Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a zpracování naměřených dat z nárazových zkoušek 

  Klein, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou nárazových zkoušek, se zaměřením na boční nárazy. V úvodu práce jsou uvedeny všechny, dnes běžně ve světě prováděné, nárazové zkoušky vozidel a jejich vzájemné porovnání na základě ...
 • Analýza jízdních manévrů vozidel za snížené adheze 

  Šabík, Matúš
  Táto diplomová práce se zabývá jízdními manévry za snížené adheze, obzvlášť v zimním období. Obsahuje přehled koeficientů adheze různých povrchů, publikovaných rozličnými autoři. Tyhle hodnoty byli za pomoci statistických ...
 • Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper deals with the measurement for determining the boundaries of sudden change speed. The introduction briefly describes the current status of this issue in forensic engineering. Methods of measurements is based on ...
 • Analýza poškození čelních skel automobilů a možnosti jejich opravy 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu teoretické části je stručně popsána historie výroby čelních skel a také výroby skla obecně. Dále jsou popsány klíčové parametry a prvky výbavy čelních skel a v neposlední řadě také výrobní proces moderních čelních ...
 • Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly 

  Berka, Jan
  Tématem této diplomové práce je analýza poškození vozidel, které bylo způsobeno střetem se silničními svodidly. V teoretické části jsou popsána svodidla, jejich rozdělení, konstrukce, proces návrhu a způsoby jejich zkoušení, ...
 • Analýza vybraných vlastností vodorovného dopravního značení 

  Šašinková, Daniela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou vybraných vlastností vodorovného dopravního značení (VDZ). Z hlediska protismykových vlastností jsou provedena měření ke zjištění součinitele podélného tření, součinitele ...
 • Charakteristická poškození vozidel v malých rychlostech 

  Lexová, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se věnuje dokumentaci a analýze charakteristických poškození vozidel vzniklých při kolizích s tuhými překážkami za nízkých rychlostí. Analýza charakteristických poškození je založena na provedení ...
 • Comparison of Utilization of Conventional and Advanced Methods for Traffic Accidents Scene Documentation in the Czech Republic 

  Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Bucsuházy, Kateřina; Bilík, Martin (Elsevier, 2017-05-11)
  Documentation of the traffic accidents scene is one of the main assumptions and input facts for subsequent accident process analysis. This contribution points out major deficiencies (especially lower accuracy and efficiency) ...
 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Mechanismus jednoválcového zážehového motoru s prodlouženou expanzí 

  Tokař, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh klikového mechanismu motoru s prodlouženou expanzí. Hlavní pozornost je věnována na vyšetření průběhů kinematických veličin a setrvačných sil v mechanismu. Dále je v této práci provedena ...
 • Měření jízdních manévrů vozidel hromadné přepravy osob, pro stanovení komfortní a bezpečné jízdy 

  Hlavová, Vendula
  Komfort vnímaný cestujícími během přepravy v MHD hraje zásadní roli a její zlepšení může vést k přilákání většího množství zákazníků. Z toho důvodu je neustálá snaha zlepšovat pohodlí cestujícího. Diplomová práce se zabývá ...
 • Možnosti osvětlení vozidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

  Balharová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi osvětlení vozidel. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž první pojednává právě o možnostech osvětlení vozidel v dnešní době. Jaké jsou moderní osvětlovací techniky, které lze ...
 • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

  Holyszewská, Anna
  Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...
 • Safe or unsafe driving maneuvers in road traffic 

  Tokař, Stanislav (Palacký University in Olomouc, 2017-12-18)
  This article represents an area closely connected to the analysis of road accidents. When the act of accident is being considered by an expert, it often happens that one participant of the accident causes that the other ...
 • Systémové srovnání měření adheze vozovky 

  Mikulec, Roman
  Tato práce se zabývá porovnáním různých metod měření protismykových vlastností povrchu vozovky a posouzením, zda mezi výsledky měření těmito metodami existuje funkční závislost. Skládá se z popisu fyzikálních veličin, jež ...
 • Technický výklad vybraných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

  Stáňa, Ivo
  Diplomová práce se zabývá příčinami silničních dopravních nehod a jejich následky. V úvodní části jsou vymezeny základní pojmy spojené s dopravními nehodami, jejich klasifikací a statistickou evidencí. Další část tvoří ...
 • Terminologie používaná při řešení pojistných podvodů 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Příspěvek je zaměřen na analýzu terminologie v soudně-inženýrské praxi při řešení pojistných podvodů. Především je zaměřen na výklad pojmů: rozsah poškození, charakter poškození, korespondence poškození a reálnost průběhu ...
 • Vliv prvku pasivní bezpečnosti vozidel při kolizích s chodci 

  Mrázek, Jan
  Práce se zabývá vlivem prvků pasivní bezpečnosti při kolizích s chodci. První část práce je zaměřena na obecné seznámení s prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. V následující části se zabývá konstrukcí a využitím ...
 • Využití počítačové podpory při řešení předstřetového pohybu vozidel 

  Křižák, Michal
  Práce se zabývá porovnáním vlivu zvolené metody řešení na předstřetový pohyb v rámci jednoho simulačního programu a na rozdíly ve výpočtu pro jednu metodu ve dvou různých programech. Porovnávané metody řešení jsou kinematický ...
 • Zpracování vybrané terminologie při analýze silničních nehod 

  Tokař, Stanislav
  Práce se zabývá problematikou terminologie užívané v soudně-inženýrské praxi při analýze silničních nehod (ASN). Jedná se o definování pojmů popisujících specifické znalecké zkoumání v oblasti ASN jakými jsou možnost ...