Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza stability diferenciálních rovnic se zpožděním 

  Pustějovský, Michal
  V práci se zabýváme analýzou asymptotické stability zpožděných diferenciálních rovnic. Nej\-prve se soustředíme na jejich zavedení. Dále se zabýváme rozborem stability pro lineární autonomní rovnice. Zde dospějeme k několika ...
 • Analýza stability lineárních diferenčních rovnic 

  Tesař, Lukáš
  Tato práce pojednává o vyšetřování asymptotické stability lineárních diferenčních rovnic na základě kritéria Schurova-Cohnova a Routhova-Schurova. Obě tato kritéria jsou realizována v programu Maple a jejich použití je ...
 • Aproximace vícerozměrných dat metodou nejmenších čtverců 

  Hrabec, Pavel
  Práce shrnuje základní teorii potřebnou pro odvození aproximace pomocí metody nejmenších čtverců a aplikuje tuto metodu na data z technické praxe. V rámci práce byly vytvořeny programy, v prostředí MATLAB, pro řešení této ...
 • Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stabilitou soustav lineárních diferenciálních rovnic a to speciálně stabilitou ljapunovskou a asymptotickou. Nejprve jsou zavedeny potřebné pojmy z teorie stability a soustav diferenciálních ...
 • Autonomní diferenciální rovnice a jejich užití v ekonomii 

  Škrabáková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá autonómnymi diferenciálnymi rovnicami a ich využitím v ekonomike. V práci je sformulovaných niekoľko ekonomických modelov, a to Walrasov model cenového prispôsobenia, Goodwinov model ...
 • Bifurcations in a chaotic dynamical system 

  Kateregga, George William
  Dynamical systems possess an interesting and complex behaviour that have attracted a number of researchers across different fields, such as Biology, Economics and most importantly in Engineering. The complex and unpredictability ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...
 • Dynamika letu a řízení 

  Šabartová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá odvozením pohybových rovnic pro dynamickou soustavu letadla. Rovnice za předpokladu ustáleného přímočarého letu s malými odchylkami můžeme linearizovat a uplatnit teorii řízení. Výsledkem ...
 • Emergentní vlastnosti sítě G1/S 

  Dražková, Jana
  Tato práce se zabývá buněčným cyklem kvasinky Saccgaromyces cerevisiae. Oblastí našeho zájmu je přechod mezi G1 a S fází, kde je naším cílem identifikovat velikosti buňky v době počátku DNA replikace. Nejprve se věnujeme ...
 • Klasické a zlomkové modelování kmitavého pohybu 

  Hošek, Jaromír
  V této práci se zabýváme problematikou tlumených kmitů. Vedle klasického popisu za pomocí členu přímo úměrného první derivaci polohy se soustředíme na model obsahující derivaci neceločíselného řádu, tzv. zlomkový model ...
 • Kvalitativní a numerická analýza zlomkových diferenciálních rovnic 

  Zemčíková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zlomkových diferenciálních rovnic. Jedním z cílů je uvedení přehledu základních typů zlomkových diferenciálních rovnic. Je však velmi obtížné najít jejich přesná řešení, proto ...
 • Laplaceova transformace v automatizaci 

  Jakal, Martin
  Tato bakalářská práce ilustruje využití Laplaceovy transformace v oblasti automatického řízení. Konkrétně je zpracována analýza optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného motoru pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. ...
 • Lotkův-Volterrův populační model a jeho zobecnění 

  Zubková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá několika dynamickými systémy nelineárních diferenciálních rovnic, které vycházejí z Lotkova-Volterrova populačního modelu dravec-kořist. Jejím cílem je určení stability a atraktivity ...
 • Matematické metody teorie optimálního řízení a jejich užití 

  Felixová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojitého optimálního řízení, což je jedna z nejvýznamnějších aplikací teorie diferenciálních rovnic. Cílem této práce bylo jak nastudování matematické teorie optimálního řízení, ...
 • Matematické modelování dynamiky letu 

  Resl, Ondřej
  Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
 • Matematické modelování kráčejících robotů 

  Kiša, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá matematickými modely kráčejících robotů. Dva z těchto modelů jsou vybrány a analyzovány. Pasivní model "rimless wheel" , který slouží jako základ pro další, složitější modely, je podrobně ...
 • Matematický model elastohydrodynamicky mazaného liniového kontaktu 

  Sabová, Iveta
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením matematického modelu elastohydrodynamicky mazaného líniového kontaktu. Hlavným cieľom je vyvinúť a naprogramovať numerický model, ktorý bude znázorňovať priebeh tlaku a hrúbky mazacej ...
 • Metody numerického integrování 

  Čoupek, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na numerický výpočet jednoduchého určitého integrálu. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy a stručně popsány interpolační a ortogonální polynomy, ze kterých pak vychází jednotlivé formule. ...
 • Metody stabilizace nestabilních řešení diskrétní logistické rovnice 

  Fedorková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o stabilizaci diskrétního logistického modelu pomocí několika řídících metod. Je zde provedena především stabilizace rovnováh, 2-periodických cyklů a 3-periodických cyklů. Ke stabilizaci systému ...