Now showing items 1-20 of 63

 • Analýza toků jalového výkonu v distribuční soustavě 

  Krátký, Michal
  Tato práce je zaměřena na problematiku přenosu jalového výkonu distribuční sítě oblasti E.ON. Cílem je zjistit, kde a v jaké míře dochází k přetokům jalového výkonu a navrhnout nápravná opatření k minimalizaci tohoto ...
 • Analýza využití funkce breaker/limiter u odběrných míst nízkého napětí 

  Procházková, Denisa
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky dálkového omezování a odpojování odběrných míst distribučních společností. Dálkově nebo lokálně odpojit nebo připojit odběrné místo umožňuje funkce breaker. K automatickému ...
 • Autonomní poruchový záznamník navržený pro distribuční trafostanice 

  Gaborčík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá realizací poruchového záznamníku navrženého pro distribuční trafostanice. V teoretické části je zpracována rešerše týkající se provozu distribučních trafostanica analytických metod, na základě ...
 • Chránění venkovních vedení před klimatickými vlivy 

  Sýkora, Martin
  Na venkovní vedení působí dodatečným zatížením vítr a námraza. Ty mohou být nepříznivým faktorem pro venkovní vedení elektrické energie. Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými klimatickými jevy a rozebírá možnosti ...
 • Dynamická kompenzace 

  Horenský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kompenzace jalového výkonu, konkrétně vytvořením demonstračního modelu statického var kompenzátoru (SVC). Hlavní podstatou práce je aplikovat vhodným způsobem toto zařízení pro ...
 • Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation 

  Topolánek, David; Toman, Petr; Ptáček, Michal; Dvořák, Jaromír (IET, 2017-06-12)
  The study is focused on evaluation of different types of prototypes of automatics for additional faulted phase earthing (FPE), which are used for earth fault (EF) current reduction in resonant earthed distribution network. ...
 • Generování transientního signálu pro účely testování ochran a indikátorů poruch 

  Bažata, Petr
  V práci je navržen postup k vytvoření modelu a následně simulován chod reálné sítě s použitím kompenzačních prvků k minimalizaci vzniklých poruch. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů – první teoretický se zabývá ...
 • Hodnocení zemnících soustav VN/NN sítí 

  Sítař, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření zemnících soustav VN/NN sítí, které v praxi představují především zemnící soustavy distribučních trafostanic a stožárů s úsekovými odpínači. Zkoumá problematiku a zásady ...
 • Index kvality napětí pro indikativní hodnocení kvality napětí v distribuční síti 

  Hausner, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové metody pro hodnocení kvality napětí pomocí indexu kvality napětí. Tento index by měl určit celkovou kvalitu napětí v síti a porovnat kvalitu napětí v jednotlivých místech. V práci ...
 • Indikace zemních spojení na venkovních vedeních 

  Pospíšil, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá indikací a lokalizací zemních spojení na venkovních vedeních. Zemní spojení je nejčastěji se vyskytující typ poruchy na venkovních vedeních vysokého napětí – tvoří zhruba 95% všech poruch a ...
 • Individuální záskok přívodních polí rozvodny 6 kV Energetika Třinec 

  Borski, Roman
  Práce s názvem Individuální záskok přívodních polí rozvodny 6 kV Energetika Třinec je teoreticky i prakticky koncipovanou prací, která nabízí souhrnné informace o oblasti automatických záskoků se zaměřením na vybraný provoz ...
 • Koordinace provozu PST transformátorů v propojeném regionu 

  Tesař, Jan
  Diplomová práce se zabývá transformátory s příčnou regulací fáze (PST) a jejich koordinací v elektricky blízkém propojeném regionu. V práci je provedena teoretická rešerše popisující způsoby řízení výkonu, popis funkce a ...
 • Měření elektrické rezistivity půdy 

  Matyska, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrické rezistivity půdy. V teoretické části jsou popsány metody, kterými se rezistivita půdy měří – zvláště Wennerova metoda, která byla použita pro praktická měření. Dále je ...
 • Měření zemnících soustav VN/NN a dotykových napětí v okolí DTS 

  Sítař, Martin
  Tato práce se zabývá měřením zemního odporu zemnící soustavy a ověřením dotykových napětí v okolí odlehlých, příměstských a městských distribučních transformačních stanic a stožárů VN. Při návrhu zemnících soustav jsou ...
 • Modelování rychlých přechodných dějů 

  Bukvišová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování rychlých přechodných dějů v elektrických sítích. Úvod práce pojednává o matematických modelech jednotlivých zařízení systému a zvýšenou pozornost věnuje reprezentaci ...
 • Moderní ochrany distribuovaných zdrojů elektrické energie 

  Bučko, Ondrej
  Táto práca sa zaoberá popisom hlavných problémov súvisiacich s ochranným systémom distribuovaných zdrojov elektrickej energie (DER) a navrhuje možné riešenia týchto problémov. Ďalej je zameraná na zber informácií a popis ...
 • Nastavení ochranných funkcí pro zadanou rozvodnu VN 

  Váhala, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu systému chránění pro rozvodnu vysokého napětí. První část teoretické práce popisuje zadanou VN rozvodnu. Rozvodna se skládá z dvou přívodních polí a šesti vývodních polí. ...
 • Návrh konfigurace napájecí sítě rozsáhlého strojírenského podniku 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá rozborem problematiky návrhu konfigurace napájecí sítě průmyslového podniku. Mezi hlavní úkoly návrhu patří zvolit vhodné schéma konfigurace, jmenovité napětí, způsob kompenzace, způsob potlačení ...
 • Návrh rozvoje a řešení konfigurace sítě 22 kV 

  Pospíšil, Petr
  Tématem této diplomové práce je návrh a řešení konfigurace sítě 22 kV v dané části města Brna. Přesně se jedná o městskou oblast Trnitá, ve které se během následujících pěti let očekávají investiční záměry. Práce je rozdělena ...
 • Návrh systému chránění s použitím elektronických přístrojových transformátorů (senzorů) v rozvodně vysokého napětí 

  Strapko, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou používania elektronických prístrojových transformátorov (senzorov) v systéme chránenia v rozvodni vysokého napätia. Rozvodňa je tvorená 2 prívodnými poľami, 2 vývodovými poľami pre ...