Now showing items 1-20 of 87

 • Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data 

  Ptáček, Michal; Vyčítal, Václav; Toman, Petr; Vaculík, Jan (MDPI, 2019-11-14)
  The technical and economic aspects and the possibility of the mesh network topology offering many radial configurations lead to the fact that large municipal networks are generally under radial operation. However, it is ...
 • Analysis of IEC 61850-9-2LE Measured Values Using a Neural Network 

  Wannous, Kinan; Toman, Petr; Jurák, Viktor; Wasserbauer, Vojtěch (MDPI, 2019-04-28)
  Process bus communication has an important role to digitalize substations. The IEC 61850-9-2 standard specifies the requirements to transmit digital data over Ethernet networks. The paper analyses the impact of IEC 61850-9-2LE ...
 • Analýza faktorů ovlivňujících vývoj spotřeby elektrické energie 

  Seiml, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat vývoj spotřeby elektrické energie. Jedním z možných způsobů popisu je statistická analýza, kde lze vypočítat statisticky významné faktory a jejich kombinace, které se podílejí na vývoji ...
 • Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích 

  Bátora, Branislav
  Práce se zabývá problematikou ferorezonančního jevu a ferorezonančního přepětí v elektrických sítích. V úvodní části práce je vysvětlen teoretický základ ferorezonančního jevu a jeho důsledky na elektrizační soustavu. Dále ...
 • Analýza možností realizace nové stanice 400/110kV jako náhrady za TR Tábor 

  Modlitba, Petr
  Tato práce se zabývá posouzením lokality pro umístění nové transformační stanice 400/110 kV z hlediska elektrických poměrů v síti 110 kV, která bude z této rozvodny napájena. Nová transformovna 400/110 kV nahradí stávající ...
 • Analýza možností využití tepla pro ohřev teplé užitkové vody, vytápění a chlazení domácností 

  Almabrok, Almabrok Abdoalhade
  Rostoucí světová poptávka po méně efektivních zdrojích energie vede ke zvýšení zájmu o kogenerační technologie v sektoru domácností. Pomocí této technologie lze významně snižovat množství znečišťujících látek emitovaných ...
 • Analýza variant paralelního provozu oblastí 110 kV Čebín a Sokolnice 

  Reiter, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou paralelního provozu rozvoden Čebín a Sokolnice. Zkoumány jsou různé varianty zapojení sítě mezi těmito rozvodnami. V teoretické části je podrobně popsán výpočet ustáleného chodu sítě ...
 • Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí 

  Procházková, Denisa
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky dálkového omezování a odpojování odběrných míst distribučních společností. Dálkově nebo lokálně odpojit nebo připojit odběrné místo umožňuje funkce breaker. K automatickému ...
 • Aplikace inovované metodiky plánování rozvoje přenosové soustavy 

  Vrábel, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje novému přístupu k plánování rozvoje přenosové soustavy. Pro uvedení do problematiky jsou na začátku teoretické části práce představeny současné způsoby plánování rozvoje přenosové soustavy. ...
 • Aplikace senzorů a digitalizace podle IEC 61850 v sítích a rozvodnách vysokého napětí 

  Štefanka, Martin
  Vzduchem izolované vysokonapěťové rozváděče jsou nedílnou součástí energetického distribučního řetězce a to jak v průmyslovém, tak ve veřejném sektoru. Hlavní funkcí rozváděče je ochrana pracovního personálu, rozpojování ...
 • Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON 

  Skoupý, Martin
  Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového ...
 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Jára, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na poruchy transformátorů, princip chránění těchto transformátorů a návrhem rozdílové ochrany transformátoru. První část práce se zabývá poruchami transformátorů, rozdělením těchto poruch, ...
 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Svoboda, Miloslav
  Tato bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, které tvoří dvě hlavní části práce, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá poruchami v el. síti, příčinami jejich vzniku a omezení jejich ...
 • Částečné výboje 

  Macek, Vratislav
  Cílem diplomové práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku částečných výbojů. Práce je rozdělena dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou informace týkající se částečných výbojů. Mezi ně patří ...
 • Digitalizace rozvodny vysokého napětí při použití komunikačního standardu IEC61850 

  Lednický, Pavel
  Firma ABB s r.o. je jednou z nejvýznamnějších společností, která se podílí na určování trendů v oblasti energetiky. Aktuálním směrem je digitalizace rozvoden, která vede k zjednodušení interního zapojení a snadnému zapojení ...
 • Dimenzování přístrojových transformátorů pro digitální ochrany 

  Souček, Jan
  Diplomová práce se zabývá přístrojovými transformátory, které se používají ve spojení s číslicovými ochranami. Především tedy jistícími transformátory třídy P a transformátory dimenzovanými pro přechodové jevy, které jsou ...
 • Energetický audit vybrané budovy 

  Sivera, David
  Cílem bakalářské práce je teoretické objasnění problematiky energetického auditu, výpočet tepelných ztrát a zpracování energetického auditu. Bakalářská práce na téma energetický audit se skládá z několika částí. V první ...
 • Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation 

  Topolánek, David; Toman, Petr; Ptáček, Michal; Dvořák, Jaromír (IET, 2017-06-12)
  The study is focused on evaluation of different types of prototypes of automatics for additional faulted phase earthing (FPE), which are used for earth fault (EF) current reduction in resonant earthed distribution network. ...
 • Evaluation of Harmonics Impact on Digital Relays 

  Wannous, Kinan; Toman, Petr (MDPI, 2018-04-11)
  This paper presents the concept of the impact of harmonic distortion on a digital protection relay. The aim is to verify and determine the reasons of a mal-trip or failure to trip the protection relays; the suggested ...
 • Ferorezonance v elektrických sítích 

  Benda, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je seznámení se s feroresonančním jevem, vyskytujícím se v energetických systémech. Pojednává o možnostech jeho vzniku, problémech jež s ním souvisí a prevencí nutnou k zamezení škod na zařízeních. ...