Now showing items 1-13 of 13

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Laštůvka, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování podnikatelských aktivit. Bakalářská práce má 3 hlavní časti, a to část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část nám poskytne základní informace o ...
 • Hodnocení efektivnosti investic v podniku 

  Hruboš, Roman
  Tato práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku Ferromet a. s. První část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. Následuje praktická část, která je věnována analýze konkrétních ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Shalaginova, Daria
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Táto práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část této práce je věnována principům finanční ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Janáčková, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu světové krize započatou v roce 2007. Dále hodnotí opatření přijatá Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou v reakci na tuto krizi. Obsahuje vyhodnocení těchto ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Janáčková, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu světové krize započatou v roce 2007. Dále hodnotí opatření přijatá Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou v reakci na tuto krizi. Obsahuje vyhodnocení těchto ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Krausová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá světovou finanční krizí od roku 2007 až do současnosti a monetární politikou, kterou v této době prováděla České národní banka a Evropské národní banka. Analyzuje také chování dvou vybraných ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Otawa, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytyčení rizik, která jsou spojena s aktivitami společnosti Fajront s.r.o., která se zabývá pohostinstvím. Pro takto stanovena rizika je dále navrženo několik variant pojistného krytí a ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Pavlík, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnutí optimální pojistné ochrany podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám metodikou práce, teorií a právní úpravou pojištění podnikatelských ...
 • Tvorba dividendového portfolia 

  Tyc, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na akcie firem, které vyplácejí dividendy, tedy dividendové akcie. Akcie z české burzy RM-SYSTÉM jsou analyzovány z veřejně dostupných dat a pomocí různých metod. Následně je z nich vytvořeno ...
 • Tvorba investičního portfolia 

  Horňák, Karel
  V této diplomové práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a uvedu zde také jejich návrhy. Při sestavování portfolií budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi 

  Vojáčková, Šárka
  Diplomová práce „Zhodnocení rizik vybraných způsobů spoření na penzi“ se zabývá posouzením rizik spoření na penzi u třech zvolených alternativ. Teoretická část je zaměřena na sběr a zpracování dat variant II. pilíře, ...