Now showing items 1-14 of 14

 • Frölicherova-Nijenhuisova závorka a její aplikace v geometrii a variačním počtu 

  Šramková, Kristína
  Diplomová práca objasňuje význam Frölicher-Nijenhuisovej zátvorky a jej aplikácií vo fyzikálnych problémoch. Základným aparátom pre tieto aplikácie je diferenciálna geometria na varietach, tenzorový počet a diferenciálne ...
 • Geodetiky 

  Čambalová, Kateřina
  Cílem této práce je podat přehled poznatků o geodetikách. Nejstarší pohled na geodetiku je ten, že se jedná o nejkratší spojnici dvou bodů na ploše. V práci ukážeme, že se jedná o obsáhlejší pojem, a představíme si jeho ...
 • Geometrické struktury a objekty z hlediska aplikací v mechanice 

  Ambrozková, Anna
  Diplomová práce se vztahuje na mechaniku kontinua a její provázání s vybranými směry moderní diferenciální geometrie, které se zabývají geometrickými strukturami a objekty. Jedná se především o tensory, bandly, variety a ...
 • Gröbnerovy báze, Čuang-c’ův algoritmus a ataky multivariačních kryptosystémů 

  Doktorová, Alice
  Tato diplomová práce je zaměřena na multivariační kryptosystémy. Její součástí je přehled komutativní algebry se zaměřením na Gröbnerovy báze. Z algoritmů jsou studovány především ty, které využívají Gröbnerovy báze a to ...
 • Hypereliptické křivky a jejich aplikace v kryptografii 

  Perzynová, Kateřina
  Cílem této práce je zpracovat úvod do problematiky hypereliptických křivek s důrazem na konečná pole. T práci je dále popsán úvod do teorie divizorů na hypereliptických křivkách, jejich reprezentace, aritmetika nad divizory ...
 • Kvadratické polynomy nad binárními poli 

  Navrátilová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá kvadratickými polynomy nad binárními poli, které indukují bijekci. Stanovíme podmínky bijekce na konktrétním binárním poli s výhledem dalšího zkoumání polynomiálních automorfismů indukujících ...
 • Lieovy grupy a jejich fyzikální aplikace 

  Kunz, Daniel
  Diplomová práce objasňuje pojmy Lieova grupa a Lieova algebra a jejich aplikace na fyzikálních problémech. Abychom mohli vykonstruovat Lieovy grupy a algebry je zapotřebí definovat pár základních pojmů jako je topologická ...
 • Soustavy polynomiálních rovnic v ekonomii 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca je založená na aplikácii matematického aparátu pri analýze ekonomických modelov, konkrétne modelov, ktoré vedú na sústavu polynomiálnych rovníc. Jednou z častí je súhrn základných poznatkov z oblasti algebry ...
 • Symetrická grupa, její reprezentace a aplikace v molekulární a kvantové chemii 

  Krchová, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je studium symetrických grup, jejich reprezentace a aplikace v molekulární chemii. Nejprve jsou představeny jednotlivé pojmy z algebry, které jsou nutné k vymezení pojmu grupy. Pro snadnou orientaci ...
 • Tensory a jejich aplikace 

  Korbel, Filip
  Cílem této práce je podat přehled základních pojmů a výsledků tenzorového počtu. Tensory zavedeme jako multilineární zobrazení a ukážeme základní tensorové operace. V další části uvedeme příklady tensorů, zejména z oblasti ...
 • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

  Kunz, Daniel
  V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...
 • Tensory a jejich aplikace v mechanice 

  Adejumobi, Mudathir
  The tensor theory is a branch of Multilinear Algebra that describes the relationship between sets of algebraic objects related to a vector space. Tensor theory together with tensor analysis is usually known to be tensor ...
 • Vývoj a přezkoušení nové metody pro měření tuhostních a tlumicích vlastností kloubů v paralelně kinematických strukturách 

  Kolouch, Martin
  V předložené disertační práci je představen vývoj nové metody pro měření tuhostí a tlumení kloubů v paralelně kinematickém stroji. Přínos této metody je především tam, kde je potřeba znalost vlastností vestavěných součástí. ...