybutyrátu) (PHB) a amorfní poly(mléčné kyseliny) (PLA) a jejich směsí. V experimentální části je studována reaktivita Joncrylu, ...
 • Morfologie polyamidu 12 a polyamidu 11 vzniklá za zvýšeného tlaku v kalorimetru 

  Bělašková, Marie
  V této diplomové práci byla studována morfologie polyamidu 12 (PA12), polyamidu 11 (PA11) a jejich směsí v procentuálním poměru 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 a 5/95 vzniklá za tlaku 7 MPa v kalorimetru a to jak po kontinuálním ...
 • Polymerní matrice na bázi epoxidizovaných olejů 

  Kvasničková, Lucie
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá novými poznatky na poli polymerních matric na bázi přírodních olejů, druhy rostlinných olejů a jejich epoxidací. Následně se zabývá epoxidovými pryskyřicemi – zejména ...
 • Polymery na bázi epoxidizovaných olejů 

  Zálešáková, Romana
  Cílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá ...
 • Polypropylen s řízenou dobou života 

  Demková, Eva
  Táto diplomová práca sa zameriava na charakterizáciu degradačného procesu polypropylénu a polypropylénu s štatistickým kopolymérom, do ktorých bol pridaný stearát manganatý a stearát kobaltnatý v množstve 0,05; 0,10 a 0,20 ...
 • Stárnutí teplonosných kapalin v termických solárních systémech a propan-1,3-diol jako nová možnost 

  Mikšík, František
  Stárnutí teplonosných kapalin na organické bázi je dlouhodobým problémem, který je znám od počátku jejich používání. První část této disertační práce je tak věnována případové studii funkčního experimentálního systému, ...
 • Studium fotochlorace polyolefinů 

  Kučera, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá problematikou heterogenní fotochlorace polyolefinů, především polypropylenu. V teoretické části jsou nejdříve shrnuty dostupné informace o vlastnostech, výrobě a použití chlorovaných polyolefinů, ...
 • Studium krystalické struktury polyhydroxybutyrátu a nukleační aktivity vybraných typů aditiv 

  Sedláček, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá studiem krystalické struktury polyhydroxybutyrátu obsahujícího různé typy aditiv, které byly vybrané za účelem posouzení jejich nukleační aktivity, a které byly do matrice zahnětené. Jedná se o ...
 • Technologie recyklace odpadního polylaktidu pro 3D tisk 

  Kecíková, Alžbeta
  Táto bakalárska práca sa zaoberá recykláciou odpadového polylaktidu z výrobného procesu a jeho následným využitím v 3D tlači. Aby sa optimalizoval recyklačný proces kyseliny polymliečnej, bola recyklovaná s prídavkom rôznych ...
 • Testování zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH 

  Hampapa, Břetislav
  Bakalářská práce se zabývá testováním zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH (PP-g-IA). V teoretické části byly shrnuty dosud známé poznatky ohledně termické degradace derivátů kyseliny itakonové a polypropylenu ...
 • Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu 

  Štulrajterová, Lujza
  Táto práca sa zaoberá zvlákňovaním biopolymérov z taveniny. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie poznatky o zvlákňovaní poly(3-hydroxy butyrátu) (PHB) a poly(mliečnej kyseliny) (PLA). Následne boli zvláknené polymérne ...
 • Vlastnosti vyfukovaných fólií na bázi polyethylénu v závislosti na jejich složení. 

  Sobková, Martina
  Práce se zabývá studiem vlivu obsahu technického recyklátu na fyzikální charakteristiky vyfukovaných fólií. Cílem práce je laboratorní příprava série fólií s obsahem běžného fóliového LLDPE 0–100 % s přídavkem LDPE recyklátu ...
 • Vliv radiačního síťování PA na jeho termomechanické vlastnosti 

  Mikel, David
  V této bakalářské práci byl studován vliv ionizujícího záření na termomechanické vlastnosti polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Ionizující záření způsobilo pokles krystalinity, teploty tání a krystalizace polyamidu. ...