Now showing items 1-20 of 59

 • Aplikace alternativních zdrojů energie pro vytápění penzionu pro důchodce 

  Šicová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá aplikací alternativních zdrojů energie pro vytápění penzionu pro důchodce. V teoretické části práce jsem se zaměřila na solární systémy. V projektu je řešen tepelný výkon otopné soustavy, návrh ...
 • Aplikace obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinného domu v Bosně a Hercegovině 

  Štefková, Daniela
  Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich aplikací pro vytápění rodinného domu v Bosně a Hercegovině. Projekt rodinného domu je řešen ve dvou variantách, které jsou podrobně popsány v části B. Varianty ...
 • Hydraulika otopných soustav 

  Paták, Jiří
  Teoretická část se zabývá problematikou hydrauliky otopných systémů. Experimentální část se zabývá měřením oběhového čerpadla a měření armatury - kulového kohoutu. Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro novostavbu ...
 • Hydraulika solárních systémů 

  Podjuklová, Lucie
  Projekt řeší v teoretické části hydrauliku solárních systémů a její komponenty, které jsou dále použity při návrhu solárního systému na bytovém domě. Solární systém je navržen pro přípravu teplé vody ve dvou variantách ...
 • Kamna v konceptu moderního vytápění 

  Koutecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá kamny jako hlavním zdrojem vytápění. Teoretická část řeší praktický i teoretický návrh kamen a spalovací proces. Návrhová část se skládá ze tři, z nespočet variant návrhu kamen v konceptu moderního ...
 • Kondenzační technika a odvody spalin 

  Müller, Jan
  Tato práce je zpracována jako návrh vytápění pro objekt základní a mateřské školy v oblasti Brno-venkov. Na zateplený objekt je navržena kombinace vytápění a vzduchotechniky. Koncepce je řešena tak, že vzduchotechnika ...
 • Kotelny na biomasu 

  Egerle, Dušan
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro bytový dům v Chocni (Pardubický kraj). Bytový dům má tři nadzemní vytápěná podlaží a jedno podzemní nevytápěné podlaží. Zdrojem tepla je zplynovací kotel na dřevo, resp. kotel ...
 • Optimalizace topné soustavy v bytovém domě 

  Akrman, David
  Diplomová práce řeší hydraulické vyregulování stávající otopné soustavy bytového domu. Jedná se o objekt osmi nadzemních podlaží o rozměrech 21,0 x 26,0 m. Soustava uceleně vytápí celý objekt bytového domu. Vytápění je ve ...
 • Otopné soustavy v domech s nízkou potřebou tepla pro vytápění 

  Juráček, Martin
  Tato práce je zpracovaná jako návrh vytápění pro objekt seminárního centra Veronika v Hostětíně pro část objektu ubytovna. Tento stávající objekt je postaven v pasivním standartu. V části ubytovny je navrženo vytápění ...
 • Otopné systémy v předškolních zařízeních 

  Schäferová, Hana
  Předmětem diplomové práce je řešení vytápění mateřské školy. Práce shrnuje aktuální řešení z praxe a současnou legislativu, která se problematiky týká. Práce obsahuje autorkou vypracované řešení vytápění mateřské školy a ...
 • Přirozené větrání jako faktor tvorby mikroklimatu budov 

  Topič, Jan
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou větrání stájových objektů,
 • Systémy se stěnovým vytápěním 

  Bendová, Martina
  Tato práce se zabývá tématem „Systémy se stěnovým vytápěním“. Na toto téma je zpracována teoretická část. Dále experimentální část, která se zabývá měřením stěnového vytápění a porovnáním výsledků se softwarem CalA. Následně ...
 • Teplonosné látky tepelných soustav 

  Ženožička, Filip
  Předmětem této diplomové práce jsou teplonosné látky tepelných soustav a návrh vytápění a přípravy teplé vody v administrativním domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu ...
 • Úprava otopné soustavy objektu 

  Balíková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení vytápění, teoreticky popisuje současné technologické možnosti v oblasti zdrojů tepla. Získané znalosti jsou využity ve výpočtové části práce, kde je řešen návrh vytápění a ...
 • Vytápění a příprava teplé vody polyfunkčního objektu 

  Zvelebil, David
  Bakalářská práce řeší vytápění a přípravu teplé vody rekonstruovaného polyfunkčního objektu ve Dvoře Králové nad Labem. Náplní této práce je návrh nové otopné soustavy a zdroje tepla, kterým je horkovodní předávací stanice.
 • Vytápění a příprava teplé vody sportovního zařízení s využitím OZE 

  Horský, Martin
  Cílem mé práce je návrh vytápění a příprava teplé vody pro polyfunkční dům. V první části práce se věnuji solárním systémům. A to jak z hlediska použití a využitelnosti, tak i vzhledem k požadavkům na jednotlivé prvky ...
 • Vytápění a příprava teplé vody zázemí fotbalového stadionu 

  Jebavá, Klára
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vytápění a přípravu teplé vody pro zázemí fotbalového stadionu. Do zadaného objektu je navrženo jako zdroj tepelné čerpadlo. Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění v ...
 • Vytápění administrativní budovy 

  Jurka, Vít
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody zrekonstruované administrativní budovy v Brně. Jedná se o zateplený nepodsklepený objekt, který má tři nadzemní podlaží o rozměrech 36,4 x 20,0 m. Návrh optimálního systému ...
 • Vytápění administrativní budovy a skladu 

  Komínek, Petr
  Projekt řeší vytápění administrativní budovy a skladovací haly v Brně. Objekt má 3 nadzemní podlaží a skladovací halu. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy v administrativní části. Zdroj tepla pro ...
 • Vytápění administrativního objektu 

  Bobek, Jan
  Diplomová práce řeší vytápění administrativního objektu. Objekt je vytápěn podlahovým vytápěním a deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda s bivalentním dotopem ze systému centrálního ...